PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Załącznik do uchwały ZG PTTK
Nr 95/XV/2003 z 15.03.2003 r.

Zasady łączenia oddziałów PTTK


1. Łączenie się Oddziału z innym Oddziałem PTTK może nastąpić z inicjatywy:

1) zarządu oddziału PTTK,
2) wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK,
3) prezydium Zarządu Głównego PTTK.

2. Celem łączenia się Oddziałów PTTK jest umocnienie ich pozycji, poprawienie jakości i sprawności funkcjonowania oraz rozszerzenie zakresu działania.

Inicjatywa łączenia się Oddziału z innym Oddziałem może być podejmowana w przypadku stwierdzenia, że Oddział nie jest w stanie dalej samodzielnie funkcjonować jako jednostka terenowa PTTK posiadająca osobowość prawną i realizować w sposób zadowalający celów statutowych Towarzystwa. Może to mieć uzasadnienie między innymi w:

1) zmniejszeniu stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania Oddziału przez okres dłuższy niż jeden rok,
2) zmniejszającej się aktywności programowej,
3) pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej,
4) niewystarczającej liczbie działaczy zapewniających właściwe kierowanie Oddziałem - stanowiących władze Oddziału.

3. Do realizacji przedsięwzięcia łączenia Oddziałów konieczne jest współdziałanie zarządów łączących się Oddziałów.

4. Zarządy łączących się Oddziałów na wspólnym posiedzeniu organizacyjnym powinny ustalić, który z Oddziałów PTTK będzie nadal działał w strukturze organizacyjnej Towarzystwa jako jednostka posiadająca osobowość prawną zarejestrowana w KRS, a także wspólnie wynegocjować warunki łączenia i ustalić terminy realizacyjne.

Negocjując warunki łączenia, należy m.in. pamiętać o działalności oddziałowych komisji społecznych.

5. Oddział, który nadal będzie działał w strukturze organizacyjnej Towarzystwa, powinien uchwałą swojego zarządu wyrazić zgodę na przyłączenie innego (wskazać którego) Oddziału a w szczególności na:

1) przyłączenie kół - klubów dotychczas działających w Oddziale podlegającym przyłączeniu,
2) przyjęcie członków PTTK wraz z przejęciem ich kartotek,
3) przejęcie dokumentacji Oddziału, w tym dokumentacji pracowniczej,
4) przejęcie majątku ruchomego i nieruchomego, o ile taki majątek Oddział podlegający przyłączeniu posiada,
5) przejęcie należności i zobowiązań, o ile takie wystąpią,
6) przejęcie innych wspólnie ustalonych zadań i zobowiązań.

Powinien także powołać komisję, która z upoważnienia Zarządu Oddziału przejmie protokolarnie całość dokumentacji od przyłączanego Oddziału.

6. Zarząd Oddziału podlegającego przyłączeniu powinien podjąć uchwałę o potrzebie łączenia się Oddziału z innym Oddziałem (wskazać z którym) i uzasadnić swoją decyzję, następnie uchwałę skierować pod obrady Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, którego cel, termin, miejsce oraz uczestnictwo osób uprawnionych określi oddzielną uchwałą.

7. Uchwała Zarządu Oddziału o potrzebie łączenia się Oddziału z innym Oddziałem o której mowa w pkt.6 powinna zawierać także:

1) postanowienie, że po zakończonych czynnościach związanych z łączeniem Oddziału ustaje działalność Oddziału jako samodzielnej, terenowej jednostki organizacyjnej PTTK posiadającej osobowość prawną, co jest równoznaczne z rozwiązaniem się Oddziału i rodzi w skutkach konieczność złożenia wniosku do właściwego Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy KRS o wykreślenie Oddziału z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
2) postanowienie o przeznaczeniu majątku Oddziału - majątek po zinwentaryzowaniu i ustaleniu jego wartości podlega przekazaniu do Oddziału, z którym następuje łączenie, przy czym Zarządowi Głównemu PTTK przysługują uprawnienia zawarte w art. 57 pkt 3 Statutu PTTK,
3) postanowienie o upoważnieniu członków ostatniego Zarządu Oddziału do pełnienia zadań Komisji Połączeniowej oraz Likwidatora Oddziału lub o powołaniu Komisji pełniącej zadania Komisji Połączeniowej i równocześnie Komisji Likwidacyjnej.

8. Podjęcie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, jego zwołanie, prawomocność oraz przebieg powinny być zgodne z obowiązującymi w PTTK przepisami.

9. Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, o której mowa w pkt 6 i 7 musi być podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Pozostałe uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

10. Porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału powinien przewidywać między innymi:

1) przyjęcie sprawozdania (raportu) przygotowanego przez Zarząd Oddziału o stanie organizacyjnym, programowym, majątkowym i finansowym Oddziału;
2) wysłuchanie wystąpień Prezesów Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego;
3) zapoznanie Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału z uchwałą Zarządu Oddziału o potrzebie łączenia się Oddziału, o której mowa w pkt 6 i 7 niniejszych zasad,
4) zapoznanie Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału z uchwałą Zarządu Oddziału, do którego ma być przyłączony Oddział wyrażającą zgodę na to przyłączenie;
5) podjęcie uchwały przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału wyrażającej zgodę na łączenie się Oddziału oraz postanowienia o których mowa w pkt 7 niniejszej zasad;

11. W przypadku nie możności odbycia, pomimo zwołania, prawomocnego Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, a tym samym podjęcia przez Nadzwyczajny Zjazd uchwały koniecznej do łączenia się Oddziału z innym Oddziałem, Zarząd Oddziału powinien przekazać całą dokumentację przygotowaną dla potrzeb Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału do Biura Zarządu Głównego PTTK.

Po zapoznaniu z przekazanymi dokumentami Prezydium Zarządu Głównego PTTK, Prezydium może podjąć uchwałę wyrażającą zgodę na łączenie się Oddziału z innym Oddziałem oraz powołać Zarząd Tymczasowy Oddziału upoważniając go do pełnienia zadań Komisji Połączeniowej a zarazem Likwidacyjnej Oddziału lub powołać likwidatora.

12. Zarząd Oddziału PTTK, który przyłącza do siebie inny Oddział nie musi zwoływać Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, ponieważ status prawny Oddziału nie ulega zmianie. Nadal pozostaje terenową jednostką organizacyjną Towarzystwa posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w KRS. W przypadku konieczności poszerzenia składu władz Oddziału ponad liczebność ustaloną na ostatnim zjeździe Oddziału lub koniecznością dokonania zmian w statucie Oddziału niezbędne jest zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego w celu podjęcia odpowiednich uchwał i zgłoszenie dokonanych zmian do KRS.

13. Zarząd Oddziału, który przejął członków PTTK oraz jednostki organizacyjne Oddziału podlegającego łączeniu powinien umożliwić im realizowanie ich dalszej aktywności w Towarzystwie uwzględniając dokonane w tym zakresie uzgodnienia rozpoczynające procedurę łączenia Oddziałów.

14. Po zakończeniu procedury łączenia Oddziałów do Zarządu Głównego PTTK należy przekazać pełną dokumentację Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału, który podlega łączeniu, a także informację Zarządu Oddziału, który przejął do swoich struktur inny Oddział potwierdzającą, że proces łączenia Oddziałów został zakończony. W przypadku zmian we władzach Oddziału do Zarządu Głównego PTTK należy przekazać aktualny wykaz członków władz. Należy także podać nazwiska przewodniczących oddziałowych komisji, rad i zespołów.

15. Do Zarządu Głównego PTTK powinna także zostać przekazana kserokopia postanowienia właściwego Sądu Rejonowego o wykreśleniu z KRS Oddziału, który zakończył samodzielną działalność.

16. W przypadku gdy inicjatywa łączenia Oddziału z innym Oddziałem zostanie podjęta przez wojewódzkie porozumienie oddziałów PTTK lub prezydium Zarządu Głównego PTTK, należy przedstawić ją Zarządom Oddziałów mającym podlegać łączeniu, po jej aprobacie procedura łączenia Oddziałów powinna przebiegać zgodnie z niniejszymi zasadami.

Zarząd Główny PTTK

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT