POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Przegląd Książki Krajoznawczej 
i Turystycznej rozstrzygnięty


X Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej był imprezą towarzyszącą XII Międzynarodowemu Salonowi Turystycznemu Tour Salon 2001 w Poznaniu. Jego celem była promocja wartościowych publikacji krajoznawczych i turystycznych. Organizatorami byli Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie i Urząd Marszałkowski w Poznaniu.


Ogłoszenie wyników konkursu. Pierwszy od lewej wiceprezes ZG PTTK Lech Drożdżyński.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 41 wydawców, którzy do oceny przez jury przedstawili 82 publikacje krajoznawcze w pięciu kategoriach. Jury, obradujące w dniu 1 października 2001 r. w Poznaniu, postanowiło przyznać wyróżnienia regulaminowe (dyplomy honorowe Międzynarodowych Targów Poznańskich i Zarządu Głównego PTTK) najwyżej ocenionym publikacjom w poszczególnych kategoriach.

W kategorii albumów:

I miejsce — U źródeł piękna... Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Agencja Reklamowa Top, Włocławek 2001

II miejsce — Między Wisłą a Pilicą. Skarby przyrody i kultury, pod. red. Waldemara Żelaznego,Wydawnictwo ideaMEDIA Agencja Wydawniczo - Reklamowa, Lublin 2001

III miejsce — Seria BOSZ — Polska, wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2001

W kategorii przewodników:

I miejsce — Ewa Stupnicka i Marzena Stępień-Sałek, Poznajemy Góry Świętokrzyskie. Wycieczki geologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2001

II miejsce — Marta Denys i Marek Wyszkowski, Lublin i okolice. Przewodnik, Wydawnictwo ideaMEDIA Agencja Wydawniczo Reklamowa, Lublin 2000

III miejsce — Stanisław Bronisz, Krzysztof Pucek i Andrzej Stróżecki, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska — przewodnik, Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF, Wrocław 2001

W kategorii monografii i innych opracowań krajoznawczych:

I miejsce — Waldemar Bena, Dzieje Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej, Wydawnictwo F.H. Agat, Zgorzelec 2001

II miejsce — Katalog bazy noclegowej PTTK 2002, opr. red. Andrzej Wielocha, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2001

III miejsce — Olga Baranowska, Pomorze Zachodnie — moja mała ojczyzna, Wydawnictwo „Ines”, Szczecin 2001

W kategorii map:

I miejsce — Polska atlas samochodowy, pod red. Michała Starzewskiego, PPWK S.A., Warszawa 2001

II miejsce — Twierdza Poznań, Wydawnictwo Rawelin, Poznań 2001

III miejsce — Piotr Pietrzak, Rafał Fronia, Daniel Jończy, Piotr Paciejewski, Góry Stołowe — mapa turystyczna, Wydawnictwo Turystyczne „Plan”, Jelenia Góra 2001

W kategorii informatorów krajoznawczych i folderów:

W kategorii informatorów krajoznawczych i folderów jury postanowiło nie przyznawać wyróżnień z powodu braku wymaganej regulaminem ilości zgłoszonych pozycji. Zgłoszone w tym roku wydawnictwa w tej kategorii rozpatrzone zostaną w roku 2002.

Ponadto jury zarekomendowało do nagrody specjalnej:

Wydawnictwo PTTK „Kraj” za serię Polskie góry

Elżbieta Hurnik

Foto: Halina Drabik-Ziegler

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.