PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

35 lat Oddziału Zakładowego PTTK przy WSK PZL-Kalisz SA

PTTK-owski jubileusz w Kaliszu


18 stycznia 2003 roku, w przeddzień 35. rocznicy I zjazdu założycielskiego, zorganizowano jubileuszową wieczornicę, która odbyła się w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29a.

Przybyło 49 członków oddziału oraz zaproszeni goście: członek ZG PTTK Adam Gostyński, prezes Oddziału PTTK im. Stanisława Grevego w Kaliszu Grzegorz Walkowiak oraz wiceprezes Zarządu WSK PZL-Kalisz SA inż. Jan Śliwa. Spotkanie odbyło się w pięknej izbie góralskiej, w kameralnej atmosferze, przy trzaskających iskrach w kominku. Nad wszystkim górował zawieszony pod powałą sztandar oddziału. Sztandar to duma członków oddziału. Posiada na rewersie symbole PTTK, a na awersie symbole Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu. Szczycimy się nim już 15 lat, od 1987 roku. Został ufundowany przez macierzysty zakład pracy WSK, ZG i ZW PTTK.


Od lewej Adam Gostyński - członek ZG PTTK, Wacław Klepandy i Stanisław Dyl - odznaczeni "50 lat w PTTK" z prawej Zdzisław Kobyłka - prezes oddziału

Referat okolicznościowy wygłosił aktualny prezes oddziału Zdzisław Kobyłka. W bardzo wielkim skrócie przypomniał 35-letnią działalność. A była ona olbrzymia. W tym czasie zorganizowano i brano udział w ponad 1150 imprezach turystycznych dla 46.000 osób. Oddział składał się z sześciu klubów specjalistycznych na prawach koła oraz z jednego koła niestatutowego. To poszczególne kluby i koło organizowały wycieczki, rajdy, spływy i regaty dla pracowników zakładu i ich rodzin. To kluby - górski Watra i wodny Delfin - od 1969 do 1992 roku organizowały górskie obozy wędrowne i spływy kajakowe dla dzieci pracowników zakładu w czasie wakacji. Byliśmy organizatorami wypoczynku niedzielno-świątecznego w ośrodkach kempingowych nad jeziorami w Ślesinie i w Półwiosku Statym koło Ślesina. Zapoczątkowaliśmy wypoczynek świąteczno-noworoczny w Przesiece koło Jeleniej Góry, budując tam własnej konstrukcji wyciąg narciarski. W 1972 roku na przełomie kwietnia i maja w tej samej Przesiece zorganizowaliśmy złaz górski. Można byłoby wyliczać działalność oddziału w tych 35 latach jeszcze bardzo długo.

Z okresu świetności, który swój szczyt oddział osiągnął w 1989 roku, pozostały już tylko wspaniałe wspomnienia. Kryzys rozpoczął się w 1991 roku. Z różnych przyczyn zaczęły rozpadać się kluby. W najlepszym okresie oddział liczył ponad 1000 osób. Obecnie jest nas tylko 89. W większości emeryci, byli pracownicy WSK i ich rodziny. Są też nieliczni młodzi ludzie. Pozostał tylko Klub Turystyki Górskiej "Watra", który trzyma się całkiem krzepko. Wiadomo, kaliscy "górale" to twardziele, tak samo jak ci ze skalnego Podhala. Klub ten w tym roku również obchodzi swoje 35-lecie, jest najstarszym klubem górskim PTTK w całej Wielkopolsce. Z dawnych imprez zachował się tylko cykliczny Złaz Górski do Przesieki, który cieszy się dużym powodzeniem wśród "górali" wielkopolskich i każdego roku bierze w nim udział ponad 200 uczestników. W roku ubiegłym oddział zorganizował 26 imprez turystycznych, w których wzięło udział 486 osób, w tym młodzieży szkolnej 59 osób. Było to siedem rajdów górskich, 14 rowerowych, cztery piesze nizinne i jedna wyprawa narciarska. Aktualnie w oddziale działa czterech przewodników, 18 przodowników turystyki kwalifikowanej, 34 organizatorów turystyki, 11 strażników ochrony przyrody. Tyle pozostało z dawnej wspaniałej przeszłości.


