POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Znakowane szlaki rowerowe


Członkowie Honorowi PTTK i nominowani do nadania godności Członka Honorowego wybitni działacze naszego Towarzystwa wzięli udział w obradach XV Walnego Zjazdu PTTK.

Moda na rower utrzymuje się od kilku lat, nic więc dziwnego, że nasze Towarzystwo, będące na co dzień animatorem kolarstwa turystycznego, ustawicznie propaguje wyznaczanie w terenie szlaków rowerowych ułatwiających bezpieczne wędrowanie dróżkami leśnymi i polnymi oraz drogami publicznymi.

Znakowane trasy powstają na Mazowszu, Warmii i Mazurach, w Małopolsce, jednym słowem prawie wszędzie. Jeszcze rok temu w kraju było 4897 km oznakowanych szlaków rowerowych, ujętych w centralnej ewidencji PTTK prowadzonej przez Zbigniewa Borońskiego.

Na rok 2001 zgłoszono do znakowania dalszych 2315 km; z tej liczby w powiecie myszkowskim (woj. śląskie) oznakowano 53 km. Są to trasy: Cz-7001s z Koziegłów przez Żarki Letnisko do Przewodziszowic, Cz-7002s z Myszkowa przez Skałki Rzędkowickie do Huciska i Cz-7003s z Koziegłów do Pińczyc. W 2002 r. myszkowscy znakarze skupieni w Klubie Osiedlowym PTTK

"M-2-Polimer-MebelMach-Ulpol-MSM" w Myszkowie zaplanowali oznakowanie dwu kolejnych szlaków rowerowych: Cz-7004s z Myszkowa do Poręby oraz Cz-7005n z Koziegłów do Poraja.

Wszystko zdaje się więc wskazywać, że tak Koziegłowy (znane do tej pory m.in. jako “nadleśnictwo sztucznej choinki”), jak i Myszków mogą stać się wkrótce ważnymi węzłami szlaków turystyki rowerowej. Takie stwierdzenie uzasadnia i to, że już przez ziemię myszkowską biegną trzy szlaki rowerowe oznakowane za pieniądze Związku Gmin Jurajskich oraz cztery szlaki wykonane przez Gminę Poraj. Turysta nie zabłądzi, bowiem w wędrówkach po tym skrawku Jury Krakowsko-Częstochowskiej pomogą mu nie tylko strzałki i kierunkowskazy umieszczone na drzewach i słupach, ale i wydana jesienią 2001 r. mapa. “Powiat rnyszkowski — mapa turystyczno-przyrodnicza” w skali 1:60 000 opracowana przez Wydział Edukacji, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Myszkowie we współpracy z Oddziałem Regionalnym PTTK w Częstochowie; ukazała się w nakładzie 1300 egz., dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Mapę znajdziemy w punktach informacji turystycznej Częstochowy, Myszkowa, Zawiercia, Żarek.

Tekst i zdjęcia:
Marian Kotarski
 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.