POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

90 lat tradycji ruchu turystycznego w Kutnie

Nie tylko ja tam byłam...


Na XV Walnym Zjeździe PTTK wybrano mnie do władz Zarządu Głównego PTTK. Jestem z tego faktu bardzo dumna i wiem, że wybór ten zobowiązuje mnie do jeszcze bardziej intensywnej pracy dla naszego Towarzystwa.

Okazja nadarzyła się bardzo szybko, bo już 29 września 2001 r. — jako przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK uczestniczyłam w obchodach 90-lecia tradycji ruchu turystycznego w Kutnie. W pierwszym numerze naszego “Gościńca PTTK” ciekawie historię tego oddziału “opowiedział' jego obecny prezes Jerzy Łompieś. W 1911 r. właśnie tu, w Kutnie leżącym 21 km od środka Polski, powołano Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a w 1951 r. powołano Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Przez te wszystkie lata oddział miał swoje lepsze i gorsze czasy. Wiele razy był “bezdomny”, ale zawsze znaleźli się ludzie gotowi do działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa w środowisku kutnowskim. Zawsze znalazła się osoba, która “przygarnęła” do domu dokumentację oddziału, kroniki zapisane przez koła i komisje działające przy oddziale czy też liczne pamiątki ze wspólnie zorganizowanych imprez, zapiski ludzi, którzy historię tego oddziału tworzyli — tak jak obecnie Ewa i Jerzy Łompiesiowie.


Medal dla Urzędu Miasta przyjmuje prezydent Piotr Pilch.

29 września 2001 r. z okazji jubileuszu w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli: członek Zarządu Głównego PTTK Jolanta Śledzińska, prezes Oddziału “Łódzkiego” PTTK Ryszard Mamenas, Piotr Pilch prezydent miasta Kutna, Barbara Znajewska-Tomczak ze Starostwa Powiatowego w Kutnie, Ewa Syska reprezentująca Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Płocku, jak również liczne grono osób wspomagających działalność oddziału, m.in. dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Wojciech Kowalczyk.

Referat na temat historii PTK i PTTK w Kutnie wygłosił Jerzy Wyrzykowski — członek zarządu, przypominając piękne karty historii zapisane przez te 90 lat, wymieniając ludzi najbardziej zasłużonych, m.in. Stanisława Zdziubanego, Janusza Krzemińskiego, Jadwigę Pukaczewską, Jerzego Łompiesia, którzy wiele dobrego dla turystyki i turystów w swoich środowisku zrobili i jeszcze robią.

Przyszedł też moment na nasze PTTK-owskie podziękowania dla tych, co pomagają i współdziałają. Szczególnie wzruszający był moment wręczenia obecnemu prezesowi Jerzemu Łompiesiowi Medalu 50-lecia PTTK, którego przyznanie było dla wszystkich miłą niespodzianką, a największą dla samego Jurka, który bardzo wzruszony dziękował, podkreślając, że nie tylko jego serce jest ukryte w tym małym krążku, ale i tych wszystkich, których już nie ma, bo zeszli ze szlaku, oraz tych, co siedzą przed nim — wszyscy razem na niego zapracowali. Mały krążek — a jakże wymowny.

Oddział z tej okazji otrzymał również od Zarządu Głównego okolicznościowy puchar, natomiast Zarząd Oddziału PTTK w Kutnie pamiętał o tych, co wspomagają ich działania. Medal “Za pomoc i współpracę” otrzymali Urząd Miejski w Kutnie, Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Płocku, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Straż Ochrony Przyrody w Kutnie. Dyplom Honorowy PTTK “Za pomoc i współdziałanie” otrzymali: Zarząd Rejonowy Ligi Ochrony Przyrody w Kutnie, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie oraz Przedsiębiorstwo Dystrybucji AGIS w Kutnie. Działacze oddziału zostali wyróżnieni m.in. srebrną Honorową Odznaką PTTK, 25 lat w PTTK, dyplomami Zarządu Oddziału. Miasto uhonorowało oddział listem gratulacyjnym. Oddział od wielu lat współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody — srebrne Honorowe Odznaki LOP otrzymali Bogumił Gołaszewski i Jerzy Rosiński.


Rada oddziałów PTTK woj. łódzkiego: I Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki – 30 IX 2001 Wierunów.

Spotkanie uświetnił występ chóru Związku Nauczycielstwa Polskiego; kiedy zaśpiewał: “...pod polskim niebem, w szczerym polu zakwitły...”, nasunęły mi się słowa wielkiego polskiego krajoznawcy Witolda Tyrakowskiego, który mówił: “...na krajobraz można nie tylko patrzeć, można go także widzieć — a to znacznie lepiej — można też co najcenniejszego — widzieć i rozumieć. Zanim postaramy się go zrozumieć, dobrze jest krajobraz po prostu kochać — ten mój, a także Twój, nasz krajobraz...” — co wyrósł pod polskim niebem. Piękno jest wokół nas, mieszka tuż obok, za rogiem domu, w najbliższej okolicy.

Takich oddziałów jak Kutno w naszym Towarzystwie jest wiele. A jego członkowie są nauczycielami i mistrzami na drogach odkrywania uroków natury i historii miejsc wartych poznania.

Nie zapominajmy o nich, róbmy wszystko, aby w tych trudnych czasach, jakie przyszły dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, pomóc im przetrwać.

Był jeszcze jeden ważny element uroczystości — oddział otrzymał lokal. Jest to efekt spotkania i wygłoszonego referatu podkreślającego “bezdomność” Towarzystwa, które tak wiele robi dla swojego środowiska.

Jolanta Śledzińska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.