PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

COTG PTTK - plany na przyszłość


Wszystko o górach - wszystko dla gór. To motto działalności Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie zapisane jako testament dla następców przez Edwarda Moskałę jest ciągle aktualne i powoduje, że wszyscy, którzy działają w różnorodny sposób w powiązaniu z ośrodkiem, czują na sobie bagaż odpowiedzialności. Tym większą troską o sprostanie wyzwaniu napawa piszącemu te słowa funkcja dyrektora, jaką objął od 1 marca 2003 roku.

Pokłon dla tradycji i wprowadzanie nowoczesnych form działania, szacunek dla osiągnięć pracujących w tych murach znakomitych poprzedników - Edwarda Moskały i Zbigniewa Kreska - i konieczność rozwijania atrakcyjnych dla młodego turysty dziedzin aktywności niekoniecznie związanej bezpośrednio z górami, utrzymywanie działalności statutowej, w tym realizacja programów Komisji Turystyki Górskiej i Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK i na rzecz całego środowiska górskiego oraz wprowadzanie kierunków komercyjnych niezbędnych dla wypracowania środków na funkcjonowanie Ośrodka i finansowanie jego poczynań. Ważnym będzie budowanie zrozumienia dla tego typu poczynań zwłaszcza wśród tych, dla których komercja w PTTK jest zjawiskiem trudnym do pogodzenia z działalnością statutową.


Jerzy Kapłon

Wszyscy zainteresowani pracą COTG znają jego osiągnięcia w dziedzinie nadzoru nad szlakami górskimi, prowadzenie ich ewidencji i rozliczaniu robót w górach, prowadzenie Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK, Oficyny Wydawniczej Wierchy (Gazeta Górska - Wierchy), spraw środowiska przodowników turystyki górskiej i narciarskiej, górskich odznak turystycznych, animowanie i przygotowywanie licznych wystaw i seminariów, w tym organizację na zlecenie KTG ZG PTTK dorocznych grudniowych górskich seminariów. COTG z pomocą naszych przedsiębiorstw tj. Spółek "Schroniska i Hotele PTTK Karpaty", "Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK" oraz OZGT PTTK w Krakowie zajmuje się sprawami technicznymi Ośrodków Kultury i Historii Turystyki Górskiej na rzecz Podkomisji Kultury i Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK oraz umożliwia działalność Ośrodka Dokumentacji Historii Turystyki Górskiej na swoim terenie. To tylko kilka z najważniejszych kierunków działalności.

Czy można coś jeszcze dodać? Można, a chyba nawet trzeba. Najważniejsze, to przykro powiedzieć, tak jak w każdym gospodarstwie, są pieniądze. Uważam, że można dokonać próby połączenia działalności statutowej polegającej na udostępnianiu turyście atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z możliwością zarobienia nieco pieniędzy na działalność COTG. Przecież funkcjonuje wiele biur turystycznych działających w obszarze zainteresowania członków PTTK. Można ułożyć współpracę między naszymi spółkami posiadającymi obiekty noclegowe, tworząc wspólny produkt turystyczny w postaci oferty nie tylko noclegowej, lecz również w postaci propozycji aktywnego spędzania czasu na wędrówce górskiej pieszej, konnej czy narciarskiej.

Spróbujemy nawiązać kontakty z instytucjami i osobami posiadającymi interesującą ofertę turystyki aktywnej w różnorodnej jej formie. Mamy nadzieję na uzyskanie pomocy komisji tematycznych Zarządu Głównego PTTK. Naszym głównym w tej materii zadaniem na lata 2003 i 2004 będzie utworzenie bazy noclegowej w postaci wyposażonych w podstawowe zaplecze sanitarne pól namiotowych w Karpatach Wschodnich, tak, aby polski turysta plecakowy mógł w bezpieczny sposób eksplorować Gorgany i Czarnohorę. W tym celu zostały nawiązane kontakty z ukraińskim stowarzyszeniem Karpackie Ścieżki z siedzibą w Kałuszu oraz przeprowadzono rozmowy z władzami wojewódzkimi w Iwanofrankowsku. W wyniku naszych starań na terenie tego województwa (a tu właśnie leżą m.in. Gorgany i Czarnohora) przyjęty został jako obowiązujący nasz system znakowania szlaków górskich. Ułatwimy turyście dostęp do bazy noclegowej PTTK, wprowadzając możliwości zakupu wspólnej oferty w internecie. Trzeba tu dodać, że Zarząd Główny PTTK, wspomagając działalność Biur Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK pracujących na rzecz oddziałów PTTK zakupił kosztowne oprogramowanie, licząc na powstanie sieci internetowej wiążącej te biura, dzięki czemu możliwy będzie wzajemny dostęp do ofert oraz wspólna akcja reklamowa. Do tej sieci z ofertą turystyki aktywnej w szerokim tego sława znaczeniu zamierza przystąpić COTG.

Rozpoczęliśmy już działania promocyjne, tak aby znak COTG PTTK kojarzyć się zaczął z dobrą, tanią i atrakcyjną ofertą turystyki aktywnej. Pod patronatem przewodniczącego Sejmiku Małopolski, we współpracy z targami w Krakowie S.A. i Małopolską Organizacją Turystyczną zorganizujemy na jesiennych targach turystycznych ITEMAC w Krakowie obszerny Salon Turystyki Aktywnej. Już dzisiaj zapraszam do współpracy wszystkich posiadających interesującą ofertę takiej turystyki. Chcielibyśmy do tego czasu posiadać tak bogatą ofertę, by mogła ona znaleźć się w specjalnie wydanym katalogu. Uważam, że tak skonstruowana oferta w szczególności trafi do młodego turysty.

Zamierzamy ją sprzedawać nie tylko w internecie, mamy zamiar powołać w COTG specjalistyczne biuro turystyczne zajmujące się zagadnieniem turystyki aktywnej.

Starając się rozwinąć dostęp do bogatej wiedzy zgromadzonej w COTG, spróbujemy zmodernizować katalog Centralnej Biblioteki Górskiej, tak aby był dostępny w internecie. Będziemy także oferowali usługę w postaci odpłatnego doboru materiałów tematycznych na żądany temat dla osób zamieszkałych poza Krakowem, których przyjazd do CBG wiąże się z utratą czasu i kosztem dojazdu. Będzie to nowoczesna forma kontaktu z wiedzą o górach, tak szeroko już wykorzystywana zwłaszcza przez młodych ludzi.

Innym sposobem zainteresowania wiedzą o górach będzie zaproszenie do wspólnego redagowania encyklopedii wiedzy o górach na stronach internetu pod szyldem COTG PTTK. Aktualnie pracujemy nad formalną i organizacyjną stroną zagadnienia. Sądzę, że współpraca ta przebiegać będzie w taki sposób, że każdy dysponujący określoną wiedzą o górach będzie mógł wzbogacać treść encyklopedii. W niedługim czasie postaramy się powołać jej komitet redakcyjny i przystąpić do pracy.

Oczywiście, aby zrealizować te wszystkie pomysły, należy uzbroić się w cierpliwość, nie zawsze bowiem możliwości techniczne i finansowe odpowiadają chęciom, zapałowi i potencjałowi intelektualnemu prezentowanym przez koleżanki i kolegów pracujących w COTG, myślę jednak, że rozwój prezentowanej powyżej działalności w konsekwencji przyczyni się do wzrostu popularności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wśród szerokich warstw społeczeństwa turystycznego, zwłaszcza wśród młodzieży.

Jerzy Kapłon

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT