PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Komunikat Komisji Krajoznawczej ZG PTTK


Komisja Krajoznawcza ZG PTTK postanowiła wprowadzić uzupełnienie do regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK w celu ułatwienia zdobywania odznaki przez osoby niepełnosprawne. Wprowadzono zapis regulaminowy, że osoby niepełnosprawne mogą zdobywać Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK i Odznakę Krajoznawczą Polski bez przestrzegania limitu czasowego, przewidzianego do zdobycia kolejnych stopni. Weryfikacja Regionalnej Odznaki Krajoznawczej (ROK)

Regionalna Odznaka Krajoznawcza w stopniu brązowym oraz srebrnym jest przyznawana przez zespoły weryfikacyjne powołane przez Komisję Krajoznawczą ZG na wniosek oddziału.

Odznakę Krajoznawczą Polski (wszystkie stopnie) przyznają członkowie Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego.

Weryfikatori i adres do przesyłania kronik

Janusz Żmudziński - (nr X) - Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 1, 00-075 Warszawa,
Zygmunt Cebula - (nr XI) - Oddział Miejski PTTK ul. Matejki 2; 35-064 Rzeszów,
Robert Respondowski - (nr XII) - ul. Dzierżona 45; 44-100 Gliwice
Henryk Stopikowski - (nr XIII) - ul. Bydgoska 18 m 117; 86-300 Grudziądz
Barbara Twaróg - (nr XIV) - O/Krakowski PTTK, ul. Westerplatte 5; 31-033 Kraków
Włodzimierz Łęcki - (nr XV) ul. Słoneczna 116 a; 60-286 Poznań
Jerzy Winsze - (nr XVI) - Regionalny Oddział Szczeciński PTTK , al. Jedności Narodowej 49A; 70-415 Szczecin,
Celina Jaworska-Maćkowiak (XVII) - Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, ul. Wigury 12 a; 90-301 Łódź

Luty 2003 r.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT