PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Rafał Wałach


16 lutego po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas wspaniały człowiek, aktywny działacz PTTK śp. Rafał Wałach.

Urodził się 10 kwietnia 1951 r. w Rudzie Śląskiej. W latach młodości mieszkał w Tychach, chodził tam do szkoły podstawowej i liceum. Studia podjął na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i ukończył z tytułem magistra inżyniera. Pracę zawodową rozpoczął jako stażysta Rafinerii Nafty Jedlicze. Po stażu przeniósł się do Jasła i podjął pracę w ZTS Gamrat. W 1979 r. zmienił miejsce pracy, przeszedł do nowo powstałego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego "Erg" w Jaśle, gdzie pracował jako starszy specjalista konstruktor. Był jednocześnie członkiem rady naukowej ośrodka. W pracy miał opinię człowieka sumiennego i profesjonalisty, dla wielu był godnym i niedoścignionym wzorem do naśladowania.

Wielką pasją jego życia były góry, one cieszyły jego oczy, w nich widział historię zbawienia i tło opisywanych w Piśmie Świętym wydarzeń. Od 1988 r. swoją turystyczną pasję realizował w szeregach członków Jasielskiego Oddziału PTTK i pełnił w nim różne społeczne funkcje, ostatnio wiceprezesa oddziału.

Jako działacz społeczny czynnie włączył się w popularyzowanie turystyki górskiej w jasielskim środowisku. Napisał wiele artykułów o tematyce turystycznej i ochronie przyrody dla lokalnej gazety "Obiektyw Jasielski", a także do innych czasopism. Jego zasługą są powstałe w latach 1995-97 nowe szlaki turystyczne Beskidu Niskiego:

  • zielony: Magura Wątkowska - Folusz - Mrukowa - Nowy Żmigród - Krempna - Grab,
  • czarny: Folusz - Ferdel,
  • żółty: Mrukowa - Kotań - Hałbów oraz Tylawa - Olchowiec - Baranie.

Jako znakarz wytyczał je, dokonał wszelkich formalnych uzgodnień oraz wspólnie ze znakarzami Jasielskiego Oddziału PTTK wyznakował. Jako Przodownik GOT zachęcał młodzież do zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej, sam posiadał wszystkie jej stopnie. W 2002 r. wypełnił normę tej ostatniej "Za Wytrwałość". Za swoją działalność uhonorowany został Srebrną Honorową Odznaką PTTK. Był również delegatem woj. podkarpackiego na XV Walnym Zjeździe PTTK, który odbył się w dniach 14-16 września 2001 r. w Warszawie.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 16 lutego 2003 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele oo. Franciszkanów 18.02.2003 r., po czym ciało zostało złożone na cmentarzu komunalnym w Jaśle-Jareniówce. W ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyła mu rodzina oraz rzesza przyjaciół, znajomych, a także koleżanek i kolegów turystów.

Józef Kaczor

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT