PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Złoty jubileusz Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK


Przygotowania do tak doniosłej rocznicy zaczęły się już dwa lata temu, kiedy przewodniczący komisji Włodzimierz Majdewicz przedstawił na zebraniu plenarnym program obchodów rocznicowych.

Pierwsze akcenty jubileuszowe miały natomiast miejsce podczas 45. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Pieszych w Kaliszu, gdzie wręczono pierwsze medale 50-lecia KTP ZG PTTK. Do obchodów włączyła się też Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Kaliszu, poświęcając cały numer kwartalnika "Krajoznawstwo i Turystyka" turystyce pieszej; szczególne miejsce zajęła tam skrócona historia regionalnych i oddziałowych komisji turystyki pieszej z różnych regionów kraju.

Główne jednak obchody przewidziano na 30 listopada 2002 roku w Warszawie. W sobotni zimny poranek piechurzy z całego kraju przybyli na warszawskie osiedle Chomiczówka, bowiem w tamtejszym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, w kaplicy PTTK, zaplanowano uroczystą mszę św. za zmarłych przodowników turystyki pieszej. Zgromadziło się około 150 osób. W obecności pocztów sztandarowych o godz. 11 rozpoczęła się msza, którą celebrowali ks. proboszcz tutejszej parafii Jan Huryn oraz ks. prałat Jerzy Pawlik - postać niezwykle popularna w gronie piechurów. Ponieważ sam jest przodownikiem turystyki pieszej, a nawet dzierży godność Przodownika Honorowego, więc doskonale rozumie nasze środowisko. W pięknej homilii wspomniał dawniejszą i dzisiejszą turystykę pieszą, podkreślając wagę poświęcenia się wielu pokoleń przodowników TP krzewieniu tego szlachetnego zamiłowania. W kulminacyjnym momencie nabożeństwa nastąpiło poświęcenie granitowej tablicy, na której czarnej powierzchni wyryto słowa:

Ś.P.
PRZODOWNIKOM TURYSTYKI PIESZEJ PTTK
KTÓRZY PRZEZ POZNAWANIE KRAJU
UCZYLI POKOLENIA POLAKÓW MIŁOŚCI DO OJCZYZNY
W LATACH 1952-2002

W 50. ROCZNICĘ POWOŁANIA
KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

Tekst ozdobiony jest czterema "blachami" przodownickimi (niebieską, żółtą, białą i czerwoną) oraz medalem 50-lecia KTP ZG PTTK.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy obejrzeli kaplicę z witrażami pokazującymi odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK oraz najnowszymi - z wizerunkami roślin chronionych. Z zadumą zatrzymywano się przy tablicach memoratywnych, wspominając upamiętnionych nimi kolegów. Oczywiście wykonywano też pamiątkowe fotografie. Na przygotowanym stoliku wyłożona była Księga Pamiątkowa kaplicy (ofiarowana przez miejscowe koło PTTK Pielgrzym), w której uczestnicy uroczystości składali podpisy.

Gospodarz parafii ks. proboszcz Jan Huryn zaprosił wszystkich na turystyczny poczęstunek do domu parafialnego. Jak turystyczny, to wiadomo - prosty, ale serdeczny. Gorąca herbata rozgrzała zmarzniętych, a chleb ze smalcem zaspokoił zgłodniałych. A cieszył się takim powodzeniem, że trzeba było donieść parę bochenków.

Nie trwało to jednak długo, bo już na godz. 13.30 planowana była uroczysta sesja w gmachu Zarządu Głównego PTTK na ulicy Senatorskiej w Warszawie. Trzeba było więc przejechać do centrum miasta, a tu niespodzianka - na dworze zamieć. Cóż to jednak dla prawdziwego turysty...

W holu sali konferencyjnej zabrało się kilkadziesiąt zaproszonych osób. W oczekiwaniu na rozpoczęcie oglądali wystawę przygotowaną specjalnie z okazji jubileuszu. Dla młodszych było to spotkanie z zabytkowymi nieraz dokumentami, znaczkami, medalami, dla starszych - wspomnienia.

Powitali nas gospodarze: wiceprezes ZG PTTK Franciszek Midura i sekretarz generalny Andrzej Gordon. Pośród zaproszonych gości byli m.in. Tadeusz Martusewicz - prezes Kapituły Odznaczeń ZG PTTK i Zbigniew Biskupski - syn pierwszego przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK prof. Kazimierza Biskupskiego. Ale oto już wjechał na salę udekorowany cyfrą "50" tort z płonącymi świecami. Krótkie przemówienie i życzenia od Andrzeja Gordona, w rewanżu życzenia imieninowe i kwiaty od przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej Włodzimierza Majdewicza. Wszystkie obecne panie otrzymują róże, wszyscy próbują jubileuszowego tortu. Toast za minione 50 lat i za wiele, wiele następnych.

W bardziej oficjalnej części sesji, po wprowadzeniu na salę obrad sztandaru Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i odśpiewaniu hymnu narodowego, wysłuchaliśmy referatu Włodzimierza Majdewicza o historii komisji. Później nastąpiły okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości i dekoracja zasłużonych działaczy złotymi medalami 50-lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

W ożywionej dyskusji, jaka nastąpiła po dekoracji, dominowały głosy satysfakcji z wielu lat działalności na niwie pieszego wędrowania, ale wskazywano również na zagrożenia, jakie dla turystyki i krajoznawstwa niesie współczesność. Dzielono się dokonaniami w komisjach regionalnych, wspominano działaczy, imprezy, inicjatywy...

Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali jubileuszowe wydawnictwo "50 lat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie" - kompendium wiedzy o turystyce pieszej w Polsce i działalności komisji, o imprezach centralnych, odznakach, medalach, wydawnictwach, szlakach, działalności klubowej, początkach imprez na orientację. Z zainteresowaniem przeglądano tę książkę, szukając znajomych nazwisk (a może i własnych?), śladów swojej działalności. Ożywały wspomnienia.

Członkowie Komisji Turystyki Pieszej spotkali się jeszcze na zebraniu plenarnym, na gorąco podsumowując jubileusz. Pełnych ocen oczekujemy jednak od uczestników tego uroczystego spotkania. Późnym wieczorem dopiero rozchodziliśmy i rozjeżdżaliśmy się do domów. Nieprędko zdarzy się podobny jubileusz.

Stanisław Łuć

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT