PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Regionalne i lokalne organizacje turystyczne


Powołanie 1 stycznia 2000 roku Polskiej Organizacji Turystycznej, a także zmiany ustawy o działaniach administracji państwowej, doprowadziły do przeobrażenia całego systemu zarządzania turystyką w Polsce: rozdzielono sprawy regulacji prawnych, którymi zajął się Departament Turystyki w Ministerstwie Gospodarki, aktualnie w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, od promocji turystyki, którą powierzono Polskiej Organizacji Turystycznej.

Organami statutowymi Polskiej Organizacji Turystycznej są:

  • Rada Polskiej Organizacji Turystycznej powołana przez Ministra Gospodarki składająca się z 18 członków reprezentujących administrację rządową, jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego, samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także przewoźników.
  • Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, powoływany na 4-letnią kadencję.

Powołanie POT miało na celu stworzenie profesjonalnej organizacji na wzór krajów UE dla promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Pozwoli to na stworzenie sprawnie działającego, podobnego do funkcjonujących w państwach UE trójstopniowego systemu promocji, na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Funkcjonowanie Narodowej Turystycznej Organizacji oraz jej regionalnych i lokalnych odpowiedników ma zwiększyć efektywność podejmowanych działań promocyjnych.

Doświadczenia wskazują, iż system powinien być oparty na regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych. Powstawanie regionalnych organizacji turystycznych w krajach Unii Europejskiej związane było ściśle z procesem decentralizacji zarządzania państwem. Turystyka jako ważna dziedzina gospodarki, której rozwój związany jest bezpośrednio z zasobami lokalnymi, bardzo dobrze pasowała do tego procesu. Poszczególne regiony zaczęły więc tworzyć własne organizacje turystyczne, których celem był rozwój tej dziedziny na ich terenie oraz promocja regionu głównie w innych częściach kraju, a w niektórych przypadkach również za granicą.

Po wnikliwej analizie rozwiązania dotyczące tworzenia i funkcjonowania struktur regionalnych w Europie przeniesiono na grunt polski.

Regionalne organizacje turystyczne stanowią forum współpracy samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce.

Tworzy się je w celu zapewnienia profesjonalnej promocji turystycznej regionu. Powstają one w wyniku suwerennej decyzji wszystkich zainteresowanych rozwojem i promocją turystyki podmiotów w regionie. Łącząc różne podmioty, doświadczenia i interesy zapewniają bardziej skuteczną i skoordynowaną promocję a także lepsze wykorzystanie rozproszonych dotąd środków promocyjnych. Przy niezmienionych nakładach finansowych (w wyniku połączenia dotychczasowych środków) efekty tej promocji zostają zwielokrotnione. ROT-y i LOT-y nie są oddziałami POT, natomiast priorytetowym instrumentem dla władz samorządowych.

Członkami Regionalnej Organizacji Turystycznej jako organizacji współpracy samorządu terytorialnego i lokalnej branży turystycznej są: jednostki samorządu (samorząd województwa, powiatu, gminy, związki gmin), podmioty działające w lokalnej branży turystycznej (zrzeszonej np.: Regionalna Izba Turystyki, Izba Gospodarcza, przedsiębiorcy - hotelarz, biuro podróży, restaurator, zarządca atrakcji turystycznej itd.) oraz inne jednostki zainteresowane rozwojem turystyki.

Zadaniem Regionalnej Organizacji Turystycznej jest:

  • skoordynowanie działań promocyjnych w województwie,
  • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej - w celu zapewnienia kompleksowej informacji o województwie w oparciu o lokalne punkty it. oraz włączenie w krajowe rozwiązania systemu informacji turystycznej,
  • promocja walorów turystycznych regionu w kraju i za granicą,
  • stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie,
  • inspirowanie i pomoc przy tworzeniu Lokalnych Organizacji Turystycznych w regionie,
  • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
  • doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki,
  • prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.

Szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie mają Lokalne Organizacje Turystyczne, które są mniejszymi organizacjami współpracy jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) i lokalnej branży turystycznej, tworzonymi w obrębie obszaru atrakcyjnego turystycznie. Podstawowym zadaniem LOT jest integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej, oraz tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.

