POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

X Forum Publicystów Krajoznawczych

W końcu września odbyło się kolejne Forum Publicystów Krajoznawczych. Te elitarne spotkania co dwa lata gromadzą w jakimś ciekawym zakątku Wielkopolski autorów przewodników i informatorów turystycznych, wydawców i działaczy PTTK. Tegoroczne forum zaplanowano jako imprezę jubileuszową, a więc z bardzo atrakcyjnym programem i nieco większą niż poprzednio liczbą uczestników.


Na miejsce forum zaproponowano wschodnią część Wielkopolski — teren mało znany, a z pewnością godny odwiedzenia. Jego wybór od razu narzucał też temat spotkania: obiekty przemysłowe jako temat dla krajoznawców. Obrady toczyły się w ośrodku „Energetyk” nad Jez. Ślesińskim, a w ich trakcie wygłoszono cztery referaty. Piotr Rybczyński (dyrektor Archiwum Państwowego w Koninie) interesująco przedstawił powstawanie ośrodka przemysłowego w rejonie Konina, przy czym skupił się na mniej znanych jego wcześniejszych dziejach, sięgających poza I wojnę światową. Następnie Paweł Anders omówił sposób opisywania obiektów przemysłowych przez autorów naszych przewodników, co Witold Gostyński dopełnił prezentacją publikacji z Austrii i Francji. Andrzej Łącki (prezes konińskiego Oddziału PTTK) przekazał swoje spostrzeżenia dotyczące praktycznej strony omawianego zagadnienia — zainteresowania zwiedzaniem zakładów przemysłowych przez wycieczki docierające w rejon Konina.

Uczestnicy X Forum Publicystów Krajoznawczych przed „napoleońskim” łukiem triumfalnym w Ślesinie. Foto: Zbigniew Szmidt

W referatach i dyskusji stwierdzono, że obiektów tego rodzaju nie można pomijać w publikacjach przewodnikowych, ale nie powinny być opisywane w sposób zbyt specjalistyczny. Cieszą się one natomiast dużym zainteresowaniem zwiedzających i należy je szeroko udostępniać. Dla danego zakładu ma to duże znaczenie marketingowe, stanowić też może poboczne źródło dochodu. Problem w tym, aby owo zwiedzanie starannie przygotować, tak od strony organizacyjnej, jak i merytorycznej.

Osoby przybyłe na forum miały okazję sprawdzić omawiane zagadnienia podczas zwiedzania Kopalni Soli w Kłodawie, elektrowni „Pątnów” i odkrywki węgla brunatnego koło Kleczewa. Oczywiście zapoznano się też i z innymi ciekawymi obiektami: sanktuarium w Starym Licheniu, zabytkami w poddawanej ostatnio rewaloryzacji starej części Konina oraz klasztorami w Bieniszewie, Kazimierzu Biskupim i Lądzie. Z uczestnikami X Forum spotkali się: Tomasz Wiktor — dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Kazimierz Pałasz — prezydent Konina i Lech Drożdżyński — wiceprezes ZG PTTK.

Paweł Anders

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.