PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Dyplom Honorowy Komisji!


Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w środowiskach osiedli mieszkaniowych w mieście i na wsi oraz zakładów pracy, w miejsce dotychczas funkcjonującego medalu ustanowiła DYPLOM HONOROWY Komisji.

Na plenarnym posiedzeniu 24 stycznia 2003 r. przyjęła i zatwierdziła regulamin jego przyznawania. Treść regulaminu podajemy w dużym skrócie w niniejszym numerze "Gościńca", odsyłając wszystkich zainteresowanych do strony internetowej PTTK www.pttk.pl, gdzie zamieszczony jest w całości.

(...)

Wnioski powinny być składane do Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ich wręczenia. Komisja ma nadzieję, że ta forma honorowego wyróżnienia przyczyni się do usatysfakcjonowania działaczy PTTK, działających w środowisku miejsca zamieszkania i zakładzie pracy, a także podkreśli rangę tej działalności w tych środowiskach.

Jerzy Kotowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT