PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Szkolenie wojskowych oddziałów PTTK


W dniach od 27 lutego do 2 marca br. odbyło się w Elblą gu szkolenie instruktorsko-metodyczne dla wojsko wych oddziałów PTTK. Podstawową tematyką szkole nia była organizacja czasu wolnego na rzecz wojska w 2003 roku. Przeprowadzono też szkolenie w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i metodyki organizacji masowych. W ramach programu turystycznego zwiedzono Muzeum i Starówkę elbląską oraz zabytki Kaliningradu. Szkolenie organizował Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie Garnizonowym w Elblągu.

tekst i zdjęcia:
Halina Drabik-Ziegler


Cerkiew w Kaliningradzie

Zwiedzanie starówki Elbląskiej


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT