PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

W Zarządzie Głównym PTTK odbyło się spotkanie poświęcone utworzeniu centralnej kartoteki szlaków turystycznych

Ruszają prace nad centralną kartoteką szlaków w PTTK


20 stycznia 2003 roku sekretarz generalny ZG PTTK Andrzej Gordon zwołał do Warszawy przedstawicieli komisji odpowiedzialnych w PTTK za poszczególne dziedziny znakowania szlaków: Konrada Bieleckiego (szlaki piesze), Zbigniewa Borońskiego (szlaki rowerowe), Marka Krzemienia (szlaki konne, w zastępstwie Grażyna Orłowska-Rybicka), Marka Lityńskiego (szlaki wodne) oraz Andrzeja Matuszczyka (szlaki górskie i turystyczne szlaki narciarskie w górach). W zebraniu uczestniczył również zastępca sekretarza generalnego ZG PTTK Ryszard Kunce.

Spotkanie poświęcone było przygotowaniu oraz ustaleniu trybu gromadzenia danych dla centralnej bazy wszystkich dziedzin znakowania szlaków celem założenia jednej wspólnej komputerowej kartoteki szlaków.

W odniesieniu do szlaków górskich i narciarskich zdecydowano, że dotychczasowa baza dotycząca tych szlaków, a pozostająca w gestii Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, zostanie przetworzona i dostosowana do wymogów programu szlaków pieszych, których jest w terenie najwięcej, bo ponad 30.000 km. Zmieniona zostanie numeracja szlaków, z uwzględnieniem zaznaczenia na danym odcinku szlaku województwa, powiatu i gminy, kategorii (międzynarodowy, międzywojewódzki, lokalny) oraz gestora szlaku (utrzymywanie szlaku przez PTTK, park narodowy, in.)

W dalszej kolejności prac nad centralną kartoteką szlaków w PTTK przewiduje się wprowadzenie korelacji przebiegu szlaków z siatką GPS (w przypadku posiadania odbiornika GPS możliwość dowolnego i łatwego poruszania się w terenie) oraz opracowanie szczegółowych danych typu krajoznawczego o każdym turystycznym szlaku. Zwłaszcza te ostatnie dane pozwolą na użytkowanie danych o szlakach przez PTTK w sposób komercyjny.

Należy podkreślić, że w zmienionym kształcie centralnych danych dla szlaków górskich i narciarskich zostanie zachowany (w ramach nowej numeracji) podział na grupy górskie oraz na kolory i oddziały znakujące. Na temat systemu rozliczeń prac znakarskich z Ministerstwem Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej w 2003 roku sekretarz generalny ZG PTTK i zastępca sekretarza generalnego ZG PTTK zadeklarowali uzyskanie w resorcie akceptacji na częściowe aneksowanie prac na szlakach, a co najważniejsze, na możliwość otrzymania wcześniej pieniędzy, co pozwoli na rozliczanie prac etapami (sukcesywne płacenie tym oddziałom, które prace wykonały).

Osobą odpowiedzialną za prace nad centralną kartoteką wszystkich rodzajów szlaków turystycznych w ZG PTTK jest Łukasz Aranowski. Z uwagi na ogrom czekających prac trudno jest w tej chwili określić termin ich zakończenia.

Wszyscy wymienieni przedstawiciele z poszczególnych rodzajów szlaków zostali przez ZG PTTK desygnowani do specjalnej komisji w Ministerstwie Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej, która niebawem podejmie prace nad uchwaleniem aktów prawnych dotyczących szlaków turystycznych.

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT