PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Wnioski z obrad zespołów problemowych
45. Ogólnopolskiego Zlotu PTK w Kaliszu


I. Zespół ds. tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej

1. Zespół stawia wnioski pod adresem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK:

  • o propagowanie cyklu imprez pod wspólnym hasłem "PTTK w 140. rocznicę powstania styczniowego",
  • o objęcie patronatem Indywidualnego Rajdu Pieszego "Szlakiem powstania styczniowego" organizowanego przez oddziały PTTK w Warce i stołeczny w Warszawie,
  • przeprowadzenie uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Komisji Turystyki Pieszej,
  • doprowadzenie do umieszczenia w kaplicy PTTK na Chomiczówce w Warszawie i odsłonięcia tablicy poświęconej zmarłym przodownikom turystyki pieszej.

2. Zespół apeluje do Oddziałowych KTP oraz do przodowników turystyki pieszej:

  • o włączenie się w akcję upamiętniania czynu niepodległościowego - powstania styczniowego - w imprezach turystyki pieszej,
  • o opiekę nad miejscami pamięci narodowej związanymi z dziejami powstania styczniowego,
  • o położenie większego nacisku na tematy rocznicowe i historyczne, szczególnie przy imprezach dla młodzieży szkolnej.

3. Zespół rozpatrzył propozycje Henryka Pasika z Grudziądza ustanowienia odznaki "Pięciu Braci Polskich" w tysięczną rocznicę ich męczeńskiej śmierci i postanowił zaproponować autorowi pomysłu opracowanie założeń regulaminowych tajże odznaki.

W obradach zespołu pod przewodnictwem Adama Szepiela uczestniczyło 31 osób.

II. Zespół ds. nowelizacji regulaminów OTP i Przodownika TP

Omawiano nieprawidłowości występujące przy weryfikowaniu odznak turystyki pieszej oraz propozycje zmian regulaminowych. Po ożywionej merytorycznej dyskusji zespół przyjął następujące wnioski:

1. Wprowadzić dolną granicę zdobywania odznaki "Siedmiomilowe buty" - cztery lata,

2. Znieść opisy na duże stopnie OTP,

3. Znieść limit czasowy zdobywania małej złotej i dużych stopni OTP.

W obradach zespołu pod przewodnictwem Henryka Antkowiaka uczestniczyło 18 osób.

III. Zespół ds. szkolenia i Przodowników TP

Podczas obrad zespołu dyskusja toczyła się wokół warunków przeprowadzania egzaminów, składów i uprawnień referatów weryfikacyjnych, wymiany legitymacji przodownickich. Przyjęto wnioski:

1. Zakończyć akcję wymiany legitymacji do czerwca roku 2003,

2. Podjąć działania w celu zrównania uprawnień kadry przodownickiej PTTK z innymi uprawnieniami, np. instruktorów sportowych.

W obradach zespołu pod przewodnictwem Teresy Trębali uczestniczyło ok. 20 osób.

IV. Zespół ds. klubów turystyki pieszej i klubów przodowników TP

1. Opracować w poszczególnych klubach historię ich działania (na tle 50-lecia działalności KTP ZG),

2. Publikować w "Gościńcu PTTK" zarówno powyższe opracowania (najistotniejsze ich fragmenty), jak i informacje o bieżących przedsięwzięciach.

W obradach zespołu pod przewodnictwem Andrzeja Stróżeckiego uczestniczyło kilkanaście osób.

V. Zespół ds. nizinnych szlaków pieszych i znakarzy

Ustalono zwołanie ogólnopolskiej narady znakarzy nizinnych szlaków turystycznych na 23.11.2002 r. oraz jej program. Zaproponowano:

1. Zorganizować jedno ogólnopolskie szkolenie znakarzy na wiosnę 2003 roku.

2. Kontaktowanie się z Bieleckim szybszą i wygodniejszą pocztą elektroniczną.

W obradach zespołu pod przewodnictwem Konrada Bieleckiego uczestniczyło ok. dwudziestu osób.

VI. Zespół ds. nauczycieli - przodowników TP w środowisku szkolnym

1. Wydać materiały szkoleniowo-informacyjne dotyczące turystyki pieszej,

2. Współpracować z lokalnymi władzami oświatowymi przy organizacji imprez turystyki pieszej dla młodzieży szkolnej,

3. Znieść ograniczenia czasowe przy zdobywaniu popularnej OTP oraz rozważyć możliwość wydłużenia czasu zdobywania małej brązowej OTP,

4. W pełni wykorzystywać system odznak i wyróżnień PTTK, honorując nimi liderów turystyki szkolnej,

5. W pracy oddziałów PTTK dążyć do pozyskiwania dla turystyki pieszej nowych nauczycieli opiekunów SKKT-PTTK,

6. Poszerzać grono przodowników turystyki pieszej w środowisku szkolnym,

7. Zadbać, aby organizatorzy wielodniowych imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej promowali region poprzez umożliwianie zdobycia regionalnych odznak krajoznawczych i OTP,

8. Nadal promować OTP, odznaki regionalne i pamiątki rajdowe poprzez ich prezentacje na imprezach masowych,

9. Poprzez właściwe formułowanie i realizowanie celów rajdów i innych imprez turystyki pieszej kształtować pożądane społecznie postawy dzieci i młodzieży,

10. Wykorzystywać środki masowego przekazu do propagowania w szerszym zakresie idei turystyki i krajoznawstwa,

11. Kontynuować posiedzenia zespołu podczas kolejnych zlotów PTP, traktując je jednocześnie jako forum wymiany doświadczeń w pracy z młodzieżą.

W obradach zespołu pod przewodnictwem Włodzimierza Szafińskiego uczestniczyło kilkanaście osób.

opracował:
Stanisław Łuć

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT