PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Tadeusz Zerych - zasłużony dla turystyki i krajoznawstwa na Śląsku Opolskim


Nestor turystyki kolarskiej w województwie opolskim urodził się 17 września 1913 r. Jest członkiem PTTK od 1955 r. W tym czasie pełnił wiele społecznych funkcji: w latach 1955-1959 był prezesem Koła PTTK nr 6 w Opolu, od 1958 r. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ZW PTTK w Opolu, od 1981 r. zaś jest członkiem Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK. Założyciel w 1960 r. Opolskiego Klubu Kolarskiego. Inicjator i organizator 14 rajdów kolarskich o charakterze ogólnopolskim pn. "Szlakiem Powstańców Śląskich", inicjator i organizator 13 wojewódzkich zlotów przodowników turystyki kolarskiej. Organizator akcji szkoleniowej oraz kursów i sejmików doszkalających kadrę przodownicką województwa opolskiego. W minionym okresie zorganizował 14 konkursów, wyszkolił ponad 200 przodowników. Gorący propagator turystyki kolarskiej w środowisku młodzieży szkolnej i nauczycieli. Organizator 18 obozów wędrownych po kraju i województwie opolskim. Zapalony krajoznawca, opiekun zabytków i przyrody, miłośnik Śląska Opolskiego, autor wielu artykułów i zeszytów szkoleniowych. Jest autorem dwóch regionalnych kolarskich odznak turystyczno-krajoznawczych: "Znam Ziemię Opolską" i "Dookoła Opolszczyzny".

Komandor XXV Jubileuszowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej w 1985 r. Od 6 czerwca 1985 r. honorowy przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, przewodniczący wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Opolu. Honorowy przodownik turystyki kolarskiej od 1993 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 42. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy Otmuchów-Sarnowice, 4-9 lipca 1993 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 45. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy oraz 53. Międzynarodowego Rajdu AIT w Pokrzywnej w dniach 20-27 lipca 1996 r. Za działalność społeczną odznaczony m.in.: Srebrną Odznaką Honorową PTTK nr 539 w 1968 r., Złotą Honorową Odznaką PTTK nr 2307 w 1969 r., Srebrną Zasłużonych Działaczy Turystyki nr 12/71 w 1971 r., Złotą Zasłużonych Działaczy Turystyki nr 218 w 1980 r., medalem 100-lecia Zorganizowania Turystyki w Polsce w 1973 r., Zasłużony dla Rozwoju Turystyki na Śląsku Opolskim w 1966 r., Zasłużony na Opolszczyźnie w 1971 r., Zasłużony dla miasta Opola w 1970 r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1973 r. XI Zjazd Krajowy PTTK nadał mu godność Członka Honorowego PTTK.

Pan Tadeusz Zerych mój nauczyciel i wychowawca.
Dziękuję Ci za to, że jesteś.
Zmarł dnia 1 czerwca 2003 r. w czsaie tworzenia tego numeru "Gościńca PTTK".

Michał Raczyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT