PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Galeria Fotografii Krajoznawczej w 2002 roku


Do głównych zadań Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK należy pielęgnowanie tradycji polskiej fotografii krajoznawczej, w tym tatrzańskiej, stymulowanie rozwoju fotografii m.in. poprzez promowanie jej twórców i działaczy za osiągnięcia i zasługi na tym polu.

Galeria Fotografii Krajoznawczej funkcjonująca w Zarządzie Głównym PTTK od szeregu już lat stwarza znakomite warunki wielu wybitnym fotografikom krajoznawcom - autorom prac, do przedstawienia świata, który postrzegamy na co dzień. Jest miejscem ekspozycji dokumentacji różnych wydarzeń organizacyjnych i kulturalnych naszego towarzystwa, jak również ciekawych wystaw fotografii krajoznawczej, przedstawiającej współczesny krajobraz Polski, przyrodę, architekturę zabytkową, obrzędy, zwyczaje.

2002 rok - to dalszy ciąg interesujących ekspozycji fotografii, zarówno autorów indywidualnych, jak też tematycznych zestawów zbiorowych, przy czym na tematykę większości wystaw i prezentacji znaczący wpływ miał fakt ogłoszenia tego roku przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Gór. Wiele jednostek organizacyjnych naszego towarzystwa podjęło ten temat. Kluby fotograficzne, komisje i oddziały PTTK zorganizowały konkursy fotograficzne o tematyce górskiej. I tak np.: Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, w ramach kolejnego przeglądu fotografii krajoznawczej ogłosił konkurs fotograficzny pt. "Góry nie tylko moje..."; Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK ogłosiła dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny pn. "Rodzinna wędrówka górska", po którym najlepsze prace laureatów zaprezentowała na wystawie pokonkursowej w Galerii ZG PTTK. Także Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK prezentowała w naszej galerii prace 14 instruktorów fotografii krajoznawczej na wystawie pt. "Granie i połoniny". W kwietniu ubiegłego roku oglądaliśmy plon konkursu fotograficznego ogłoszonego przez miesięcznik "Poznaj swój kraj" pt. "Zabytki na turystycznym szlaku", który stanowiły zdjęcia nagrodzone i wyróżnione. Ponadto tematyka górska prezentowana była na ekspozycjach w galerii przez autorów: Macieja Rewakowicza, który w kwietniu ub. roku przedstawił zestaw kolorowych fotogramów o tematyce tatrzańskiej i Wojciecha Biedrzyckiego, który w czerwcu ub. roku zaprezentował wystawę kolorowych zdjęć z Himalajów pt. "Nepalskie impresje".

W ciągu całego roku 2002 oglądaliśmy szereg ciekawych wystaw krajoznawczo-przyrodniczych:

- w styczniu eksponowana była interesująca wystawa fotografii Jerzego Kostrzewy pt. "Strachy", której tematem były różnorodne formy zanikających już dziś strachów na wróble;

- w lutym i marcu oglądaliśmy kolorowy zestaw zdjęć Kazimierza Kaliszuka pt. "Mazowieckie krajobrazy";

- na przełomie marca i kwietnia prezentowana była ciekawa ekspozycja kolorowych i czarno-białych zdjęć przydrożnych świątków autorstwa Stefana Stasza i Zdzisława Wyleżyńskiego pt. "Krzyże i kapliczki";

- kolejną prezentacją prac w maju i listopadzie były dwie wystawy kolorowych zdjęć przyrodniczych Joanny Kosiorek, członka Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych, pt. "Gdzieś obok nas..." i "A mnie jest szkoda lata...", której tematem były różne formy kwiatowe;

- w październiku oglądaliśmy wystawę Ewy Polańskiej, członka Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych, pt. "Drzewo" przedstawiającą różne jego fragmenty i formy.

Wszystkie prezentowane w ubiegłym roku w Galerii Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK wystawy i ekspozycje, podobnie jak i zestawy oglądane w poprzednich okresach, przedstawiają wysoki poziom fotograficznej techniki warsztatowej i stanowią niewątpliwie ciekawą ilustrację i obrazowe uzupełnienie krajoznawczej działalności członków towarzystwa.

Stefan Stasz, Barbara Kalinowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT