POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

10 października 2001 r. podczas konferencji organizatorów VII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego i Zarządzania Ruchem ROADS AND TRAFFIC — Poland 2001 prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Gwidon Wójcik zaprezentował nowy system turystycznych znaków drogowych. Znaki te najprawdopodobniej w 2002 r. pojawią się na polskich drogach i będą stać w pobliżu najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w naszym kraju.

Polska Organizacja Turystyczna 
prezentuje nowe znaki turystyczne


- podstawa prawna dla znaków turystycznych — nowe prawo o ruchu drogowym

- znaki będą elementem projektu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

I. Znaki turystyczne

Znaki turystyczne stosuje się w pasie drogowym w celu poinformowania uczestników ruchu o występujących miejscach polecanych dla ruchu turystycznego jak również dla podkreślenia atrakcyjności regionu. Do miejsc szczególnie atrakcyjnych należy zaliczyć:

— samochodowe szlaki turystyczne,

— zabytkowe obiekty architektoniczne,

— parki krajobrazowe,

— obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe.

Barwa znaków turystycznych jest brązowa, a napisy umieszczane na nich mają barwę białą.

A. Tablica powitalna

Znak „tablica powitalna” z napisami w trzech językach: polskim, języku sąsiada i w języku angielskim stosuje się na drogach wjazdowych do kraju w pobliżu przejść granicznych.

 

B. Tablica pożegnalna

Znak „tablica pożegnalna” z napisami w trzech językach: polskim, języku sąsiada i w języku angielskim stosuje się na drogach wyjazdowych z kraju przed przejściami granicznymi.

 

 

C. Tablica atrakcji turystycznych

Dla poinformowania uczestników ruchu o występujących na danym obszarze atrakcjach turystycznych o szczególnych walorach dopuszcza się stosowanie znaków „tablica atrakcji turystycznych”. Odmiana znaku wskazuje atrakcje turystyczne miejscowości i stosowana jest na granicy miejscowości.

Znaki występują w trzech grupach wielkości: wielkie, duże i średnie. Znak określa nazwę obszaru administracyjnego i musi zawierać symbole atrakcji turystycznych, np. logo oznakowanego samochodowego szlaku turystycznego, symbol obiektu turystycznego. Na rysunku przedstawiono przykład znaku województwa małopolskiego z atrakcjami takimi jak ośrodek jazdy konnej, samochodowy szlak turystyczny „Jurajski Pierścień” i „Szlak Architektury Drewnianej”.

 

D. Tablica samochodowego szlaku turystycznego

Znak „tablica samochodowego szlaku turystycznego” umieszczany jest w pasie drogowym w celu poinformowania uczestników ruchu o występującym samochodowym szlaku turystycznym. Obiekty turystyczne na oznakowanych samochodowych szlakach turystycznych będzie określała Kapituła Polskiej Organizacji Turystyczne, z wyjątkiem zabytków, zespołów budowli, miejsc zabytkowych, pomników przyrody, formacji geologicznych oraz miejsc lub stref naturalnych zarejestrowanych przez UNESCO na tak zwanej Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Jeśli obiekt turystyczny znajduje się na liście UNESCO, wówczas na znaku nie umieszcza się turystycznego logo Polski.

Na tablicy w lewym górnym rogu znajduje się logo oznaczanego samochodowego szlaku turystycznego, a w prawym górnym rogu turystyczne logo Polski. Samochodowe szlaki turystyczne zatwierdzane są przez organ wojewódzki właściwy ze względu na przebieg szlaku po zaopiniowaniu przez Polską Organizację Turystyczną.

 

E. Tablica obiektu turystycznego

Do oznakowania szczególnie atrakcyjnych dla ruchu turystycznego obiektów, takich jak: zabytki architektury, parki krajobrazowe, obiekty wypoczynkowe i rekreacyjne, stosuje się znaki „tablica obiektu turystycznego”.

Na tablicy w prawym górnym rogu umieszcza się turystyczne logo Polski, jeśli obiekt turystyczny nie jest zarejestrowany na liście UNESCO. Jeśli obiekt znajduje się przy samochodowym szlaku turystycznym, wówczas w lewym górnym rogu należy umieścić logo samochodowego szlaku turystycznego.

 

F. Drogowskazy samochodowych szlaków turystycznych

Drogowskazy po prawej stronie w wyodrębnionym polu powinny zawierać logo samochodowego szlaku turystycznego. Drogowskaz „samochodowy szlak turystyczny” stosuje się na początku wyznaczonego szlaku turystycznego.

Odmiany znaku „drogowskaz samochodowego szlaku turystycznego” stosuje się wzdłuż trasy turystycznej dla wskazania kierunku, odległości i nazwy atrakcji turystycznej szlaku.

W przypadku zestawienia drogowskazów samochodowych szlaków turystycznych na wspólnej konstrukcji wsporczej zaleca się jednakowy wymiar długości drogowskazów.

 

Decyzją Zarządu Głównego PTTK wszystkie znaki finansowane są ze środków Ministerstwa Gospodarki, a przyznanych naszemu Towarzystwu, będą sygnowane naklejkami samoprzylepnymi z napisem o treści: „ZNAKOWANIE I KONSERWACJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze”.

 

Wzory barwne znaków drogowych turystycznych wraz z ich konstrukcją techniczną:


www.pot.gov.pl

www.pttk.pl/gazeta

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.