POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

31 stycznia 2002 r. mija termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie.

Konkurs na Projekt Działalności 
Programowej Oddziału PTTK


1. Zarząd Główny PTTK, realizując Uchwałę XIV Walnego Zjazdu PTTK oraz cele Towarzystwa zapisane w Statucie, ogłasza stały Konkurs na Projekt Działalności Programowej Oddziału PTTK, zwany dalej Konkursem.

2. Cele Konkursu:

– promocja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

– integracja lokalnych społeczności Towarzystwa z regionalnymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz organami samorządowymi,

– wspieranie działalności programowej oddziałów PTTK,

– Prezydium ZG PTTK może, na kolejny rok, określić szczegółowe cele.

 

3. Zasady dofinansowania działalności programowej:

– dofinansowaniu podlegają wyłącznie zadania zgłoszone

i realizowane przez oddział PTTK,

– dofinansowaniu nie podlegają koszty osobowe oddziałów PTTK oraz działalność gospodarcza.

 

4. Tryb zgłaszania i rozpatrywania wniosków:

– zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu,

– wnioski przyjmowane są do 31 stycznia danego roku,

– wnioski rozpatrywane są do 28 lutego danego roku,

– odpowiedź na wniosek udzielana jest do 15 marca danego roku,

– Prezydium ZG PTTK może, w trybie stosownej uchwały, zmienić powyższe terminy.

 

5. Tryb oceny wniosków:

– tworzy się Zespół do oceny wniosków na Konkurs składający się z pięciu osób,

– zasady powoływania i pracy Zespołu określi Prezydium ZG PTTK w drodze odrębnej uchwały.

 

6. Tryb rozliczania zadania:

– wnioski rozliczane są według zasad obowiązujących dla rozliczania zadań zlecanych przez ZG PTTK,

– środki przyznane na Konkurs, a wykorzystane niezgodnie z zatwierdzonym wnioskiem podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

Zarząd Główny PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.