POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Biuletyn kolekcjonerski
Rok 2001 nr 3


Korespondencyjny Klub Kolekcjonerów Krajoznawców powstał pod patronatem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK w roku 1995 z tych kolekcjonerów lub sympatyków, którzy wypełnili ankietę o tematyce kolekcjonerskiej, zadeklarowali włączenie się w działalność społeczną na rzecz kolekcjonerstwa i podali jednocześnie swoje dane personalne. Było to 47 osób i tak powstał klub. Klub jest korespondencyjny, gdyż tą drogą zbierane były dalsze opinie, np. o programie działalności Zespołu do spraw kolekcjonerskich, który został powołany przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK w miejsce dawnej Podkomisji Kolekcjonerstwa. Korespondencyjnie zbierano informacje o modyfikowanych regulaminach odznak kolekcjonerskich, a także o wszelkich przejawach działalności kolekcjonerskiej w PTTK: o imprezach, o wydawnictwach, o własnych kolekcjach. Miejscem, gdzie te informacje zamieszczano, był „Biuletyn kolekcjonerski”, wydawany społecznie, a rozsyłany w kopertach zwrotnych przysłanych na adres organizatora przez wszystkich zainteresowanych. Dotychczas wydano 21 numerów „Biuletynu kolekcjonerskiego”.

Od stycznia 2001 decyzją Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, zamiast „Biuletynu kolekcjonerskiego” miesięcznik „Na szlaku” udostępnił 1 kolumnę na sprawy kolekcjonerskie.

Aby otrzymać w każdym miesiącu „Na kolekcjonerskim szlaku”, należy zaprenumerować „Na szlaku” w oddziale wrocławskim PTTK, Oficyna Wydawnicza „Sudety”. Konto nr: 10901522-510600-128-00-0 w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. O/Wrocław, z zaznaczeniem: „Na szlaku”. Prenumerata z wysyłką na rok 2001 wynosi 60 zł, przy większej liczbie egzemplarzy cena spada. Adres redakcji: Rynek-Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. (0-71) 343-86-69, fax. 343-67-46. Redakcja nie zwraca materiałów i nie płaci honorariów za teksty nie zamówione.

Udało się też dotrzeć do Internetu, z jednej strony po to, aby ograniczyć korespondencję papierową, a z drugiej strony, aby dotrzeć do nowych środowisk techniką na miarę końca XX wieku i połączyć kolekcjonowanie staroci z nowoczesnością.

W Internecie szukaj nas pod adresem:

http://www.miramex.com.pl/witka/4K/KOL_KRAJ.html

Zobacz też bibliografię publikacji kolekcjonerskich — adres: http: //www.miramex.com.pl/witka/4K/BK5.html

Natomiast list możesz wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: henrykp@miramex.com.pl

W jaki sposób można zostać członkiem klubu „4K”?

Do tej pory wystarczyło:

1). Wypełnić ankietę na tematy kolekcjonerskie z podaniem swojego adresu.

2). Wypełnić oświadczenie o zgodzie na publikowanie swoich danych personalnych.

3). Wypełnić kartotekę dotyczącą własnych kolekcji (opracowaną jeszcze przez nie istniejącą obecnie Podkomisję Kolekcjonerstwa Krajoznawczego i nie wykorzystaną przed kilkunastoma latami).

4). Zaadresować kilka kopert na siebie, nakleić znaczki i przysłać na adres klubu: „4K” — Henryk Paciej, ul. Chabrów 50/19, 45-222 Opole

– Aktualnie, czyli od stycznia 2001, należy zaprenumerować „Na szlaku”, a na organizacyjny „Biuletyn kolekcjonerski” przewidywany raz w roku przysłać 1 kopertę A5 z własnym adresem i znaczkiem za 1,20 zł. (o ile poczta znów nie zmieni opłat).

– Przewiduje się, że to wszystko może się zmienić, jeśli np. podczas najbliższego CZAK-u w Tarnowie uda się zebrać większość dotychczasowych członków klubu i ustalić inne zasady organizacyjne klubu.

Zestawienie członków „4K” — Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców

 Co zbierają kolekcjonerzy z klubu „4K”?

