PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Maciej Sobolewski


4 sierpnia 2002 r. odszedł na zawsze płk Służby Więziennej mgr Maciej Sobolewski, niestrudzony działacz społeczny, przyjaciel młodzieży, propagator krajoznawstwa i turystyki. Ceniony działacz na niwie zawodowej, o czym świadczą przyznane mu odznaczenia między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi. Wolny czas poświęcał działalności społecznej, w szczególności krajoznawstwu, narciarstwu nizinnemu, przewodnictwu, turystyce pieszej i górskiej.

Do PTTK wstąpił w 1957 roku. Przez okres 45-letniej swojej działalności pełnił różne funkcje organizacyjne w strukturach PTTK, począwszy od przewodniczącego Koła PTTK przy Uniwersytecie Wrocławskim przez Zarządy Oddziałów w Białej Podlaskiej, Włodawie, Chełmie po Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. W miejscach pełnienia służby organizował imprezy turystyczne i krajoznawcze dla wszystkich zainteresowanych. Propagował turystykę rodzinną. Wszyscy członkowie rodziny należą do PTTK i biorą udział w imprezach turystycznych.

Od 1966 roku posiadał uprawnienia przodownika turystyki pieszej, od 1970 roku - przewodnika terenowego PTTK regionu lubelskiego. Aktywnie pracował w Straży Ochrony Przyrody. Był inicjatorem wielu imprez turystycznych Oddziału Wojskowego PTTK.

Posiadał liczne regionalne odznaki krajoznawcze oraz turystyki kwalifikowanej. Dużo wolnego czasu poświęcał na pracę z młodzieżą, organizując spotkania krajoznawcze i rocznicowe działaczy PTTK. Pracował z młodzieżą, przygotowując ją do pełnienia funkcji kadry programowej. Odznaczony odznaką "25-lat w PTTK".

Witold Kliza

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT