POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

XXX LAT
Oddziału PTTK Ropczyce


Działalność PTTK na terenie powiatu ropczyckiego już na początku lat 60. prowadziły koło PTTK Zespołu Szkół Rolniczych w Ropczycach oraz koło PTTK Powiatowego Domu Kultury w Sędziszowie Młp. W następnych latach powstały kolejne koła PTTK, które podlegały Oddziałowi Miejskiemu PTTK w Rzeszowie. 

W dniu 22 listopada 1970 r odbył się Zjazd Założycielski Oddziału PTTK w Ropczycach, który podjął uchwały: o powołaniu Oddziału PTTK Ropczyce, objęciu terenem działania powiatu ropczyckiego, oraz dokonał wyboru władz.

Następnie przystąpiono do tworzenia nowych kół PTTK w szkołach średnich, instytucjach i zakładach pracy oraz pozyskiwania nowych członków Towarzystwa. Prowadzono kursy organizatorów turystyki w zakładach pracy i środowisku młodzieżowym. Ogniwa PTTK organizowały liczne imprezy turystyczne i krajoznawcze dla swoich członków i sympatyków, a także uczestniczyły w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK.

Koło PTTK Sędziszowskich Fabryk Mebli było głównym organizatorem Zlotu Turystycznego do Kamionki k. Ropczyc. W przygotowaniu i obsłudze udział wzięła organizacja młodzieżowa i Rada Zakładowa Przedsiębiorstwa. Kierownictwo zlotu sprawował Stanisław Makuch — sekretarz Zarządu Oddziału PTTK w Ropczycach, posiadający uprawnienia przewodnika turystycznego.

W 1975 r. Oddział PTTK Ropczyce liczył już 12 kół, zrzeszających łącznie 376 członków.

Wiosną 1976 r. został przygotowany i przeprowadzony I Młodzieżowy Rajd Górski „Pasmem Klonowej Góry” z zakończeniem na górze Chełm, w którym wzięło udział 115 członków PTTK z Zespołu Szkół Rolniczych, Zespołu Szkół Mechanicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach. Funkcję kierownika rajdu pełnił Stanisław Wójciak — nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego — przewodnik turystyczny. W następnych latach rajd ten był kontynuowany, a jego trasy przebiegały przez malownicze tereny leżące w tym paśmie górskim i tam w różnych miejscowościach kończyły się jego poszczególne edycje. W latach 90. Rajd „Klonowy” urządzany był w różnych rejonach Małopolski. Do 2000 roku Rajd „Klonowy” odbył się 22 razy.

Również wiosną, począwszy od 1981 r., odbywał się Młodzieżowy Rajd Kolarski „Śladami Akcji V”, w którym uczestniczyła młodzież szkół podstawowych. Imprezą kierował Eugeniusz Stępak — nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach — posiadający uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej. Ponad 20 razy imprezy te, w większości wieloetapowe, trwające dwa, trzy dni (z przerwami 1-2 tygodni między poszczególnymi etapami), gromadziły duże rzesze młodzieży szkolnej.

W okresie jesiennym odbywały się Młodzieżowe Zloty Kolarskie organizowane również przez Eugeniusza Stępaka oraz Rajdy „Pożegnanie Lata” najczęściej w Kamionce. Dwie ostatnie imprezy są kontynuowane do dziś.

Warto również wspomnieć o Rajdach „Szlakami Walk Chłopskich” organizowanych na terenach związanych z wystąpieniami chłopskimi w 1933 r. na terenie powiatu ropczyckiego, a także o Rajdach „Śladami Ludzi Sławnych”.

W 1980 r. Oddział PTTK Ropczyce liczył 17 kół z 733 członkami PTTK, w tym 480 uczniów.

W latach 1976-1979 prowadzona była Kampania Programowa „Polska Naszych Dni”, w czasie której zbierano dokumentację przeszłości i teraźniejszego rozwoju naszego kraju. W toku tej kampanii przygotowano i przekazano do Wojewódzkiego Sztabu Akcji ponad 280 prac zarówno młodych, jak i dorosłych autorów. W latach 1982-1984 kampania ta była kontynuowana jako jej II etap.

Inwentaryzację krajoznawczą na terenie miasta i gminy Ropczyce przeprowadzono w latach 1985-1989.

W 1985 r. Oddział PTTK Ropczyce posiadał 18 ogniw podstawowych zrzeszających 659 członków PTTK.

Działacze ropczyccy PTTK podjęli się również włączenia do sieci szlaków turystycznych tego pięknego regionu. Prace znakarskie prowadzili w latach 1987-1989 Stanisław Wójciak, Eugeniusz Stępak, Ryszard Świętoń i Wojciech Maksymak. Efektem tych prac było powstanie dwóch nowych szlaków: „zielonego” — na trasie: Ropczyce — Mała — Brzeziny — Bardo (525 m n.p.m.) oraz „żółtego” na trasie: Ropczyce — Zawada — Pustków — Blizna — Niwiska. W sumie powstało niemal 60 kilometrów szlaków turystycznych w terenie zupełnie nowym pod względem krajoznawczym, cieszących się dużym zainteresowaniem turystów.

W latach 1975-1990 Oddział PTTK Ropczyce podejmował działalność we wszystkich grupach wiekowych, od młodzieży szkolnej działającej w SKKT, poprzez pracujących w zakładach i instytucjach, rozwijających szeroką działalność w kołach zakładowych i terenowych, do ludzi „złotego wieku” skupionych w Kole Środowiskowym PTTK „Klubu Seniora” w Ropczycach.

W okresie 30 lat w ponad 40 ogniwach podstawowych PTTK uprawiało turystykę i krajoznawstwo kilka tysięcy członków i sympatyków Towarzystwa.

Najaktywniejsi, długoletni działacze byli wyróżniani odznaczeniami resortowymi: 9 działaczy otrzymało odznaki „Zasłużony działacz turystyki” w stopniu złotym, srebrnym i brązowym. Odznaki honorowe „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” otrzymało 12 osób, Srebrne i Złote Honorowe Odznaki otrzymało 14 osób. Ostatnio Zarząd Główny PTTK przyznał dla długoletnich działaczy Władysława Chmury i Stanisława Makucha Medale 50-lecia PTTK.

Ponadto 52 działaczy PTTK otrzymało Złote lub Srebrne Regionalne Odznaki „Ziemi Rzeszowskiej”

O działalności Oddziału Ropczyckiego PTTK sygnalizowały czasopisma regionalne „Nowiny” oraz „Informator Organizacyjny PTTK województw połudnowo-wschodniej Polski”, a także gazety lokalne: „Ziemia Ropczycka” i „Forum R-S.”

Władysław Chmura

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.