PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Sudeccy przodownicy turystyki górskiej
mogą prowadzić grupy w parkach narodowych


6 grudnia 2002 r. Karkonoski Park Narodowy, Park Narodowy Gór Stołowych, Dolnośląska Federacja Przewodników PTTK we Wrocławiu i Delegatura Sudecka Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK zawarły porozumienie w sprawie przewodnictwa turystycznego na terenach parków narodowych województwa dolnośląskiego.

Na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 99, poz. 1079 z 2001 r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr 57, poz. 358 z 1997 r.) strony porozumienia uzgodniły, co następuje:

1. Ruch turystyczny w Karkonoskim Parku Narodowym i Parku Narodowym Gór Stołowych może odbywać się tylko wyznaczonymi szlakami turystycznymi.

2. Prawo do prowadzenia zorganizowanych grup na obszarach obydwu parków narodowych, bez obowiązku uzyskiwania odrębnych zezwoleń lub licencji, mają:

  • przewodnicy górscy sudeccy,
  • przodownicy turystyki górskiej z uprawnieniami na Sudety.

Delegatura Sudecka KTG ZG PTTK będzie raz w roku przekazywać dyrekcjom obydwu parków narodowych zweryfikowaną listę czynnych przodowników turystyki górskiej z uprawnieniami na Sudety. To sympatyczne porozumienie uwzględnia uprawnienia przodowników turystyki górskiej PTTK pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji wydanej przez KTG ZG PTTK i noszenia odznaki przodownickiej. Ponadto zobowiązuje ich do przestrzegania regulaminów parków narodowych, zaznajomienia z ich treścią uczestników prowadzonych grup i wykazania dbałości, aby regulaminy te były przez nich przestrzegane, a także dopilnowania, by wnosili stosowne opłaty za wstępy, obowiązujące na terenie zwiedzanych parków narodowych i zachowywania zasad kultury turystycznej.

Pełny tekst porozumienia znajduje się w serwisie internetowym PTTK:
http://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=poroz1

Lech Rugała

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT