PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze podpisało porozumienie o współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu

Porozumienie PTTK i TPPW


Tematyka zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918-1919 roku jest żywa w pamięci Wielkopolan, jak i w wielu ośrodkach w kraju, a szczególnie kultywowana w środowisku szko1nym.

W kraju jest 78 szkół o różnym stopniu zorganizowania, które noszą imię powstania wielkopolskiego 1918/1919 r. W wielu szkołach i p1acówkach oświatowo-wychowawczych tradycje powstania wielkopolskiego są przedmiotem rozważań na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, ale także w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych i k1ubach turystycznych. Powstanie wielkopolskie stanowi ważną część programowej działa1ności wielu oddziałów PTTK na terenie Wielkopo1ski i poza jej granicami. Do wiodących należy O/PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu, oddziały PTTK w Kaliszu, w Buku, w Poznaniu, w Rawiczu, Szlak Brdy w Bydgoszczy, w Krotoszynie, w Jarocinie, w Rawiczu i innych.

Szczegó1nie O/PTTK im. Cyry1a Ratajskiego w Luboniu prowadzi szeroką działalność w tym zakresie. Z inicjatywy prezesa tego oddziału Eugeniusza Kowalskiego, od 1980 roku prowadzony jest Ogó1nopo1ski Rajd Indywidualny pn. "Pamięć Wiecznie Żywa". Prowadzona jest również ewidencja miejsc pamięci narodowej, związanych z bitwami i przemarszami wojsk powstańczych.

Szczegó1nie w okresie od 80. rocznicy obchodów powstania wielkopolskiego 1918/1919 organizowane są cykliczne rajdy szlakiem powstania wielkopolskiego. Inicjatorem i rea1izatorem bezpośrednim rajdu jest Klub Edukacji Krajoznawczo-Turystycznej tego oddziału, który skupia młodzież i studentów zaangażowanych w utrwalanie wiedzy o tym historycznym wydarzeniu.

Od 1999 roku Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego organizowany jest w różnych częściach przebiegu ówczesnego frontu (zachodni, północno- i południowo-zachodni, południowy). Od 1998 roku Oddział PTTK w Luboniu i Szlak Brdy w Bydgoszczy dokonują weryfikacji odznak krajoznawczych "Szlakami Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r.". Dotychczas zweryfikowano 133 odznaki, w tym 47 popularnych, 52 brązowe, 28 srebrnych i 6 złotych.

Podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. a Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Poznaniu zawarte 21 marca 2003 roku stwarza nowe możliwości przybliżenia młodzieży wiedzy o patriotycznym zrywie niepodległościowym Polaków, poznawanie poprzez imprezy turystyczno-krajoznawcze, wędrówki, wycieczki i trasy historycznych szlaków, walk powstańczych i miejsc pamięci powstania wielkopolskiego. Do chwili obecnej żyje już tylko 6 powstańców, stąd jest potrzeba pielęgnowania wiedzy o zwycięskim powstaniu.

Porozumienie daje także możliwości popularyzacji Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 r. wśród młodzieży całego kraju poprzez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Lech Drożdżyński
Eugeniusz Kowalski
Marian Chudy

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT