PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

XIV Międzynarodowe Seminarium Narciarskie


Odbyło się w dniach od 8 do 11 stycznia 2003 roku w schronisku PTTK na Kalatówkach w Tatrach. Organizatorem tego cyklicznego (co 2 lata) spotkania, odbywającego się przemiennie w krajach-organizatorach, była Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK. W seminarium wzięły udział delegacje Klubu Czeskich Turystów i Klubu Słowackich Turystów.

Tematem tegorocznych obrad była narciarska turystyka wysokogórska. Korzystając z pobytu w Tatrzańskim Parku Narodowym, organizatorzy zaprosili dyrektora TPN dr. inż. Pawła Skawińskiego, który wygłosił referat wprowadzający pt.: "Oddziaływanie narciarstwa na przyrodę Tatr". W swoim wystąpieniu, ilustrowanym wykresami, fotografiami i mapkami prelegent przedstawił wyniki wieloletnich badań, które jednoznacznie wykazują, że narciarstwo wysokogórskie jako dyscyplina elitarna nie przedstawia zagrożenia dla przyrody tatrzańskiej. Jednak pod warunkiem przestrzegania zasad przebywania na szlakach narciarskich i spełniania przestrzennego, czasowego i ilościowego kryteriów, które są gwarancją nieszkodzenia przyrodzie.


XYV Międzynarodowe Seminarium Narciarskie.
Na zajęciach terenowych - Hala Kondratowa

Pozostałe referaty i koreferaty wygłoszone w trakcie obrad seminarium: dr inż. Wojciech Biedrzycki - "Imprezy narciarskie PTTK w górach wysokich", dr Ladislav Khandl (Klub Słowackich Turystów) - "Możliwości uprawiania narciarstwa wysokogórskiego na Słowacji", inż. Stanislav Patočka (Klub Czeskich Turystów) - "Wysokogórska turystyka narciarska" (wygłosił inż. Mirko Lanik z KČT) oraz Aleksander Niźnikiewicz - "Szkolenie w dziedzinie narciarstwa wysokogórskiego". Zarówno referaty, jak i koreferaty były podstawą do dyskusji, która odbywała się na sali obrad oraz poza nią. Dopełnieniem części "schroniskowej" były pokazy zestawów przeźroczy oraz filmów wideo związanych z tematyką seminarium.

W ramach programu seminarium odbyły się dwie tatrzańskie wycieczki narciarskie, w czasie jednej z nich przeprowadzono pokaz sprzętu służącego do lokalizowania zasypanego w lawinie śnieżnej oraz szkolenie w posługiwaniu się tym sprzętem.

Na zakończenie seminarium podpisano protokół, z którego wynika, że następne, jubileuszowe XV Międzynarodowe Seminarium Narciarskie zostanie zorganizowane przez Czechów - twórców obecnej formuły MSN. Schronisko PTTK Kalatówki zapewniło organizatorom i uczestnikom doskonałe warunki dla przebiegu tej międzynarodowej imprezy.

Wojciech Biedrzycki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT