POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

W numerze.:

Przed zjazdem

Po zjeździe

Na szlakach PTTK

Sprawy oddziałów PTTK

Trybuna komisji

Tacy sami

Z historii Towarzystwa

Odeszli od nas

Od naszych koresondentów

Sprawy organizacyjne

Kontakty zagraniczne

Życie gospodarcze

Bliżej z §

Propozycje

Z księgarskiej półki

Dodatki

  • Wkładka I — Z prac władz naczelnych PTTK
  • Wkładka II — Znowelizowana legitymacja członka PTTK
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.