POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Dar władz Jasienia dla turystów 
i krajoznawców z PTTK


Pamiętamy w Polsce wybitnego krajoznawcę śp. Józefa Chłopeckiego — „Mahometa”, założyciela w 1958 r. Klubu PTTK „Włóczęga” w Jasieniu. Koledzy — Kazimierz Górniak (obecny prezes Klubu), Stanisław Góral, Andrzej Firlik, Edward Rudnicki, Józef Górniak, Zbigniew Kasprzak — wychowują dziś kolejne pokolenie młodych turystów i krajoznawców (właśnie zdobyli I miejsce na Jesiennym Rajdzie Karkonoskim).

Rodzinny krąg turystów przed Klubem PTTK „Włóczęga” w Jasieniu.

To dla 60 członków Klubu PTTK „Włóczęga” burmistrz Jasienia pani Smolnicka (którą również witamy w szeregach PTTK), Anna Kasprzak — sekretarz Gminy i cały Zarząd Gminy z okazji Światowego Dnia Turystyki przekazali nieodpłatnie zabytkową, 20-metrową wieżę ciśnień na Wzgórzu Flöthera wraz z 20 arami parkowego starodrzewu — z przeznaczeniem na siedzibę Klubu, Krajoznawczą Galerię, pole namiotowe. W dniu 29 września 2001 r. do Jasienia w ramach Zlotu Gwiaździstego przybyli turyści z Żar, Żagania, Gubina, Lubska, Biedrzychowic i Zielonej Góry. Pani Burmistrz uroczyście przekazała piękną budowlę z zabytkowym parkiem i obiecała dalszą opiekę.

„Magiczna moc bycia razem w turystycznym kręgu”.

„Ognisko było okazją do bycia razem, do snucia wspomnień” — raduje się Zbyszek Kasprzak, wybitny nauczyciel i regionalista, opiekun SKKT. „Rodzinna atmosfera (wszak turyści zawsze stanowią rodzinę) spowodowała, że pani burmistrz Jasienia wyraziła chęć wstąpienia do organizacji”. Jest ona także współinicjatorką programu „Turystyczne zagospodarowanie rzeki Lubszy” — królowej rzek wschodnich Łużyc.

Chcecie pobyć w tej cudownej okolicy i atmosferze — przyjeżdżajcie do Jasienia koło Żar.

Józef Tarniowy

Foto: Andrzej Burzyński

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.