PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Jan Kujawiński


10 października 2002 roku zmarł niespodziewanie podczas ulubionego grzybobrania w lesie koło Zbieraka w powiecie kaliskim. Dla rodziny oraz dla nas - rodziny petetekowskiej - był to wielki szok.

Był długoletnim działaczem Oddziału Zakładowego PTTK przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ w Kaliszu. Urodził się 20 października 1936 roku w Poznaniu. Wychował się jednak w Kaliszu i tutaj spędził całe swoje życie. Ukończył Technikum Samochodowe i rozpoczął pracę zawodową w WSK. Wyspecjalizował się w metalurgii. Był jednym z najlepszych fachowców w tej trudnej specjalizacji. Wspinając się po szczeblach kariery zawodowej został kierownikiem sekcji konstrukcyjnej w dziale głównego metalurga. Jego dalszy awans zawodowy przerwała nieuleczalna choroba. Musiał odejść z zakładu na rentę chorobową, a następnie emeryturę. Z chorobą walczył przez długie lata. Sprawność fizyczna zdobyta podczas intensywnego uprawiania turystyki kwalifikowanej w różnych dyscyplinach pomagała mu w tym.

Poza pracą i rodziną jego pasją była turystyka, a szczególnie żeglarstwo. Po wojnie jako młody chłopiec skończył szkołę "Jungów". Był w Kaliszu pierwszym powojennym instruktorem żeglarstwa. Działał w Lidze Morskiej i w Lidze Obrony Kraju. Wyszkolił ogromne rzesze młodych adeptów żeglarstwa. Do PTTK zapisał się w roku 1963. Było to wtedy Koło Zakładowe przy WSK. Został kierownikiem sekcji wodnej, a następnie w 1968 roku pierwszym prezesem Klubu Turystyki Wodnej "Delfin" już przy Oddziale Zakładowym PTTK. 18 grudnia 1976 roku na zjeździe został wybrany prezesem Oddziału Zakładowego PTTK przy WSK w Kaliszu. Funkcję tę pełnił z wielkim oddaniem i powodzeniem do 1 marca 1982 roku. Następnie został członkiem Kapituły Odznaczeń przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Kaliszu. Organizował rejsy żeglarskie i spływy kajakowe. Został przodownikiem turystyki kajakowej oraz steromotorzystą dużej łodzi motorowej. Organizował nią rejsy po jeziorach na szlaku rzeka Warta - Gopło oraz rzeką Wartą z Konina aż do Gorzowa Wielkopolskiego.

Organizował wakacyjne obozy żeglarskie i kajakowe dla młodzieży szkolnej i dzieci pracowników Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu. Za pracę z młodzieżą został uhonorowany Złotą Odznaką PTTK "Za pracę wśród młodzieży". Był wszechstronnym turystą, o czym świadczy fakt, że "wychodził sobie" w górach Dużą Złotą GOT. Nie robił tego dla poklasku, lecz dla własnego zdrowia. Był człowiekiem niezwykle skromnym. Nigdy nie dbał o zaszczyty. Byłoby dla niego wielkim dyshonorem zabieganie o wyróżnienia dla siebie. Jednak Zarząd Główny PTTK dostrzegł jego zasługi i wyróżnił go Złotą Honorową Odznaką PTTK.

Do ostatnich dni swego życia starał się w miarę fizycznych możliwości być czynnym członkiem PTTK. Jeszcze w roku 2002 brał udział w wycieczkach pieszych nizinnych, organizowanych wokół Kalisza przez macierzysty Klub Turystyki Górskiej "Watra". Przychodził na spotkania klubowe. Cieszył się, że może porozmawiać z koleżankami i kolegami. Posiadając bogatą wiedzę krajoznawczo-turystyczną, często podpowiadał, jak organizować imprezy i starał się nawet pomagać przy ich organizacji.

Wielka szkoda, że już zakończyły się jego ziemska wędrówka i żeglowanie, będzie Go nam brakowało. Został pochowany 16 października 2002 roku na cmentarzu miejskim w Kaliszu, poczet pochylił sztandar Oddziału Zakładowego PTTK WSK PZL KALISZ nad jego mogiłą. Żegnali go przyjaciele turyści, krajoznawcy i żeglarze, których wyszkolił. Pozostanie w pamięci do końca naszych dni.

Zdzisław Kobyłka

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT