POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Spotykajmy się z sądem na szlaku...Nowo wybrana po raz kolejny na prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego Anna Kirchner w styczniu 2002 roku będzie obchodzić dwudziestoczterolecie swojej owocnej obecności w PTTK. Zawód prawnika (od wielu lat radca prawny) spowodował, że przez 11 lat była prezesem Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego PTTK w Siedlcach, a od 16 lat członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. Temu ostatniemu prezesuje już trzecią kadencję. Kompetencja zawodowa, rzetelność, pracowitość zyskały Jej niekwestionowany prestiż w gronie ludzi związanych z naszymi sądami koleżeńskimi.
Największe Jej turystyczne miłości to Podlasie i ukochane Siedlce. Już 11 lat prezesuje Oddziałowi „Podlasie” w Siedlcach. I to jak! To głównie dzięki Niej przewodnicy zaczęli swoje rajdy nizinne. Zaprosiła ich jako prezes oddziału do Siedlec, zauroczyła Jackiem dźwigającym ziemski glob, postraszyła księżną, która potrafiła trzymać za oknem swojego równie oświeconego małżonka, kazała słuchać, o czym mówią ściany podlaskich dworków i chat, oraz zachwycać się tamtejszymi uroczyskami. Potem były zloty, seminaria i smakowity sejmik przedkongresowy. Razem z innymi dzielnymi kobietami Siedlec i Podlasia stworzyła pociągający system promocji wielorakich skarbów tej ziemi. Jak każda kobieta uwielbia mieć rację, ale jak niewiele przedstawicielek Jej płci, potrafi do swoich racji przekonywać. Głównie pracą. Nikt nie zliczy ile by zrobiła w swojej kancelarii, gdyby nie to, że Ją z kolei zauroczyło Towarzystwo.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Przede wszystkim pragnę serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie, dziękuję w imieniu własnym i wszystkich wybranych na XV Walnym Zjeździe PTTK członków Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK. W Głównym Sądzie Koleżeńskim jest wielu działaczy, którzy podobnie jak ja będą pracować w sądzie już trzecią kadencję, ale też są tacy, którzy mogą poszczycić się i dłuższym stażem. Cieszę się, że dzięki rozwadze delegatów XV Walnego Zjazdu PTTK możemy w naszym gronie powitać, tak bardzo potrzebnych sądowi, nowych działaczy z wykształceniem prawniczym. Pracę w GSK PTTK XIV kadencji traktowaliśmy jako powinność i służbę w rozwiązywaniu często bardzo trudnych konfliktów. Składając sprawozdanie z działalności w minionej kadencji dziękowałam ustępującemu składowi GSK za sumienność i obiektywizm w ich społecznej pracy. Chcę zapewnić, że z taką samą starannością będziemy wypełniać nadal nasze statutowe zadania.
Życzę Państwu, Koleżankom i Kolegom, nam wszystkim, aby w Rejestrze, do którego prowadzenia zostaliśmy zobligowani Uchwałą Walnego Zjazdu o zmianie Statutu, było jak najmniej zapisanych kart. Podejmując Uchwałę o darowaniu wszystkich, prawomocnie orzeczonych do 17 grudnia 2000 r., kar, stworzyliśmy ku temu warunki, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pragnę podziękować także wszystkim delegatom za rozwagę w podjęciu Uchwały zmieniającej Statut naszego Towarzystwa w przedmiocie uregulowań dotyczących Głównego Sądu Koleżeńskiego, a zwłaszcza za odrzucenie lansowanej w „Kierunkach zmian do Statutu” koncepcji ograniczenia roli i kompetencji Sądu.
Jak zdążyłam się zorientować, w Głównym Sądzie Koleżeńskim XV kadencji są krajoznawcy, przodownicy, przewodnicy. Życzę więc Wszystkim Koleżankom i Kolegom — spotykajmy się z Sądem jak najczęściej „na szlaku” i jak najrzadziej na posiedzeniach zespołów orzekających.

Anna Kirchner

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.