PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Edukacja regionalna w Lubsku


Z inicjatywy historyka dr. Władysława Mochockiego od czterech lat organizowane są w szkole podstawowej nr 2 w Lubsku interesujące sesje popularnonaukowe na temat Łużyc Wschodnich i stosunków polsko-niemieckich.

Pokłosiem każdej sesji są wydawane zeszyty historyczne na różne tematy, m.in.: "Regionalizm w szkole podstawowej", "Wschodnie Łużyce - nasza mała ojczyzna", "Dzisiaj świadomi uczniowie - jutro regionaliści i obywatele", "Wspólna odpowiedzialność lubszczan i sommerfeldczyków za tworzenie i przechowywanie historii ich miasta". Publikacje te w trakcie ostatniej konferencji naukowej na Uniwersytecie Zielonogórskim wzbudziły duże zainteresowanie wśród nielicznie prezentowanych wydawnictw lokalnych.

Jak powiedział prof. dr hab. Jerzy Piotr Majchrzak, nieczęsto się zdarza, i to nawet w skali kraju, by szkoła podstawowa wydawała własne pozycje książkowe, dobrze opracowane merytorycznie i edytorsko, opatrzone numerem ISBN, a co najważniejsze - zawierające pokaźny zbiór tematycznie dobranych referatów, już teraz stanowiących istotne źródło wiedzy i pomoc dydaktyczną w nauczaniu historii regionalnej.

Z kolei dr Tomasz Florkowski, architekt, poeta i redaktor Radia Zachód, przyjaciel lubskich regionalistów zauważył, że "...fenomenem są nie tylko własne sensowne wydawnictwa, ale eksperymentalny dobór prelegentów i uczniów PSP 2, i pracowników naukowych wyższych uczelni, nauczycieli miejscowych i regionalistów z całego województwa, lokalnych działaczy i niemieckich referentów, które składają się na przedziwną mozaikę dydaktycznej placówki, wyznaczoną celami przyjętymi w wewnątrzszkolnym programie edukacji regionalnej".

Ów element świadomego włączenia uczniów w proces integracji transgranicznej Polaków i Niemców, wdrażany przez nauczycieli PSP nr 2 w ramach idei Europy małych samorządowych ojczyzn dyrektorka szkoły Anna Krystyna Brzezińska określiła mianem ważnej powinności pedagogicznej.

Mieczysław Wojecki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT