POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Z prac Komisji Turystyki Pieszej 
ZG PTTK


Od czerwcowego posiedzenia plenarnego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK członkowie komisji spotykali się pięciokrotnie na posiedzeniach prezydium i raz na posiedzeniu plenarnym podczas Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników TP w Szczecinie. Poza tym brali udział w Ogólnopolskim Wysokokwalifikowanym Rajdzie Pieszym (na trasach i na zakończeniu) oraz w licznych egzaminach na terenie kraju. Oczywiście dyżurowali również w piątkowe popołudnia w Zarządzie Głównym PTTK.

W tym okresie prace komisji koncentrowały się na odpowiednim przygotowaniu imprez centralnych: OWRP, zlotu w Szczecinie i Krajowej Narady Aktywu Turystyki Pieszej w Warszawie. W związku z powszechnymi trudnościami finansowymi organizacja tychże wymagała od przygotowujących je zespołów rodzaju  ekwilibrystyki pomiędzy zamierzeniami organizacyjnymi i oczekiwaniami uczestników a realnymi możliwościami. Z dwóch pierwszych zadań działacze wywiązali się nadzwyczaj pomyślnie w istniejących warunkach, na KNATP jeszcze czekamy. Sprawy finansowe zdominowały zarówno ocenę przygotowań, jak i ocenę samych imprez; jest ona jednak generalnie pozytywna.

W zakresie imprez centralnych mamy uzgodnioną organizację imprez przez jednostki terenowe na najbliższe trzy lata.

Komisja opracowuje liczne druki mające ułatwić pracę w kontaktach z oddziałami PTTK, np. druk protokołu egzaminacyjnego, wniosku o nadanie uprawnień, wniosku o nadanie tytułu Honorowego PTP. Wciąż zdarza się, że nadsyłana dokumentacja jest niepełna bądź niejasna. Może nowe formularze zapewnią nadsyłanie właściwych, pełnych danych. Przygotowywany jest także druk nowych legitymacji Młodzieżowego PTP.

Zakończono nowelizację (w związku z nowym podziałem administracyjnym Polski) ewidencji komputerowej znakowanych szlaków nizinnych. Mamy obecnie ponad 30 tys. km szlaków. Cennik prac znakarskich na rok przyszły nie ulegnie zmianie.

Trwa natomiast żmudna praca przy przenoszeniu danych przodowników TP do ewidencji komputerowej. Jak się zdaje, praca ta potrwa jeszcze co najmniej kilka miesięcy. W pierwszej kolejności wprowadzane są dane tych, którzy zweryfikowali legitymacje. Zakończenie akcji wymiany planowane jest na rok przyszły. Szczegóły zostaną podane w osobnym komunikacie na łamach „Piechura”.

W roku 2002 przypada jubileusz pięćdziesięciolecia funkcjonowania Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. W związku z tym Włodzimierz Majdewicz przedstawił do dyskusji szeroki plan działań dla uczczenia tej rocznicy. Plan obejmuje m.in. opracowanie i wydanie historii komisji, ustanowienie okolicznościowej odznaki, wybicie pamiątkowego medalu. Prace i dyskusje nad tym tematem będą kontynuowane przez nowych członków KTP w następnej kadencji.

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji komisji poszczególne zespoły przygotowują sprawozdania ze swej pracy w ciągu czterech lat. Zostaną one opublikowane w kolejnym (być może specjalnym) numerze „Piechura”.

Stanisław Łuć

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.