Symbol

Ilość

Nazwa kolekcji

Od

60

odznaki krajoznawcze

Ks

 

55

książki, przewodniki,

foldery, wydawnictwa

Wi

45

widokówki (pocztówki)

Ma

37

mapy

Pl

27

plakietki

Me

22

medale

Pr

22

proporczyki

Fi

16

znaczki pocztowe

Re

15

regionalne

Nu

15

numizmaty

P

15

pieczątki

Ex

12

ekslibrisy

Zd

8

stare zdjęcia

Do

8

dokumenty

He

7

herby

Sl

7

przezrocza

Kt

6

karty telefoniczne

Zp

6

przedmioty zabytkowe

Pa

6

pamiątki

Sk

5

skały

Ka

5

kalendarze

Ro

4

obrazki religijne

Np

3

nalepki, kapsle

Br

2

breloczki

Ep

2

etykiety piwne

Fm

2

etykiety zapałczane

Nh

2

nalepki hotelowe

Or

2

odznaczenia

Sp

2

piosenki

Bw

1

bilety wstępu

1

karty świąteczne

La

1

laski

Pj

1

pijawki

Pn

1

powstania narodowe

Pp

1

ptasie pióra

Sb

1

serwetki bibułowe

Sw

1

światłomierze

Va

1

varsaviana

Wt

1

wizytówki turystyczne

In

1

inne

 

A N K I E T A

W działalności Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK na przestrzeni lat niebagatelną rolę odgrywało kolekcjonerstwo krajoznawcze. Szczególne osiągnięcia miały miejsce w okresie istnienia Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego, tj. od 1979 do 1992 roku. Dla przypomnienia warto wymienić niektóre z nich:

— opracowanie systemu wyróżnień kolekcjonerskich

— weryfikacja wniosków o nadanie odznak kolekcjonerskich

— organizacja giełd i wystaw kolekcjonerskich

— opracowanie zasad sędziowania imprez kolekcjonerskich

— wydawanie broszur o tematyce kolekcjonerskiej

— współdziałanie z klubami kolekcjonerskimi.

Działalność Podkomisji w ostatnim czasie zanikła, są trudności z odzyskaniem materiałów dokumentujących wyniki pracy działaczy kolekcjonerskich. W niektórych kręgach kwestionowana jest potrzeba działalności organizacyjnej w sprawach kolekcjonerskich.

W ramach zadań Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK odpowiedzialnym za sprawy kolekcjonerstwa krajoznawczego został Henryk Paciej, który prosi wszystkich zainteresowanych tematem kolekcjonerstwa krajoznawczego o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań oraz o kontakt bezpośredni na adres domowy: 45-222 Opole, ul. Chabrów 50/19 tel. (0 77) 455-65-83 albo przez KK ZG PTTK lub e-mail: henrykp@miramex.com.pl

1 Czy istnieje potrzeba działalności organizacyjnej w PTTK dotyczącej kolekcjonerstwa krajoznawczego?

TAK NIE BRAK ZDANIA

2 Czy należy popularyzować kolekcjonerstwo krajoznawcze zwłaszcza wśród młodzieży?

TAK NIE BRAK ZDANIA

3 Czy należy utrzymać system odznak kolekcjonerskich?

TAK NIE BRAK ZDANIA

4 Czy jest potrzeba organizacji giełd i wystaw kolekcjonerskich?

TAK NIE BRAK ZDANIA

5 Czy kontynuować wydawanie broszur o tematyce kolekcjonerskiej?

TAK NIE BRAK ZDANIA

6 Czy jest potrzeba tworzenia klubów kolekcjonerskich?

TAK NIE BRAK ZDANIA

7 Czy jesteś kolekcjonerem?

TAK NIE *

8 Czy posiadasz jakieś wyróżnienie kolekcjonerskie? Jakie?

TAK NIE **

9 Czy chcesz się włączyć w działalność społeczną na rzecz kolekcjonerstwa?

TAK NIE BRAK ZDANIA

Jeżeli 9 x TAK, to podaj swoje personalia z adresem i kodem, także telefon i e-mail:

 

* Co kolekcjonujesz?

.................................................................................................

.................................................................................................

 ** Jakie wyróżnienie kolekcjonerskie otrzymałeś?

.................................................................................................

.................................................................................................

Czy masz inne propozycje? Wymień, jakie (na innej kartce):

 .................................................................................................

.................................................................................................

Podpis:

.................................................................................................

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.