POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

„WIERCHY”


Rocznik poświęcony górom. Kraków 2001, ss. 318.
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, tel. (0 prefix 12) 422 15 57, fax 421 21 13, 
e-mail: cotgpttk@pro.onet.pl

Kolejny 66 tom czasopisma, szeroko prezentującego przegląd spraw górskich w Polsce i na świecie, zarówno w aspektach historycznych, jak i współczesnych.

Redakcja „Wierchów” zwraca się z apelem do wszystkich zainteresowanych problematyką górską, do badaczy i turystów, o czynną współpracę w redagowaniu kolejnych tomów.

O nadsyłanie artykułów, wyników badań, ciekawych publikacji i materiałów, dzięki którym kolejna edycja rocznika, jeszcze w szerszym i pełniejszym zakresie, będzie ujmowała problematykę gór, ludzi i przyrody górskiej.

Wydawnictwo dofinansowane jest przez Polską Organizację Turystyczną.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.