POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Wielki Polak, Prymas Tysiąclecia „sąsiadem” żarskiego PTTK


Oddział PTTK Powiatu Żarskiego od początku wspierał inicjatywę prezesa Civitas Christiana Piotra Jankowiaka oddania hołdu Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu.

W uchwale z dnia 5 czerwca 2001 czytamy:

„Mając świadomość szczególnych czasów:

- pierwszego roku III Tysiąclecia Chrześcijaństwa;

- setnej rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia, kardynała ks. Stefana Wyszyńskiego i ogłoszenia przez Sejm RP Roku 2001-go Rokiem Prymasowskim;

- wyjątkowych zasług Prymasa dla Polski, zwłaszcza Polski Zachodniej, w przywracaniu wolności Kraju, wolności i godności każdego Polaka;

- bez dziesiątków lat budującej pracy Tego Prymasa nie byłoby Papieża — Polaka na Stolicy Piotrowej — największego w dziejach Polaka;

- znając wielki patriotyzm Prymasa, jego szacunek dla tradycji i wspaniałej przeszłości Ojczyzny — wartości tak bliskich każdemu turyście i krajoznawcy z PTTK;

- mając swoją siedzibę na placu Jego Imienia, w najbliższym sąsiedztwie pomnika Kardynała ks. Stefana Wyszyńskiego;

- zgodnie z art. 8 ust. 1 art. 24 Statutu PTTK — zebrani w dniu dzisiejszym członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także prezesi kół w Oddziale PTTK Powiatu Żarskiego jednomyślnie uchwalają materialne wsparcie budowy Pomnika Kardynała ks. Wyszyńskiego oraz deklarują przyszłą troską o należytą estetyką otoczenia Pomnika”.

Uroczystość odsłonięcia pomnika miała miejsce w dniu

10 września 2001 r. Na zdjęciach: biskup Adam Dyczkowski święci pomnik. Władze województwa i miasta, społeczeństwo, w tym turyści i krajoznawcy z PTTK Żary, Jasień, Lubsko, Drożków i Żagań składają kwiaty i wieńce.

Józef Tarniowy

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.