POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Lubusko-Saksońskie Forum Turystyczne w Łęknicy


Uczestnicy forum na tle Parku Mużakowskiego. Foto: Roman Sobera

Łużyce zwane są „krainą parków i ogrodów”. Łuk Mużakowski jest widoczny nawet z satelity to wyjątkowy obszar geologiczno-przyrodniczy z bogactwem minerałów, flory i fauny, z jedynym w Polsce pojezierzem antropogenicznym (110 jezior powstałych w wyniku działalności człowieka). Pogranicze polsko-saksońskie obfituje też w zabytki architektury i przemysłu, w liczne grodziska kultury łużyckiej, średniowieczne kościoły, zamki i grody. Tu tworzyło wielu światowej sławy artystów i ludzi nauki. I dziś — dzięki rozwiniętej gospodarce, infrastrukturze turystycznej, Borom Dolnośląskim, licznym przejściom granicznym na Nysie Łużyckiej — to istny raj dla turystów. A turystyka jest najbardziej dochodowym działem gospodarki i szansą dla bezrobotnych Lubuszan i Saksończyków.

Tylko, czy walory turystyczne Łuku Mużakowskiego są wystarczająco znane wśród koneserów pięknych widoków i zdrowego, aktywnego wypoczynku? Z inicjatywy burmistrza Łęknicy i Bad Muskau, żarskiego PTTK i starostwa w sobotę (29 września) zorganizowano w Łęknicy Polsko-Niemieckie Forum Turystyczne. Jego celem była integracja polskich i niemieckich organizatorów turystyki, wymiana informacji o stanie gospodarki turystycznej i organizacji obsługi ruchu turystycznego, a przy okazji promocja Łuku Mużakowskiego.

W gościnnym Domu Kultury w Łęknicy ciekawe referaty wygłosili: Jadwiga Błoch — pełnomocnik ds. turystyki Marszałka Województwa Lubuskiego „Strategia turystyki w województwie”, Manfred Böhme — dyrektor Urzędu ds. Turystyki Saksonii „Rozszerzenie Unii Europejskiej a turystyka — doświadczenia sąsiadów Niemców, Czechów i Polaków”, prof. dr Rolf Kuhn „Międzynarodowy projekt turystyczny — Kraj księcia Pücklera”. Forum stało się okazją do uroczystego ogłoszenia decyzji wojewody o powołaniu największego i najpiękniejszego w Lubuskiem Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowski” (nie mylić z XIX-wiecznym rezerwatem kulturowym Park Mużakowski, który niebawem zostanie wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

„Szlak Doliny Nysy“ w Parku Mużakowskim (oznakowanie historyczne). Foto: Roman Sobera

O Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowski” ciekawe referaty wygłosili współprojektant dr Leszek Jerzak z UZ i dyrektor Zarządu Parków Krajobrazowych z Gorzowa Ryszard Popiel. O ochronę układów urbanistycznych, stylowego budownictwa łużyckiego i grodzisk wczesnośredniowiecznych na Łuku Mużakowskim apelował Jerzy Tomasz Nowiński — przewodniczący Komisji Krajoznawczej PTTK (od lat niestrudzenie zabiega o powołanie w Żarach Muzeum Regionalnego). Władysław Przewłocki, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego (1000 miejsc noclegowych na wsi) promował turystykę wiejską. Referaty ilustrowane były filmami, foliami, ilustracjami komputerowymi. Uczestnicy przywieźli atrakcyjne mapy, przewodniki, informatory, materiały promocyjne.

Gospodarze spotkania: Jan Bieniasz — burmistrz Łęknicy i Andreas Bänder — burmistrz Bad Muskau oraz Józef Tarniowy — prezes PTTK w Żarach, zapewniając życzliwy klimat wymiany myśli, wysłali czytelny sygnał: Łęknica i Łuk Mużakowski są przyjazne turystom. Zarówno Berndt Lange — starosta z powiatu Niesky, jak i Eugeniusz Olejniczak — wójt Trzebiela, Tadeusz Rybak — wójt Tuplic, Ludwig Tomaschk — poseł Sejmu Saksońskiego, V. Pirl — dyrektor „Wesdy” (i autor przewodnika turystycznego po nadgranicznych szlakach rowerowych) zgodnie podkreślali konieczność współpracy transgranicznej, realizacji turystycznych wspólnych projektów budowy infrastruktury (podobnie jak to ma miejsce w Parku Mużakowskim), kontynuowania dialogu zapoczątkowanego na Forum.

Wrażenie na uczestnikach Forum zrobiła uroda i skala wykonanych prac w Parku Mużakowskim, tym bardziej że rolę przewodników pełnili Barbara Iwlew — kierownik Parku i Maciej Rymkiewicz — architekt krajobrazu z OOZK Warszawa. Dopełnieniem wrażeń była uczta łużycka przygotowana w plenerze.

Józef Tarniowy

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.