Referuje Zdzisław Kobyłka - prezes oddziału

Jubileuszowa wieczornica była okazją do ponownego spotkania się pokoleń, do wspomnień z przeszłości i do dyskusji o dniach dzisiejszych w turystyce. Z troską dyskutowano o formach zachęcenia młodzieży do uprawiania turystyki. Ciekawe pomysły z pewnością zostaną wcielone w życie przez obecny Zarząd Oddziału. Największą i bardzo miłą niespodzianką było przybycie na wieczornicę legendy kaliskiej turystyki PTTK - pierwszego prezesa oddziału Edmunda Sobkowicza. To właśnie on wraz z wieloma innymi działaczami, niestety w dużej większości już nieżyjącymi, założyli ten oddział zakładowy PTTK. Właściwie przekształcili ówczesne koło zakładowe przy WSK w oddział PTTK. To w 1975 r. Edmund Sobkowicz był założycielem i został pierwszym prezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kaliszu. Na wieczornicy został powitany gromkimi brawami i bukietem czerwonych róż. Odśpiewano mu "Sto lat". Niestety, nie przybyli na wieczornicę kolejni trzej prezesi oddziału: Józef Bartnik, Józef Łoboz i Jan Kujawiński. Przykro, ale już nie żyją. W tym samym dniu w godzinach przedpołudniowych na ich grobach zapalono znicze. Na wieczornicę przybył również witany owacyjnie na stojąco nestor kaliskich przewodników, Honorowy Prezes Koła Przewodników im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu Wacław Klepandy. Została mu wręczona odznaka "50 lat w PTTK" z numerem 1 w Kaliszu, odznakę nr 2 otrzymał Stanisław Dyl. Za wierność i wytrwałość w PTTK należą się im słowa wielkiego uznania i takowe otrzymali w postaci gromkich oklasków. Młodzi, bierzcie z nich przykład, to Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze będzie nadal trwało i rozwijało się, ale już w nowej współczesnej formie, w takiej, jaką sobie młode pokolenie ukształtuje.

Za działalność w ostatnim trudnym dziesięcioleciu wiele osób otrzymało wyróżnienia i odznaczenia. Złote Honorowe Odznaki PTTK otrzymali Józef Galant i Zenon Zasina.

Srebrną Honorową Odznakę otrzymał Mirosław Klepandy (junior). Dyplomami Zarządu Głównego PTTK zostali wyróżnieni: Grażyna Boroń, Zdzisław Dąbrowski, Stanisław Frankowicz, Mirosława i Mirosław Glapowie, Ignacy Łaski, Beata Zduniak i Urszula Szrejter z domu Klepandy. Był to wyjątkowy dzień dla klanu Klepandych, a wszystkiemu przyglądała się z dumą żona i mama Kazimiera Klepandy.

Po wręczeniu odznaczeń członek ZG PTTK Adam Gostyński wygłosił referat nt. "Strategia gospodarcza PTTK po XV Zjeździe Krajowym". Tematyka ta cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Następnie głos zabrali prezes i wiceprezes Odziału PTTK im. Stanisława Grevego w Kaliszu Grzegorz Walkowiak i Adam Gostyński, którzy życząc dalszych sukcesów ku zadowoleniu społeczności turystycznej Kalisza, wręczyli cenne i praktyczne upominki. Wiceprezes Zarządu WSK PZL-Kalisz inż. Jan Śliwa, składając życzenia, zobowiązał się w miarę możliwości do wspomagania działalności oddziału przez zakład pracy. Podziękował za używanie w nazwie oddziału zakładowego nazwy WSK PZL-Kalisz SA, co stanowi znakomity element promocji dla podnoszącego się z kryzysu ekonomicznego zakładu. Wszystkim darczyńcom podziękował prezes Zdzisław Kobyłka.

Kolejny punkt wieczornicy to zapalenie 35 świeczek na jubileuszowym torcie. Uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych członków oddziału w minionym 35-leciu. Wzniesienie toastu szampanem za zdrowie żyjących członków i za dalsze trwanie oddziału przez kolejne długie lata. Zgaszenia świeczek na torcie dokonali weterani oddziału: Maria Kobyłka, Stanisław Dyl, Wacław Klepandy i Edmund Sobkowicz. Delektując się wspaniałym jubileuszowym tortem, snuto wspomnienia z minionego 35-lecia, a najwytrwalsi powitali dzień następny, czyli 19 stycznia br. - dokładną datę I Zjazdu Założycielskiego Oddziału Zakładowego WSK "PZL-Kalisz". Wieczornicy towarzyszyła wystawa kronik KTG "Watra" i Koła Organizatorów Turystyki "Azymut" oraz kronika sztandaru.

Kroniki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Na zdjęciach sprzed 35 lat widać dokładnie, jak się nasze dzieci "starzeją". Ale nadal jesteśmy duchem młodzi, pełni werwy i zapału. Już 8 lutego br. jedziemy na zimową wycieczkę na górę Ślężę (718 m n.p.m.) i tam w grupie 48-osobowej, na szczycie świętować będziemy kolejną rocznicę. Będzie to jubileusz 35-lecia naszego Klubu Turystyki Górskiej "Watra", który jest najstarszym klubem górskim PTTK w Wielkopolsce. Będzie z pewnością uroczyście i pięknie, tak jak tylko potrafią fetować swoje jubileusze twardzi kaliscy "górale".

W podsumowaniu jubileuszowych uroczystości oraz tego wszystkiego dobrego, co było naszym udziałem w minionym 35-leciu, można skwitować krótko - warto było, ale to wszystko już "sem ne vrati", jak mawiają Czesi. A to co przed nami, "pożyjom uwidiom", jak mawiają Rosjanie.

Zdzisław Kobyłka

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT