POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Szlaki Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK


Od kilku już lat za sprawą Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK coraz częściej spotkać można w naszych górach znaczone pomarańczowymi kółkami szlaki górskiej turystyki jeździeckiej. 


Wraz ze wzrostem popularności nowej, a właściwie nie nowej, tylko zapomnianej przez dziesięciolecia, formy turystyki kwalifikowanej, jaką jest konna wędrówka po górach, pojawiła się także konieczność wytyczenia górskich szlaków konnych.

Podobnie, jak to ma miejsce w innych rodzajach turystyki kwalifikowanej, zajęli się tym nasi PTTK-owscy działacze. W ramach prac Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK opracowany został program szkolenia znakarzy szlaków górskiej turystyki jeździeckiej. Następnie przeszkolono w tym zakresie chętnych przodowników GTJ PTTK i dziś mamy 65 uprawnionych znakarzy, którzy notabene posiadają własne odznaki i legitymacje (patrz zdjęcie).

Rozpoczęliśmy więc prace nad wytyczaniem szlaków. Za najważniejsze uznaliśmy przeprowadzenie szlaków głównych. Do dziś udało nam się zrealizować Transbeskidzki Szlak Konny PTTK, liczący około 600 km, prowadzący od Brennej w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach, oraz drugi Transjurajski Szlak Konny PTTK liczący ok. 250 km, a prowadzący od podkrakowskich Nielepic aż do Częstochowy. W planie mamy jeszcze dwa takie szlaki: Sudecki i Gór Świętokrzyskich.Wytyczamy także szlaki o znaczeniu lokalnym, takie jak: Bieszczadzki Szlak Konny, Szlak Beskidu Niskiego — już zrealizowane, czy też Szlak Ziemi Tarnowskiej, Szlak Sądecki, Szlak Podhalański — których realizacja znajduje się na różnych etapach.Warto też wspomnieć o szlakach konnych wytyczonych na terenie dwu górskich parków narodowych — Gorczańskiego i Bieszczadzkiego.

Dbamy także o to, aby na górskich szlakach konnych znajdowała się odpowiednia baza turystyczna. Najlepszą bazę stanowią zaś ośrodki górskiej turystyki jeździeckiej, afiliowane przy PTTK, a jest ich już w górach 41.W celu popularyzacji z jednej strony górskiej turystyki jeździeckiej, z drugiej zaś prowadzących przez atrakcyjne partie naszych gór szlaków konnych Komisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK powołała do życia trzy regionalne odznaki turystyki jeździeckiej. Są to: “Beskidzki Szlak Konny PTTK”, “Jurajski Szlak Konny PTTK” oraz “Bieszczadzki Szlak Konny PTTK”. Aby zdobyć taką odznakę, trzeba w dowolnym czasie i w dowolnym kierunku przebyć konno wszystkie odcinki danego szlaku. Ich przebieg został opisany na odwrocie legitymacji, gdzie też należy zbierać potwierdzenia dokonywane przez przodowników GTJ PTTK.

Najwięcej wysiłku kosztuje zdobycie odznaki beskidzkiej, jako że do przebycia jest aż 13 odcinków, w tym jeden trzydniowy. Szlaki: Jurajski i Bieszczadzki mają po 6 odcinków. Jak wyglądają te odznaki i jaki jest przebieg tych szlaków, można zobaczyć na zamieszczonych odbitkach legitymacji.

Zarówno odznaki, jak i związane z nimi legitymacje, turyści konni otrzymują bezpłatnie, jako że Komisji udało się znaleźć dla tego przedsięwzięcia sponsorów, którzy w całości pokryli koszty druku legitymacji i wybicia odznak. W przyszłości planujemy kolejne odznaki, które będą miały za zadanie promocję górskiej turystyki jeździeckiej w innych regionach naszych gór.

Marek Piotr Krzemień

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.