POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Symbol naszej pamięci


W dniach 21-23 września 2001 roku w Szczecinie odbywał się 44 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej. 

Dzień wcześniej, w czwartek 20 września, odbyło się ostanie w tej kadencji zebranie plenarne Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że wrześniowe ścieżki piechurów zbiegły się na progu jesieni w Szczecinie. Jak to bywa, co roku o tej porze, na zlocie spotkali się przodownicy turystyki pieszej z różnych stron kraju. Przyjechali tu, aby spotkać znajomych i przyjaciół, porozmawiać o swych aktualnych działaniach i istotnych dla środowiska problemach.

Radzono nad tym, jak dalej skutecznie popularyzować wędrówki piesze, tę niewątpliwie najzdrowszą i najtańszą zarazem formę aktywnej turystyki. Zastanawiano się nad sposobami zachęcenia do pieszych wędrówek ludzi młodych.W przyszłości część z nich to potencjalni kontynuatorzy naszej pracy. W roboczej części spotkania obradowano w zespołach problemowych. Dyskutowano na tematy szkoleniowe i dobiegającej końca, połączonej z weryfikacją kadry, wymiany legitymacji. Rozmawiano o regulaminach Odznaki Turystyki Pieszej i Przodownika Turystyki Pieszej. Zajmowano się problemami spotykanymi w działaniu Klubów Turystyki Pieszej oraz pracy wyspecjalizowanych Klubów Przodowników Turystyki Pieszej. Po raz drugi pracował zainicjowany przed rokiem zespół, zajmujący się specyficznymi problemami i metodami działania przodowników turystyki pieszej — nauczycieli pracujących w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Jak co roku oddzielny zespół dyskutował o problematyce związanej z nizinnymi szlakami znakowanymi. Jak zawsze najliczniejszy był zespół zajmujący się tematyką historyczną w imprezach pieszych.

Wnioski sformułowane w trakcie prac zespołów zlotowych odgrywają istotną rolę. Jest to bowiem szczególny rodzaj sondażu problemów i oczekiwań środowiska aktywistów turystyki pieszej. Wnioski te gromadzone są skrzętnie przez KTP ZG PTTK, następnie poddane zostają szczegółowej analizie. Niektóre z nich bywają przydatne w ustalaniu nowych kierunków działania.

Przez cały czas trwania 44 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Szczecinie przewijał się temat przypadającego w 2002 roku jubileuszu 50-lecia powołania Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Projekt obchodów 50-lecia KTP ZG PTTK przedstawiono i przyjęto do wykonania 20 września na wspomnianym poprzedzającym zlot plenarnym zebraniu KTP. Część z podjętych tam ustaleń jest zbieżna z wnioskami wyłonionymi w trakcie prac zlotowego zespołu, zajmującego się popularyzacją tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej.

Chciałbym nieco uwagi poświęcić pewnej szczególnej inicjatywie. Wśród związanych z jubileuszem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK znalazła się propozycja podjęcia starań o ufundowanie pamiątkowej tablicy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 50-lecie KTP ZG PTTK jest jednocześnie 50 rocznicą istnienia w naszym Towarzystwie funkcji przodownika turystyki pieszej oraz 50-leciem Odznak Turystyki Pieszej. Tablica ta zgodnie z intencją wnioskodawców miałaby upamiętniać przodowników turystyki pieszej, którzy w latach 1952-2002 popularyzowali turystykę pieszą, prowadząc i organizując wycieczki, rajdy i obozy wędrowne. Tablica ma przypominać tych, którzy zajmowali się tworzeniem regulaminów i weryfikowaniem odznak pieszych. Tablica upamiętni wszystkich, którzy przyczynili się do spopularyzowania turystyki pieszej, a obecnie odeszli już na wieczną wędrówkę. Według wstępnych roboczych ustaleń, tablica ta miałaby zawierać następujący tekst:

 

Ś. P.
KOLEŻNAKOM I KOLEGOM
PRZODOWNIKOM TURYSTYKI PIESZEJ PTTK
PRZEZ WĘDROWANIE UCZĄCYM POZNAWANIA I MIŁOŚCI
DO OJCZYZNY POKOLENIA POLAKÓW
W LATACH 1952-2002
W 50 rocznicę powołania Komisji Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznwczego

