POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Atlas zabytków architektury w Polsce


Hanna Faryna-Paszkiewicz, Małgorzata Omilanowska, Robert Pasieczny, Warszawa 2001, ss. 668, ilustr., plany, mapy.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa, tel. (0 prefiks 22) 69 54 321, fax 826 71 63
Księgarnia internetowa: www.pwn.com.pl
Sprzedaż wysyłkowa: Dział Dystrybucji Wysyłkowej i Prenumerat, ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa
Zamówienia telefoniczne: 0 801 351 929

Książka zawiera opisy ponad 13 tysięcy obiektów zabytkowych w ponad 7 tysiącach miejscowości (z podziałem na województwa i powiaty), od czasów przedromańskich do współczesności (granicę stanowi rok 1939). Autorzy zaproponowali podział mapy Polski na 23 części i w ramach tych części-rozdziałów, w układzie alfabetycznym omówione są dzieła architektury, zarówno te najwspanialsze, jak i budowle mniej znane, często niedoceniane, bez których polski krajobraz architektoniczny byłby bezbarwny. Wybór obejmuje architekturę sakralną różnych wyznań (kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, synagogi, meczety), rezydencjonalną (pałace, dwory), miejską (obwarowania, ratusze, reprezentacyjne obiekty użyteczności publicznej). Czytelnik znajdzie w opisach informacje na temat datowania, stylu i założenia architektonicznego, architekta, mecenasa czy, o ile to możliwe, właściciela. Ogromnym walorem tej książki jest ponad ok. 1200 ilustracji barwnych, kilkanaście planów zabytkowych miast i bardzo dokładne (1:450 000) mapy z wyróżnionymi opisywanymi miejscowościami, podziałem administracyjnym, siecią dróg, z podaniem odległości. Książka jest unikalnym zbiorem informacji o architekturze w Polsce, przeznaczona jest dla miłośników sztuki polskiej, przewodników, geografów, historyków, historyków sztuki, nauczycieli, wszelkich instytucji kulturalnych i administracyjnych.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.