POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

95 lat Oddziału „Beskid” PTTK 
w Nowym Sączu


W dniach 8-10 czerwca br. odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 95-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid” w Nowym Sączu. 


W dniu 8 czerwca 2001 r. rozpoczęto uroczystości jubileuszowe spotkaniem działaczy z władzami Towa-rzystwa i przedstawicielami samorządów miejskiego oraz powiatowego w sali im. Romana Sichrawy Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
Z tej okazji wielu działaczy zostało uhonorowanych odznaczeniami PTTK: medalami 125-lecia TT PTT PTTK i 50-lecia PTTK, honorowymi odznakami PTTK, odznakami 25 i 50 lat w PTTK, „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, odznaką „Orli Lot” oraz listami gratulacyjnymi i upominkami przyznanymi przez Zarząd Miasta. 
W okolicznościowym wystąpieniu prezes oddziału Adam Sobczyk przypomniał historię Oddziału „Beskid”, działaczy, działające komisje i nakreślił plan działania na lata następne. W wystąpieniu swoim zwrócił szczególną uwagę na fakt, że nowosądecki oddział, jako nieliczny w Polsce, główny nacisk w swojej działalności kładzie na współpracę z młodzieżą poprzez 24 szkolne koła turystyczno-krajoznawcze. W części artystycznej spotkania wystąpił chór „Scherzo” z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.
Natomiast 10 czerwca br. o godz. 8.00 rodzina PTTK-owska spotkała się w bazylice św. Małgorzaty na uroczystej mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył ks. prałat Waldemar Durda w asyście ks. prałata dr. Andrzeja Jedynaka — kapelana Oddziału PTTK i ks. Tadeusza Sajdaka — dyrektora Centrum Pielgrzymkowego w Starym Sączu. 
Uczestnicy mszy św. modlitwą dziękowali za 95 lat działalności oddziału, prosząc zarazem o błogosławieństwo Boże na dalsze lata pracy. W modlitwach polecano Bogu zmarłych działaczy i członków Towarzystwa, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Andrzej Jedynak.

Trochę historii Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu

„...Bo góry wymagają przyjęcia 
i współpracy jak każdy dar Boży,
gdyż góry są łaską...”
(Roman Comuto) 


Wydaje mi się, że należy czytelnikom przedstawić krótką historię naszego Towarzystwa, chociaż przypuszczam, że wielu z nich już się z nami spotkało. 
Myśl powołania organizacji zajmującej się w sposób zorganizowany turystyką i krajoznawstwem powstała na początku XX wieku w środowisku nowosądeckich nauczycieli gimnazjum im. Jana Długosza. Będąc w stałym kontakcie z młodzieżą, potrafili oni w sposób szczególny docenić wielorakie walory turystyki, w tym wychowawcze, poznawcze, a szczególnie zdrowotne.
Za datę powstania Towarzystwa przyjmuje się 24 maja 1906 r., kiedy to profesorowie gimnazjum, a zarazem działacze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, m.in. prof. Antoni Lenczowski, prof. Kazimierz Sosnowski, prof. Ignacy Król, dr Włodzimierz Pec, dr Julian Smolik, wydali odezwę do społeczeństwa sądeckiego, w której informowali o konieczności powołania na tym terenie organizacji turystycznej. Między innymi odezwa głosiła: „...Komu choć ze słyszenia znane są piękności przyrody, jako też bogactwa historycznych zabytków tego zakątka naszej ziemi, którą obejmujemy
nazwą Sądecczyzny, ten zrozumie natychmiast, dlaczego właśnie Nowy Sącz nadaje się na takie ognisko turystycznego ruchu. Zwracamy się tedy z gorącą prośbą i wezwaniem do wszystkich ludzi dobrej woli i kraj ojczysty miłujących, by myśli naszej nie dali zginąć w zaczątku...” i apel: „...Zapisujcie się tłumnie do Towarzystwa «Beskid»...”.

Na efekty nie trzeba było długo czekać — w pierwszym okresie powstał Wydział Turystyczny „Beskid”, który od 1907 r. był już Oddziałem „Beskid” Towarzystwa Tatrzańskiego, a po połączeniu w dniu 17 grudnia 1950 r. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym powołano PTTK. Od tej chwili w Nowym Sączu działa PTTK Oddział „Beskid” po dzień dzisiejszy i kontynuuje myśl przewodnią odezwy, propagując uroki Beskidu Sądeckiego, Pienin, Gorców i innych polskich gór.
Przewodnicy i przodownicy PTTK, oprowadzając turystów, uczą zasad turystyki kwalifikowanej, umożliwiają poznawanie piękna naszego zakątka kraju i dzięki temu przybliżają turyście Boga w akcie tworzenia świata. Potocznie określa się: „...że turysta jest bliżej Boga”. 
Oddział PTTK „Beskid” poprzez działalność komisji: turystyki górskiej, narciarskiej, rowerowej, opieki nad zabytkami, młodzieżowej, przewodnickiej, żeglarskiej i taternictwa jaskiniowego organizuje coroczne rajdy, regaty i rejsy, zloty, wyprawy jaskiniowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy fotograficzne, cotygodniowe wycieczki w ciekawe miejsca. 


Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z proponowanych przez nasz oddział imprez.

Zofia Winiarska-Hebenstreit

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.