Tablica ta, choć nie będzie zawierać żadnych nazwisk, ma przypominać naszych poprzedników, naszych starszych kolegów, tych, od których uczyliśmy się uprawiania turystyki pieszej, jako sprawnego niezawodnego środka pozwalającego w krajoznawczych penetracjach terenu dotrzeć nieomal wszędzie. Tablica ta ma przywołać sylwetki tych koleżanek i kolegów, którzy nam, młodszym działaczom, potrafili przekazać pasję i zamiłowanie do pracy społecznej w PTTK. Cechy ich osobowości wywierały znaczący wpływ na otoczenie i tworzyły klimat pracy w komisjach i klubach. Dla wielu z nas byli oni i nadal pozostają wzorcami bezinteresownego, zaangażowanego emocjonalnie działacza.

Pozwolę sobie tu spontanicznie rzucić wyłaniającą się z pamięci garść nazwisk znanych i cenionych nie tylko lokalnie, ale i w całym kraju popularyzatorów turystyki pieszej. Są to postacie tej miary co Adam Słomczyński, Edmund Mieroszewicz, Bronisław Turoń, Aniela Michalska, Zygmunt Kleszczyński, Mieczysław Duralski, Antoni Ratyński i in.

Trzeba pamiętać, że tablica ta w równym stopniu ma być poświęcona tym, których działalność polegała na organizowaniu i prowadzeniu rajdów i wycieczek pieszych i obozów wędrownych we własnych oddziałach PTTK.Tu znowu jako przykład garść nazwisk wyłaniających się z pamięci: Danuta Kozakówna, Józef Boguszewski, Piotr Nowiński, Zbigniew Justowski, Leon Machowiak, Danuta Kublikowska, Florian Waligórski, Antoni Tomaszewski, Janusz Szczęsny.

Takich nazwisk są setki, każdy z nas mógłby wymienić ich wiele. I nie ma tablicy, która mogłaby pomieścić wszystkich naszych zmarłych przyjaciół przodowników turystyki pieszej. Dlatego tablica pamiątkowa odsłonięta na 50-lecie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK nie będzie zawierać nazwisk. Będzie to symbol pamięci o Nich wszystkich.

Inicjatorzy zakładają, że ufundowanie tablicy poprzedzi społeczna zbiórka funduszy wśród przodowników turystyki pieszej i turystów pieszych. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej planowane jest na koniec 2002 roku, jako jeden z elementów kończących obchody 50-lecia KTP ZG PTTK.

Dobrze się złożyło, że od kilku miesięcy istnieje doskonałe miejsce na umiejscowienie tej tablicy. Mam na myśli kaplicę w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przy ulicy Connrada na Chomiczówce w Warszawie. Tablica ta znajdzie się właśnie tam obok naszych PTTK-owskich w swej symbolice witraży. Ściany kaplicy przeznaczono na tego rodzaju przedsięwzięcia. Mogą tam być umieszczane indywidualne tablice epitafijne naszych zmarłych zasłużonych dla turystyki i krajoznawstwa działaczy z całego kraju. Indywidualne tablice pamiątkowe zaczną się tam wkrótce pojawiać i na pewno będzie wśród nich część poświęconych popularyzatorom turystki pieszej. Początek został już zrobiony, w maju 2001 roku mogliśmy tam obejrzeć dwie pierwsze ufundowane przez oddziały PTTK tablice pamiątkowe.

Zwracamy się z apelem do wszystkich działających na terenie Polski koleżanek i kolegów przodowników turystyki pieszej, zwracamy się do wszystkich pracujących w terenie Komisji i Klubów Turystyki Pieszej o włączenie się w naszą wspólną akcję zbiórki środków na tablicę pamiątkową. Ta tablica odsłonięta w półwiecze pracy przodowników turystyki pieszej będzie trwałym SYMBOLEM PAMIĘCI o tych spośród nas, którzy odeszli na wieczną wędrówkę.

Zainteresowanych prosimy o kontakt korespondencyjny lub telefoniczny z Komisją Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.

Włodzimierz Majdewicz

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.