POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

AKTUALNOŚCI


EURO RANDO w Strasburgu

Kilkumiesięczna wędrówka, którą odbywali turyści na 20 międzynarodowych szlakach pieszych Europy, znalazła swój finał w dniach 27-30 września br. w Strasburgu, z udziałem turystów-piechurów z 23 państw europejskich.

Pomysłodawcą i organizatorem największego międzynarodowego rajdu pieszego był Europejski Związek Wędrownictwa EWV w porozumieniu z Radą Europy. Uczestnikami zakończenia była również młodzież z Polski wraz z przedstawicielami oddziałów PTTK — organizatorów przejścia odcinka karpackiego i sudeckiego trasy nr 7. 
Równolegle ze zlotem odbywała się 32 Konferencja Europejskiego Związku Wędrownictwa EWV, na której PTTK reprezentowali Marek Staffa, Ryszard Kunce i Halina Drabik-Ziegler. Konferencję poprzedziło sympozjum europejskie w gmachu Parlamentu Europejskiego, poświęcone teraźniejszości i przyszłości turystyki pieszej i jej wielorakim aspektom. (Na zdjęciu: delegacja turystów z PTTK)


CZAK 2001 w Tarnowie

CZAK 2001 w Tarnowie
XXXI Centralny Zlot Krajoznawców CZAK 2001 Tarnów był pierwszym zlotem w nowym tysiącleciu i pierwszym na ziemi tarnowskiej. Odbywał się w dniach 22-26 sierpnia 2001 r. Organizatorem imprezy, odbywającej się z inspiracji Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, był Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej”, przy współpracy Oddziału PTTK przy Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie Mościcach oraz Tarnowskiego Regionalnego Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki. 

Zasadniczym celem zlotu było pokazanie uczestnikom walorów krajoznawczych ziemi tarnowskiej z uwzględnieniem szlaków cmentarzy wojskowych I wojny światowej, przez udział w wycieczkach po Tarnowie i ziemi tarnowskiej, przy wykorzystaniu wygłoszonych referatów. Imprezami towarzyszącymi były kurs dla kandydatów na instruktorów krajoznawstwa regionu i Polski, otwarte zebranie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Seminarium dla Zasłużonych Instruktorów Krajoznawczych i Krajoznawstwa Polski, zwiedzanie Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie Mościcach.
„W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowanie tym osobom i instytucjom, które wspomogły nas w organizacji i udzieliły pomocy finansowej”.
Beata Dziduszko
(Na zdjęciu: uczestnicy zlotu zwiedzają Tarnów)


41 Zlot w Palmirach

W dniach 17-20 października br. po raz 41 spotkali się turyści na Centralnym Zlocie Młodzieży „Palmiry 2001”, wielkiej patriotycznej imprezie turystycznej, która rokrocznie odbywa się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i gromadzi ok. 2,5 tys. uczestników. Od lat ukształtowała się sprawdzona forma zlotu: gwiaździste trasy doprowadzają uczestników do mety w Pociesze (w tym roku miejscem rozpoczęcia tras był III Fort w Pomiechówku), skąd po uroczystym apelu pod mogiłą „Jerzyków” uczestnicy dochodzą do Palmir. 

Tu apel poległych z salwą honorową i złożenie kwiatów kończą imprezę. Już w ciemnościach uczestnicy odjeżdżają do domów, pozostawiając w dowód pamięci rozświetlony setkami zniczy cmentarz. Organizatorami zlotu od ponad 20 lat są działacze Oddziału Żoliborskiego w Warszawie i Klubu PTTK „Wagusy”. (Na zdjęciu: złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar faszyzmu) 


XX Złaz Rodzinny

Po raz dwudziesty turyści województwa śląskiego spotkali się na Regionalnym Złazie Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego w dniu 8 września br. w Morsku. W tej integrującej społeczność spółdzielczą imprezie wzięło udział ok. 1500 osób z 30 spółdzielni śląskich, zazwyczaj całe rodziny, często wielopokoleniowe. Uczestnicy przemierzali trasy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, poznając jej historię, zabytki i urokliwe zakątki.

W tym roku najstarszym uczestnikiem był Leopold Cicheczi (lat 90), a najmłodszym Łukasz Miarka (7 miesięcy), który „wędrował” z rodzicami. Impreza ta na stałe wpisała się do wrześniowego kalendarza turystycznego Śląska, ale jej organizacja nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania działaczy PTTK, życzliwości ludzi dobrej woli oraz sponsorów. (Na zdjęciu: uczestnicy złazu na mecie)


„Pasterka” i „Na Szczelińcu”

W dniu 11 września 2001 r. PTTK stało się prawnym właścicielem dwóch schronisk turystycznych, usytuowanych na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych — „Pasterki” i „Na Szczelińu”. Wcześniej PTTK było wieczystym użytkownikiem zarówno gruntów, jak i obiektów na nich usytuowanych.

Prowadzone przez wiceprezesa ZG PTTK Marka Staffę, Zarząd Majątkiem PTTK oraz Spółkę PTTK w Jeleniej Górze od kilku lat negocjacje z Gminą Radków zakończyły się sukcesem. Gmina Radków sprzedała PTTK grunt wraz z usytuowanymi na nim schroniskami. (Na zdjęciu: schronisko PTTK „Na Szczelińcu”)
foto: Bartłomiej Ranowicz


„Mariusz Zaruski — taternik, narciarz i żeglarz”

Przypadająca w roku bieżącym 60. rocznica śmierci generała Mariusza Zaruskiego stała się dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie inspiracją do zorganizowania wystawy poświęconej Jego dokonaniom w dziedzinie taternictwa, narciarstwa i żeglarstwa. 

Imprezami towarzyszącymi wystawie są projekcje filmowe, zajęcia muzealne dla dzieci i młodzieży oraz sesja naukowa „Góry i morze w życiu Mariusza Zaruskiego”. Wystawa będzie czynna od 15.10.2001 r. do 28.02.2002 r. Wstęp dla grup zorganizowanych jest bezpłatny. Informacje szczegółowe: tel. (22) 825 48 51, e-mail: muzsport@l.pl


Legitymacja członkowska PTTK

W 2002 roku członkowie naszego Towarzystwa będą posługiwali się nową legitymacją członkowską. Bliższe informacje o zasadach jej uzyskania i możliwościach wykorzystania znajdują się we wkładce do tego numeru. 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.