POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Turystyka, fenomen ubiegłego wieku z całą swoją złożonością problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych, stała się, podobnie jak sport, niemalże potrzebą życiową współczesnego społeczeństwa.
Do jednej z głównych ról spełnianych przez turystykę zaliczyć można jej rolę poznawczą. Turystę interesuje wszystko, zarówno to, co człowiek stworzył przez wieki, jak i to, co dzisiaj tworzy. Interesuje go piękno gór, morza, pamiątki kultury i historii narodowej. Turystyka pozwala nam przenieść się w przeszłość i podziwiać osiągnięcia pokoleń. Dlatego też Zarząd Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie ustanowił odznakę „Szlakiem Pałuckich Kościołów Drewnianych”.
Zapraszam wszystkich turystów indywidualnych, jak i zorganizowanych do zdobywania tej odznaki, a gwarantuję, że każdy, kto raz pozna piękno Pałuk, będzie pragnął tutaj jeszcze raz powrócić.

Zbigniew Prywer

Regulamin odznaki

„Szlakiem Pałuckich Kościołów Drewnianych”


Postanowienia ogólne

1. Odznakę „Szlakiem Pałuckich Kościołów Drewnianych” ustanowił Zarząd Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie w celu:

— popularyzacji Pałuk,

— zachęcenia turystów do poznania piękna krajobrazu, przeszłości historycznej i zabytków sakralnej architektury drewnianej.

2. Odznaka „Szlakiem Pałuckich Kościołów Drewnianych” jest odznaką jednostopniową.

Warunki zdobywania odznaki

1. Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

2. Odznakę zdobywa się zwiedzając określone obiekty sztuki sakralnej.

3. Dla uzyskania odznaki należy zwiedzić 12 spośród 15 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu.

4. Termin zdobywania odznaki jest nieokreślony.

Zasady potwierdzania

Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, TM, TOK itd.) lub samodzielnie opracowana kronika, która musi zawierać datę zwiedzania obiektu z potwierdzeniem pobytu w danej miejscowości. Potwierdzać mogą także przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, opiekunowie SKKT i piloci wycieczek krajowych.

Zasady przyznawania odznaki

Po wypełnieniu wymogów regulaminu książeczkę lub kronikę przedkłada się do referatu weryfikacyjnego Zarządu Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie.

Postanowienia końcowe

Odznaka jest dla wszystkich odpłatna.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie.

Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie uchwalą nr 07/2001 z dnia 27.08.2001 r. i wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

Wykaz obiektów do zwiedzania

1. Brzyskorzystew kościół pw. św. Katarzyny

2. Chojna kościół pw. św. Małgorzaty

3. Gąsawa kościół pw. św. Mikołaja

4. Jaktorowo kościół pw. św. Anny

5. Niestronno kościół pw. św. Michała Archanioła

6. Parlin kościół pw. św. Wawrzyńca

7. Podlesie Kościelne kościół pw. św. Anny

8. Popowo Kościelne kościół pw. Zwiastowania NMP

9. Potulice k. Wągrowca kościół pw. św. Katarzyny

10. Ryszewko kościół pw. św. Marii Magdaleny

11. Skórki kościół pw. św. Katarzyny

12. Szubin kościół pw. św. Małgorzaty

13. Świątkowo kościół pw. Świętej Trójcy

14. Tarnowo Pałuckie kościół pw. św. Mikołaja

15. Żoń kościół pw. św. Marcina

 

Zarząd Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.