PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Jan Jacek KołbNa zdjęciu po prawej Jan Kołb
podczas Kongresu Krajoznawczego
- Gniezno 2000

Urodził się dnia 12 września 1937 r. w miejscowości Horodyszcze na Polesiu. W ramach przesiedleń przybył razem z rodzicami i rodzeństwem w 1945 r. na ziemie zachodnie i zamieszkał w Starym Kurowie. Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie uczył się w szkole zawodowej w Strzelcach Krajeńskich. W 1956 r. rozpoczął pracę w Strzelcach Krajeńskich, gdzie pracował do czasu powołania go do wojska. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w 1958 r. podjął naukę w Technikum Leśnym w Sobieszowie. W 1967 r. zamieszkał w Gorzowie Wlkp., gdzie podjął pracę zawodową.

W latach 1972-1975 pełnił funkcję komendanta Hufca OHP przy Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Z chwilą powstania województwa gorzowskiego w 1975 r. został zastępcą komendanta wojewódzkiego Komendy Wojewódzkiej OHP w Gorzowie Wlkp. oraz wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Gorzowie Wlkp.

W latach 1982-1984 został pełnomocnikiem komendanta głównego OHP na terenie Węgier. Po powrocie z Węgier do kraju pracował etatowo w PTTK jako kierownik BORT przy Oddziale Miejskim PTTK w Gorzowie. W latach 90. pracował w wojewódzkich organizacjach społecznych i w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., zajmując się sprawami wychowywania młodzieży, rozwojem sportu, turystyki i wypoczynku.

W tym też czasie ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Od 1992 r. do chwili śmierci pracował w ubezpieczeniach jako dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Gorzowie Wlkp.

W czasie pracy zawodowej i działalności społecznej cechowało Go duże zaangażowanie i poświęcenie temu, co robił. Był bardzo lubianym i uczynnym Kolegą, powszechnie szanownym przełożonym, człowiekiem wielkiego serca. Był przy tym Człowiekiem ogromnej skromności. Porywał otaczających go ludzi pasją, jaką dla niego była turystyka.

Inicjował i współorganizował wiele imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu regionalnym i krajowym. Jako pasjonat, wszechstronny działacz turystyczno-krajoznawczy, był przewodnikiem i pilotem wycieczek oraz przodownikiem OTP PTTK. Zakochany w Polsce i ojczystych krajobrazach zarażał tą miłością innych, nie myśląc nigdy o sobie. Dlatego było trudno uwierzyć Jemu i Jego otoczeniu w nieubłaganą chorobę, która Go dosięgła znienacka.

Za całokształt działalności społecznej i pracy zawodowej został wyróżniony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaczeniem za Zasługi dla województwa Gorzowskiego, dla OHP, Złotą Honorową Odznaką PTTK oraz wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami.

Pogrzeb Kolegi Jacka odbył się w 2002 r. na cmentarzu w Starym Kurowie na ziemi lubuskiej. Cześć Jego pamięci

Adam Wiśniowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT