PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Z paragrafem na ty


I. Z Ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.
Dz.U. nr 98 wraz z późniejszymi zmianami:
W roku 1997: Dz.U. nr 123 poz. 779, nr 160 poz. 1086
W roku 1998: Dz.U. nr 106 poz. 668 i nr 133 poz. 872
W roku 1999: Dz.U. nr 106 poz. 1216
W roku 2000: Dz.U. nr 12 poz. 136, nr 43 poz. 483, nr 53 poz. 649
W roku 2001: Dz.U. nr 27 poz. 298, nr 106 poz.1149, nr 110 poz. 1189, nr 111 poz. 1149, nr 123 poz. 1353, nr 125 poz. 1371, nr 129 poz. 1444.

 • Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefie zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego.
 • Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeśli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.
 • Droga jest to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, łącznie z torowiskami pojazdów szynowych znajdujących się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.
 • Drogą twardą jest droga o nawierzchni: bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej oraz płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeśli długość nawierzchni przekracza 20 m: inne drogi są drogami gruntowymi.
 • Droga dla rowerzystów jest to droga lub część przeznaczona dla ruchu rowerów jednośladowych oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
 • Jezdnia jest to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.
 • Przejazd dla rowerów jest to część powierzchni jezdni przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
 • Rower jest to jednośladowy lub wielośladowy pojazd poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.
 • Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystający z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić miejsca pieszemu.
 • W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany:
  1. a) korzystać z pobocza, a jeśli to jest niemożliwe - z jezdni jak najbliżej prawej strony jezdni
 • Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
  1. opiekuje się on osobą w wieku lat dziesięciu kierującą rowerem lub
  2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 60 km na godz., wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów,
  3. kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustąpić miejsca pieszemu.
 • Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszego, jeśli opiekuje się on osobą w wieku lat dziesięciu, kierującą rowerem.
 • Zabrania się:
  1. samowolnego umieszczania lub włączania albo usuwania lub wyłączania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających lub kontrolnych na drodze, jak również zmiany ich położenia lub ich zasłaniania.
  2. Samowolnego umieszczania na drodze jakichkolwiek znaków napisów lub symboli.
 • Wymagane zezwolenia:
  1. zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia ruchu mogą odbywać się pod warunkiem uzyskania zezwolenia,
  2. zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce, w którym rozpoczyna się impreza.
 • Policjant ma między innymi prawo: legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdów (w tym roweru).

Uwaga! W artykule 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w pkt. 9 ustawodawca wyrazy "droga" (ścieżka) dla rowerów zastąpił używanymi w tych samych przypadkach wyrazami: "droga dla rowerów".

II. Z Ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. Dz.U. nr 101 poz. 444:

 • W lasach zabrania się:
  • zanieczyszczania gleby i wód,
  • zaśmiecania i rozkopywania gruntu,
  • rozgarniania ściółki i niszczenia grzybów oraz grzybni,
  • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin
  • niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic, zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych, zbierania ściółki,
  • wypasu zwierząt gospodarskich,
  • biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
  • wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia lęgowisk, nor i mrowisk,
  • płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt,
  • puszczania psów luzem,
  • hałasowania oraz używanie sygnałów dźwiękowych z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
  • postoju pojazdów silnikowych i zaprzęgowych na drogach leśnych poza miejscami do tego celu oznakowanymi.

Wjazd do lasu: pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, wjazd zaś na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

 • Art. 26. 1. Lasy stanowią własność skarbu państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępnione dla ludności.

2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące

 • uprawy leśne do 4 m wysokości,
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
 • ostoje zwierząt,
 • źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją.
 • nadleśnictwo wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność skarbu państwa, w razie gdy:
  1. wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanu lub degradacja runa leśnego,
  2. występuje duże zagrożenie pożarowe,
  3. wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskiwaniem drewna.

- art. 28. Właściciel może zakazać wstępu do lasu stanowiącego jego własność, oznaczając ten teren - las - tablicą z odpowiednim napisem.

- Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu z wyjątkami określonymi wyżej (art. 26) oznacza są tablicami z napisem "zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania zakazów ciąży na nadleśniczych.

- W lasach oraz na terenach śródleśnych łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego ognia - płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin.

wyczytał i zapisał Zbigniew Boroński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT