POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
4/2001
ISSN 1642-0853

Rajd narciarski
„WĘDRÓWKI PÓŁNOCY”
6 stycznia — 2 lutego 2002 roku


Organizatorzy

Suwalski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod patronatem Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA

Sponsorzy

Zarząd Główny PTTK w Warszawie, Podlaski Urząd Marszałkowski w Białymstoku, Urząd Miejski w Suwałkach

Cele rajdu

  • poznanie piękna i promocja turystyczna Suwalszczyzny, Mazur Wschodnich i Puszczy Romnickiej
  • propagowanie turystyki kwalifikowanej
  • upowszechnianie form czynnego wypoczynku
  • propagowanie zasad bezpieczeństwa turystyki na nartach śladowych
  • rozbudzanie pasji krajoznawczych.

Termin i miejsce rajdu

XXXIII Ogólnopolski Rajd Narciarski „Wędrówki Północy” organizowany jest w dniach od 26 stycznia do 2 lutego 2002 r. na czterech trasach wielodniowych.

Dnia 2 lutego 2002 r. w Sali Krajoznawczej PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37, o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste zakończenie rajdu: podsumowanie, weryfikacja odznak, finały konkursów i wręczenie nagród, gorący posiłek

Warunki uczestnictwa

- rajd jest imprezą kwalifikowaną, wymagającą od uczestników odpowiedniego wyposażenia oraz należytej kondycji

- w rajdzie mogą brać udział drużyny zorganizowane i turyści indywidualni

- osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych

- warunkiem przyjęcia jest nadesłanie zgłoszenia i wpłacenie wpisowego

- liczba miejsc na poszczególnych trasach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia i odpłatność

- zgłoszenia na rajd należy przysyłać na kartach zgłoszeń do dnia 20 stycznia 2002 r. pod adresem: Oddział PTTK, ul. T. Kościuszki 37, skr. poczt. 32, 16-400 SUWAŁKI

— wszelkich informacji udziela Biuro Oddziału, tel. (0 prefiks 87) 566-59-61 lub 566-79-47

Wpisowe:

Trasa Członkowie PTTK Pozostali uczestnicy

I 70 zł 75 zł

II 75 zł 80 zł

III 50 zł 55 zł

IV 70 zł 70 zł

Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto:

Oddział PTTK PBK O /Suwałki Nr 11101532-401530000544

z nazwiskiem wpłacającego oraz dopiskiem „WP 2002”

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty organizatorzy prześlą zainteresowanym potwierdzenie przyjęcia na trasę.

Świadczenia w ramach wpisowego

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w TUiR WARTA, znaczek rajdowy, materiały krajoznawcze, nocleg w bazie szkolnej, pomoc w przewozie bagaży, opiekę przewodnicką, gorący posiłek na zakończenie rajdu, możliwość zdobycia nagród w konkursach, potwierdzenie na odznaki turystyki pieszej i narciarskiej.

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania ważnego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (uczestnicy trasy II i III ważnego paszportu), dowodu wpłaty wpisowego (członkowie PTTK — legitymacji z opłaconymi składkami), potwierdzenia przyjęcia na trasę, odpowiedniego sprzętu biwakowego (narty, śpiwór, materac, kuchenka itd.), apteczki pierwszej pomocy (jedna w drużynie), właściwych dawek humoru, życzliwości i uśmiechu.

Proponowane konkursy: konkurs krajoznawczy i regionie, konkurs o TUiR „WARTA”, konkurs na ciekawe opowiadanie o przebiegu trasy, konkurs na piosenką rajdową, konkurs niespodzianka.

TRASY RAJDOWE

Trasa I: „Suwalska Szkoła Przeżycia”

Miejsce zbiórki: Zespół Szkól Ogólnokształcących w Wydminach, 26 stycznia, godz. 10.30

26.01 Wydminy — Kuty 26 km

27.01 Kuty — Żabin 25 km

28.01 Żabin — Jabłońskie 25 km

29.01 Jabłońskie — Dubeninki 27 km

30.01 Dubeninki — Żytkiejmy 24 km

31.01 Żytkiejmy — Wiżajny 22 km

01.02 Wiżajny — Rutka Tartak 25 km

02.02 Rutka Tartak — przejazd autobusem PTTK — Suwałki

Długość trasy wynosi 174 km.

Istnieje możliwość nieodpłatnego noclegu z 25/26 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, ul Grunwaldzka 94.

Kontakt z kierownikiem trasy: Olsztyn (Zespół Szkół

Mechaniczno-Energetycznych): tel. (0 prefiks 89) 533-70-26

 

Trasa II: „Pogranicze”

Miejsce zbiórki: budynek PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37; 27 stycznia godz. 10.00 (uczestnicy trasy zostaną przewiezieni autokarem PTTK do Wiżajn)

27.01 Wiżajny — Smolniki — Wiżajny 22 km

28.01 Wiżajny — Góry Sudawskie — Wiżajny 26 km

29.01 Wiżajny — Poszeszupie — Becejły 27 km

30.01 Becejły — przejazd autokarem PTTK do Kalvariji

(Litwa) — Salaperaugis — Budzisko — Becejły

25 km

31.01 Becejły — Góra Cisowa — Góra Zamkowa — Becejły 28 km

01.02 Becejły — Fornetka — Góra Jasionowa — Jeleniewo 22 km

02.02 Jeleniewo — przejazd autokarem PTTK — Suwałki

Długość trasy wynosi 150 km.

Kontakt z kierownikiem trasy: Zawiercie,

tel. (0 prefiks 32) 671 -31 -77

Uwaga! Istnieje możliwość nieodpłatnego noclegu z 26/27 stycznia w budynku PTTK w Suwałkach.

 

Trasa III: „Rosyjska”

Miejsce zbiórki: budynek PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37; 26 stycznia godz. 10.00

Suwałki — Oziersk (3 noclegi) — baza młodzieżowa „Żemczużina” nad Jez. Wisztynieckim (3 noclegi) — Suwałki. Uczestnicy trasy zostaną przewiezieni autokarem PTTK do

Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej i będą wędrować w dolinie rzeki Węgorapy i po rosyjskiej części Puszczy Romnickiej.

Na koszty pobytu w Obwodzie Kaliningradzkm należy w dniu przyjazdu wpłacić w Biurze O/PTTK w Suwałkach równowartość 35 USD po kursie z dnia 20.01.2002 r. Wpisowe dla trasy (50 lub 55 zł) należy wpłacić wraz z wysłaniem zgłoszenia. Uczestnicy powinni posiadać ważne paszporty oraz na własne wydatki min. 20 USD lub 40 DEM.

Kontakt z kierownikiem trasy: Elbląg, tel. (0 prefiks 55) 233-69-07.

Uwaga! Istnieje możliwość nieodpłatnego noclegu w budynku PTTK w Suwałkach.

 

Trasa IV: „Ursus”

(organizowana dla Oddziału PTTK w Ursusie)

Miejsce zbiórki: budynek PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37; godz. 16.00.

Noclegi — Szkoła Podstawowa w Pawłówce.

Dzienne trasy rajdowe będą ustalane w trakcie trwania rajdu.

Trasy rajdowe prowadzą przez najpiękniejsze i najciekawsze tereny Suwalszczyzny, Puszczy Romnickiej i Mazur Wschodnich.

Zapraszamy!

RAJD W INTERNECIE

Informację o XXXIII Ogólnopolskim Rajdzie Narciarskim: „Wędrówki Północy” i o Suwalskim Oddziale PTTK zawiera strona: www.suwalki-turystyka.info.pl/pttk

Wydawca: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 W-wa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65,
fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl  
wykonanie: ViMEDIA
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Krystyna Włodek. Korekta: Ewa Stempniewicz 
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych teksów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.