Członkami LOT są podobnie jak w przypadku ROT przedstawiciele samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, przedstawiciele lokalnej branży turystycznej (hotelarz, biuro podróży, restaurator, rzemieślnik, zarządca atrakcji turystycznej itd.) i inne zainteresowane rozwojem turystyki podmioty.

Zasięg działania LOT odpowiada swoją wielkością obszarowi skupionych w LOT jednostek samorządu lokalnego (najczęściej jednego lub kilku powiatów lub kilku gmin, na terenie których zlokalizowane są atrakcje turystyczne).

Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne są autonomicznymi organizacjami działającymi w sferze promocji i rozwoju turystyki. Relacje pomiędzy nimi a POT opierać się powinny wyłącznie na zasadzie współpracy równoprawnych partnerów.

Nowe struktury turystyczne tworzą nowy jakościowo, oparty na partnerstwie system promocji turystyki w kraju. Pozwalają na skoordynowanie działań podejmowanych przez wszystkie podmioty, zainteresowane rozwojem i promocją turystyki.

Aktualnie zarejestrowano następujące regionalne organizacje turystyczne:

l. Dolnośląska Organizacja Turystyczna
2. Małopolska Organizacja Turystyczna
3. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
5. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
6. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
7. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
8. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Jednocześnie w trakcie rejestracji znajdują się następujące regionalne organizacje turystyczne:

l. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
2. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Opolskiego.

W fazie organizacyjnej znajdują się następujące ROT:

l. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Śląskiego
2. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna
3. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Lokalne Organizacje Turystyczne zarejestrowano już w następujących ośrodkach:

1. Związek Miast i Gmin Książańskich w Wałbrzychu
2. Poleska Lokalna Organizacja Turystyczna we Włodawie
3. Kluczborska Lokalna Organizacja w Kluczborku
4. Krynicka Organizacja Turystyczna w Krynicy
5. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w Suwałkach
6. Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Łosicach
7. Centrum Informacji i Promocji Turystycznej w Kołobrzegu
8. Lokalna Organizacja Turystyczna w Łebie
9. Sądecka Organizacja Turystyczna w Nowym Sączu
10. Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu
11. Karkonoska Organizacja Turystyczna "Śnieżka" w Karpaczu
12. Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski w Krośnie
13. Piwniczańska Organizacja Turystyczna w Piwnicznej-Zdroju
14. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
15. Lubrzańskie Stowarzyszenie Turystyczne w Lubrzy
16. Lokalna Organizacja Turystyczna "Bory Tucholskie" w Chojnicach
17. Gdańska Organizacja Turystyczna w Gdańsku
18. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach
19. Powiatowa Organizacja Turystyczna w Ostrowii Mazowieckiej.

W fazie rejestracji jest obecnie 18 Lokalnych Organizacji Turystycznych, a 16 dalszych znajduje się w trakcie organizacji. Wykorzystując środki finansowe, POT podejmuje szereg działań mających na celu wsparcie tworzących się regionalnych i lokalnych struktur zarządzania turystyką w Polsce. Do najważniejszych działań można zaliczyć:

l. Wspólne z regionami wydawanie materiałów promocyjnych
2. Preferencyjne warunki uczestnictwa w imprezach targowych
3. Szkolenia w dziedzinie marketingu turystycznego, informacji turystycznej
4. Tworzenie systemu "it" na poziomach: centralnym, regionalnym i lokalnym
5. Wspólną organizację imprez promocyjnych.

W strukturach regionalnej i lokalnej organizacji turystycznej jest miejsce dla działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W wielu regionach ta szansa została wykorzystana.

Działalność promocyjna na rzecz turystyki aktywnej, tworzenie regionalnego i lokalnego produktu turystycznego, współtworzenie systemu informacji turystycznej to zadania, które powinny być realizowane przy aktywnym udziale jednostek naszego Towarzystwa.

Zwiększa to efektywność tych działań, jest także szansą na wykorzystanie doświadczenia i możliwości organizacyjnych i programowych PTTK.

Wykorzystajmy tę szansę!

Ryszard Kunce

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT