POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

45 lat Komisji Działalności Podwodnej
Łódź - Arturówek 2001


W dniach 13-14 października 2001 spotkaliśmy się w hotelu „Prząśniczka”, usytuowanym w największym miejskim (Łódź) kompleksie leśnym w Europie, w związku z obchodami 45 rocznicy powstania KDP. Spotkanie to, w porównaniu z poprzednimi okrągłymi (40-leciem) obchodami, było skromniejsze i miało zupełnie inny charakter. Sesja programowa rozpoczynająca spotkanie była nawiązaniem do dnia codziennego i jego przemian. Rozpoczął wystąpieniem przewodniczący KDP Wiesław Wachowski i mimo tematu „KDP PTTK — historia i dzień dzisiejszy”, więcej usłyszeliśmy o dniu dzisiejszym i nawiązań do historii niż samych wspomnień o naszych początkach.

Dalej w bloku pod wspólnym tytułem „Bezpieczeństwo nurkowania” Stanisław Chomentowski przedstawił dotychczasowe zmiany w programie szkolenia i kierunki, w których zmierzamy, aby pogodzić rozwój technik nurkowania na świecie i zachować warunki bezpiecznego uprawiania dyscypliny. Krzysztof Kuszewski przedstawił nam najnowsze zmiany legislacyjne, zapewniające wzrost bezpieczeństwa nurkowania i jednocześnie szersze udostępnienie dyscypliny dla wszystkich zainteresowanych. Zdzisław Sićko omówił niektóre aspekty krajowego i światowego ratownictwa medycznego, a szczególnie realia z nimi związane.

W przerwie wszyscy uczestnicy mieli możliwość innego spojrzenia na nurkowanie dzięki wystawie fotogramów naszego kolegi płetwonurka K. Raka.

Cały blok programowy zakończyły dyskusje na świeżym powietrzu przy grillu, piwie i razowym chlebie ze smalcem.

Uroczysty wieczór rocznicowy rozpoczął się odczytaniem przez Wiesława Wachowskiego listów gratulacyjnych, jakie otrzymaliśmy od różnych organizacji i osób, w tym od podsekretarza stanu ds. społecznych Ministerstwa Obrony Narodowej, sekretarza generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznwczego, prezesa Ligi Obrony Kraju, Policyjnego Towarzystwa Podwodnego — Gwardia i Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Miłym

akcentem było wręczenie wielu wyróżnień i odznaczeń, starających się uhonorować każdy wkład pracy na rzecz nurkowania.

I tak w kronikarskiej chronologii:

Zarząd Główny PTTK przyznał: „Medal PTTK za pomoc i współpracę” Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, który odebrał prezes WOPR; Dyplom Honorowy PTTK za pomoc i współdziałanie otrzymał nasz ulubiony „Magazyn Nurkowanie” — gratulujemy i prosimy o więcej; Medal 50-lecia PTTK otrzymali Stanisław Chomentowski, Krzysztof Kuszewski, Wiesław Roguski i Wiesław Wachowski.

Kapituła Odznaczeń ZG PTTK przyznała: „Złotą Honorową Odznakę PTTK” Jackowi Piechockiemu, Bogdanowi Wanikowi, Grzegorzowi Zieleńcowi i Grzegorzowi Czernkowi; „Srebrną Honorową Odznakę PTTK” Grzegorzowi Bernaciakowi i Januszowi Solarzowi.


Wiceprezes ZG PTTK Stanisław Janowicz wręcza złotą Honorową Odznakę PTTK członkowi KDP Jackowi Piechockiemu.

Prezydium KDP PTTK przyznało: Medal KDP za zasługi dla płetwonurkowania za organizację imprez sportowo-turystycznych non-profit klubom: PTS „Gwardia” Sekcja Płetwonurków w Bydgoszczy, Klubowi Płetwonurków PTTK „Mares” w Koszalinie, Klubowi Płetwonurków PTTK „Płetwal” i Mazurskiemu Centrum Nurkowemu w Giżycku; Złotą Odznakę KDP za pracę organizacyjną, centralne szkolenie, pomoc i promowanie KDP otrzymali: Antoni Dębski, Antoni Żychliński, Bogdan Wanik, Grzegorz Bernaciak, Grzegorz Czernek, Grzegorz Zieleniec, Jacek Kot, Jerzy Chomik, Jerzy Wójkiewicz, Krzysztof Kuszewski, Krzysztof Starnawski, Marian Kurtiak, Mieczysław Walkiewicz, Ryszard Gałach, Stanisław Chomentowski, Stanisław Lempart, Stanisław Skrzyński, Tadeusz Kołacin, Tadeusz Wardziukiewicz, Wiesław Roguski, Wiesław Wachowski, Witold Skrodzki, Wojciech Pstrokoński i Zdzisław Sićko; Srebrną Odznakę KDP za pracę organizacyjną, centralne szkolenie, pomoc i promowanie KDP otrzymali: Ryszard Bałakier, Marcin Dąbrowski, Ludwik Izraelowicz, Maciej Janusz, Mirosław Kierepka, Marek Konfederak, Tadeusz Masztalerz, Marek Michalak, Jacek Paradowski, Jacek Piechocki, Stanisław Poleszak, Paweł Rosłaniec, Jarosław Samsel, Janusz Solarz, Tomasz Strugalski i Andrzej Torbicz.

Bardzo mile zabrzmiały słowa kierownika Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej Zdzisława Sićko, który podkreślając wkład pracy KDP w bezpieczeństwo nurkowania, wręczył W. Wachowskiemu i K. Kuszewskiemu prawdziwe stare noże nurków klasycznych, zaopatrzone w imienny grawerunek. St. Lempart wręczył w imieniu swego ośrodka medale Krzyża Maltańskiego W. Wachowskiemu, K. Kuszewskiemu i W. Roguskiemu, a firma „Marin” wyróżniła KDP symbolicznym nożem nurkowym w marmurowej podstawie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Uczestnicy jubileuszu.

Po części oficjalnej nastąpiły „tańce, hulanki i swawola” do białego rana. Jednym z weselszych akcentów tej części spotkania była zainicjowana przez Z. Szadkowskiego licytacja egzemplarza książki Antoniego Dębskiego z dedykacją autora. Po zaciętej walce, która zrobiła wielkie wrażenie na autorze, książkę za cenę 251 zł nabył Zbigniew Zajdel. Gratulujemy!

Wszyscy, którzy nie przyjechali, niech żałują. Następne jubileuszowe spotkanie czeka nas za 5 lat i będzie to okrągła

50 rocznica, a więc bardzo uroczysta.

Grzegorz Czernek

Foto: Halina Drabik-Ziegler

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.