PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Jak zdobywać młodzież dla ŻOT?


O Żeglarskiej Odznace Turystycznej pisaliśmy już wielokrotnie. W tym numerze, który ukazuje się przed zbliżającym się sezonem żeglarskim 2003, zamieszczamy kilka uwag na temat zdobywania odznaki ŻOT.

Zdobywanie ŻOT nie jest łatwe. Trzeba przez wiele lat pływać po różnych jeziorach i rzekach i pokonywać szlaki wodne na kilku akwenach. Zdobycie odznaki małej złotej wymaga pływania przez minimum pięć lat na co najmniej dwóch akwenach (w rozumieniu regulaminu ŻOT) i uzyskania 3100 pkt. Natomiast do zdobycia odznaki dużej złotej wymagania są znacznie wyższe. Trzeba żeglować turystycznie przez kolejnych siedem lat na co najmniej trzech akwenach i uzyskać dalszych 7200 pkt. Oznacza to, że zdobycie odznaki dużej złotej jest możliwe dopiero po 12 latach pływania po uzyskaniu 10.300 pkt!


fot. Maria Janowicz

Jak widać, zdobywanie odznak ŻOT wymaga dużej wytrwałości. Ale nie jest to jedyna trudność do pokonania. Inną jest konieczność systematycznego prowadzenia Turystycznego Dzienniczka Żeglarskiego, który stanowi niezbędny dokument do przyznania kolejnych stopni odznaki ŻOT. Systematyczne prowadzenie dzienniczka żeglarskiego budzi niechęć młodych żeglarzy, co jest istotną przeszkodą we wdrażaniu idei ŻOT w praktyce. Przełamanie tej niechęci nie jest łatwe. Najtrudniejszy jest pierwszy krok.

Wprowadzona przez nowy regulamin ŻOT odznaka w stopniu popularnym ma ten krok młodym żeglarzom ułatwić i zachęcić ich do uprawiania turystyki żeglarskiej i do zdobywania kolejnych stopni odznaki. Odznakę ŻOT w stopniu popularnym można zdobyć już po uzyskaniu 100 pkt w rejsach trwających co najmniej 24 godziny, a także krótszych na żeglarskich obozach szkoleniowych bądź rekreacyjnych.

Niezwykle ważnym zadaniem staje się wpojenie młodym początkującym żeglarzom idei ŻOT oraz nakłonienie ich do systematycznego prowadzenia dzienniczka żeglarskiego i zdobywania kolejnych stopni odznaki ŻOT, ponieważ żeglarstwo i turystyka spełniają ważną rolę wychowawczą i edukacyjną.

Zadanie to należy do instruktorów i wychowawców na żeglarskich obozach szkoleniowych, wędrownych i rekreacyjnych oraz do organizatorów rejsów. Jest to główne zadanie przede wszystkim dla Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK. Podstawowym obowiązkiem przodownika jest pokazać młodym żeglarzom uroki turystycznego żeglowania, propagować ideę ŻOT i nieustannie zachęcać do prowadzenia Turystycznego Dzienniczka Żeglarskiego i zdobywania odznak ŻOT.

Dlatego jako regułę należy przyjąć przyznawanie popularnej odznaki ŻOT uczestnikom stacjonarnych obozów szkoleniowych i rekreacyjnych, a także zorganizowanych obozów wędrownych i rejsów. Do programu szkolenia żeglarskiego takich obozów, szczególnie obozów organizowanych przez oddziały i kluby PTTK, należy obowiązkowo wprowadzić zagadnienia związane z turystyką żeglarską, w tym omawianie regulaminu ŻOT i zasad zdobywania odznak ŻOT. Na uroczystym zakończeniu każdego obozu i rejsu, oprócz patentów żeglarza należy wręczać uczestnikom, przede wszystkim tym najmłodszym, Turystyczne Dzienniczki Żeglarskie i zdobyte odznaki popularne ŻOT. Taka uroczysta forma otrzymania pierwszego stopnia Żeglarskiej Odznaki Turystycznej z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci i zachęci do zdobywania kolejnych stopni ŻOT. Stwarza to dużą szansę, że chociaż część z nich będzie aktywnie uprawiać turystykę żeglarską, a nawet pokusi się o zdobycie uprawnień Przodownika Turystyki Żeglarskiej PTTK. Bowiem "czym skorupka za młodu...". Jak widać, jest duże pole do działania dla Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK, a także dla Kierowników Wyszkolenia Żeglarskiego.

Komisja Turystyki Żeglarskiej apeluje do działaczy żeglarskich i turystycznych, a przede wszystkim do Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK w oddziałach i klubach żeglarskich PTTK o wykorzystanie w sezonie 2003 wszelkich możliwości w propagowaniu turystyki żeglarskiej i zachęcaniu do zdobywania odznak ŻOT. Dajmy młodym tę szansę! Dajmy im na pamiątkę pierwszego żeglarskiego obozu, czy też rejsu i na kolejne żeglarskie przygody Turystyczny Dzienniczek Żeglarski i pierwszą zdobytą przez nich odznakę - odznakę popularną ŻOT. Komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK w tej sprawie zawsze służy radą i pomocą.

Przypominamy, że turystyczne dzienniczki żeglarskie i odznaki ŻOT wszystkich stopni rozprowadza Mazowiecki Oddział PTTK, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13, tel. (0-22) 629-39-47, faks (0-22) 627-13-38. Można je także nabywać w oddziałach i klubach żeglarskich PTTK.

Leszek Mulka

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT