POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Członkowie Honorowi PTTK


Członkowie Honorowi PTTK i nominowani do nadania godności Członka Honorowego wybitni działacze naszego Towarzystwa wzięli udział w obradach XV Walnego Zjazdu PTTK.

W pierwszym dniu zjazdu, 14 września 2001 roku, najwyższym odznaczeniem Towarzystwa, godnością Członka Honorowego PTTK, uhonorowano 39 osób. W imieniu XV Walnego Zjazdu aktu dekoracji odznaką godności Członka Honorowego PTTK dokonali oraz wręczyli legitymacje przewodniczący obrad Zjazdu Ryszard Mazur, prezes ZG PTTK Janusz Zdebski, prezes GSK PTTK Anna Kirchner, prezes GKR PTTK Stanisław Dygasiewicz oraz przewodniczący Kapituły Odznaczeń ZG PTTK Tadeusz Martusewicz. 
15 września 2001 r., drugiego dnia XV Walnego Zjazdu PTTK, wszyscy Członkowie Honorowi uczestniczyli w spotkaniu Kręgu Seniora ZG PTTK. W spotkaniu tym udział wzięli: prezes ZG PTTK Janusz Zdebski, sekretarz generalny ZG PTTK Andrzej Gordon i prezes GKR PTTK Stanisław Dygasiewicz. W trakcie spotkania prodziekan Kręgu Seniora Janusz Żmudziński przedstawił historię nadawania godności Członka Honorowego na przestrzeni 50 lat istnienia PTTK, historię powstania i działalności Kręgu Seniora, a także poinformował o odbywanych rokrocznie od wielu lat spotkaniach Kręgu. 


Starzy i nowi Członkowie Honorowi PTTK. Od lewej — Brandys (Cz-Wa),
Nela Szlompek* (Sosonowiec), Anna Andruszkiewicz (Olsztyn), Jan Lorenc (Pszczyna), Włodzimierz Łęcki* (Poznań). *nowi


Na spotkaniu tradycyjnie wręczono Członkom Honorowym PTTK listy prezesa ZG PTTK z okazji jubileuszu 75-, 80-, 85-, 90-lecia urodzin oraz Medale 50-lecia PTTK. Listy gratulacyjne otrzymali: Anna Andrusikiewicz, Józefa Hunek, Barbara Twaróg, Wiktor Bobrowski, Lechosław Fularski, Marian Jakubik, Jerzy Jarociński, Marian Szczerba i Sylwester Tomaszewski, natomiast Medale 50-lecia PTTK Janusz Brandys, Janusz Czyszczonik i Zdzisław Migurski. Wszystkim Członkom Honorowym PTTK Stanisław Dygasiewicz i Marian Chudy wręczyli również „Biografię działaczy GKR PTTK”. W dyskusji, która wywiązała się w trakcie spotkania, zwracano uwagę na konieczność wspomagania przez Krąg Seniora działalności Towarzystwa na wszystkich jego szczeblach, na konieczność rozszerzenia współpracy pomiędzy Kręgiem a ZG PTTK, na zwiększenie udziału Członków Honorowych w imprezach organizowanych przez Towarzystwo oraz wspieranie autorytetem i radą organizatorów tych imprez. 

Medal 50-lecia PTTK odbiera Janusz Czyszczonik z Krzeszkowic — Członek Honorowy PTTK


Na spotkaniu dokonano również wyboru władz Kręgu Seniora. W głosowaniu jawnym funkcję dziekana Kręgu Seniora Członkowie Honorowi PTTK powierzyli Januszowi Żmudzińskiemu z Warszawy, a prodziekana Barbarze Twaróg z Krakowa. 


Podczas spotkania Członków Honorowych PTTK.


Po XV Walnym Zjeździe PTTK Krąg Seniora tworzy 104 Członków Honorowych PTTK, ludzi szczególnie zasłużonych dla PTTK, dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce. 

Należą do nich: 
Papież Jan Paweł II, Anna Andrusikiewicz z Olsztyna, Mieczysław Banaczyk z Warszawy, Zofia Biedrzycka-Gozdek z Olsztyna, Janusz Biegajło ze Szczecina, Konrad Bielecki z Radomia, Leopold Bieniasz z Nowego Sącza, Władysław Bieńkowski z Warszawy, Tadeusz Blejarski z Warszawy, Wiktor Bobrowski z Bielska Podlaskiego, Lech Bolt z Chełmna, Zbigniew Boroński z Bydgoszczy, Zygmunt Bracławik z Katowic, Janusz Brandys z Częstochowy, Zdzisław Brzeziński z Gliwic, Leonard Budniak z Gdyni, Stefan Całczyński z Piastowa, Marian Chudy z Poznania, Adam Chyżewski z Łodzi, Adam Czarnowski z Warszawy, Janusz Czyszczonik z Krzeszowic, Jan Wacław Derejczyk z Częstochowy, Kazimierz Denek z Poznania, Wacław Dobrowolski z Kraśnika, Waldemar Doniec z Łodzi, Jan Dworczyk z Warszawy, Tadeusz Dorawski z Krakowa, Stanisław Dygasiewicz z Bydgoszczy, Marian Dziwok z Jastrzębia Zdroju, Lechosław Fularski z Łodzi, Zbigniew Garbaczewski z Wrocławia, Józef Gądor z Puław, Zenon Gąstoł z Warszawy, Stanisław Gończaruk ze Szczecina, Tadeusz Gumiński z Legnicy, Władysław Gwardys z Warki, Kazimiera Helmin z Gniezna, Antoni Hołowiński z Żywca, Izabella Horodecka z Warszawy, Józefa Hunek z Lublina, Marek Jaczewski z Warszawy, Marian Jakubik z Węgrowa, Barbara Kaczmarek ze Szczecina, Janusz Kalinowski z Katowic, Jerzy Kapuściński z Kielc, Witold Kasprzewski z Gdańska, Stanisław Keller z Oświęcimia,
Eugeniusz Kędzierski z Międzyzdrojów, Jerzy Stanisław Klimko z Suwałk, Tadeusz Kowalewski z Płocka, Ryszard Koziara z Białegostoku, Zbigniew Kresek z Krakowa, Zygmunt Kwiatkowski z Golubia-Dobrzynia, Jadwiga Kuśmierek z Gdańska, Teofil Ligenza vel Ozimek z Jeleniej Góry, Jan Lorenc z Pszczyny, Włodzimierz Łęcki z Poznania, Zbigniew Malinowski z Katowic, Józef Małecki z Tarnowa, Tadeusz Martusewicz z Warszawy, Władysław Mianowski z Wrocławia, Mieczysław Michalski z Gdańska, Horst Michacz z Jaworzna, Franciszek Midura z Warszawy, Zdzisław Migurski z Warszawy, Jan Miłkowski z Mińska Mazowieckiego, Lucjan Motyka z Warszawy, Władysław Ogrodziński z Olsztyna, Stanisław Pawlicki z Krakowa, Jerzy Pawlik z Katowic, Andrzej Piwoński z Warszawy, Stanisław Radomski z Gliwic, Zbigniew Ratajski z Tych, Włodzimierz Reczek z Warszawy, Bogusław Rybski z Krakowa, Zbigniew Siudak z Bochni, Zygmunt Sładkowski z Warszawy, Eugeniusz Skrzypek z Warszawy, Jan Staszel z Warszawy, Gerard Suchanek z Katowic, Tadeusz Szczerba z Gliwic, Aniela Szlompek z Sosnowca, Alojzy Szupina z Cieszyna, Witold Tokarski z Nowego Sącza, Wanda Tomaszewska z Wrocławia, Sylwester Tomaszewski z Warszawy, Henryk Tomkiewicz z Warszawy, Teresa Trębala z Płocka, Elfryda Trybowska z Rabki, Janina Barbara Twaróg z Krakowa, Zbigniew Twaróg z Krakowa, Ryszard Tylicki z Brodnicy, Janusz Umiński z Bydgoszczy, Marian Wajgiel z Czeladzi, Franciszek Wachowiak z Szamotuł, Henryk Walkowski z Łodzi, Stanisław Wasilewski z Torunia, Władysław Wojewódzki z Gdańska, Aleksander Wójcik z Lublina, Zbigniew Wyżga z Krakowa, Jerzy Załęski z Wrocławia, Ignacy Zatwarnicki z Sanoka, Tadeusz Zerych z Opola, Janusz Żmudziński z Warszawy. 

Elżbieta Moszczyńska
Foto: Tytus Szlompek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.