PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Ćwierćwiecze Klubu Osiedlowego PTTK "M-2"


Klub Osiedlowy PTTK "M-2" działający przy Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, powstał 17 kwietnia 1978 r. W latach 1979-2001 klub 20-krotnie startował w konkursach Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, uzyskując 12-krotnie I miejsce, pięć razy - II miejsce i trzykrotnie III miejsce. Za swą działalność został wyróżniony m.in. srebrną i złotą Honorowymi Odznakami PTTK, a ostatnio - 15 października 2002 r. - Dyplomem Zarządu Województwa Śląskiego.


Wiesław Lipecki w otoczeniu
rowerzystów z klubu M-2
(fot. M. Kotarski)

W okresie od dnia powstania do końca 2002 r. klub zorganizował 624 imprezy (wycieczki, biwaki, rajdy, obozy wędrowne), w których udział wzięło prawie 8 716 osób. Zdecydowana większość z tych wyjazdów to imprezy dla rowerzystów; ten, kto wybrał się na wszystkie wycieczki i wędrówki kolarskie, musiał na swym jednośladzie pokonać 59 776 km. Członkowie klubu w tym okresie zdobyli 1 456 odznak turystycznych i krajoznawczych; ilu innym turystom pomogli w zdobyciu odznak (wszak prowadzą kilka referatów weryfikacyjnych, nadto organizują wiele imprez) trudno stwierdzić. Z przemnożenia liczby uczestników przez liczbę kilometrów pokonanych na każdej wyprawie rowerowej i zsumowania tych iloczynów wynika, że myszkowscy cykliści pokonali łącznie 389 963 km, a więc osiągnęli Księżyc. Członkowie klubu "M-2" nie tylko jeżdżą. Pomagają innym ogniwom turystycznym, popularyzują kolarstwo, prowadzą referaty weryfikacyjne odznak, opracowują przewodniki i mapy turystyczne po swym regionie (do wglądu w Centralnej Bibliotece PTTK), znakują szlaki turystyczne dla rowerzystów. Przed rokiem wprowadzili w życie odznakę krajoznawczo-turystyczną "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej", przed dwoma laty uruchomili klubową stronę internetową.

624 wyprawy, dzięki którym młodzież klubowa zwiedziła prawie cały kraj, wędrując po wyspie Wolin, Jurze, Ziemi Chełmińskiej, Roztoczu, jadąc z młodzieńczą fantazją z Myszkowa do Kielc przez Zakopane, wędrując szlakiem wojsk króla Władysława Jagiełły pod Grunwald, penetrując Opolszczyznę, Warmię i Mazury oraz Wielkopolskę, moknąc na ziemi koneckiej czy piotrkowskiej - opisano w ośmiu tomach kroniki, bogato ilustrowanej zdjęciami i wycinkami prasowymi. Tamże znajdziemy opisy zagranicznych wypraw rowerowych, m.in.: po Słowacji, wokół Tatr, na rajdy AIT w Belgii, w Portugalii, w Holandii, wyjazdów do Włoch i wędrówek po Francji. Opis życia klubowego znajdziemy także w 272. numerach periodyku "W naszym klubie", wydawanego przez Klub Osiedlowy PTTK "M-2" od 23 lat. Jeszcze niedawno dokumentowali swe wycieczki na taśmie 8 mm; obecnie, z braku filmów, kamera leży bezużyteczna.


Barwnie wystrojoną świetlicę klubu M-2 w Myszkowie
wizytuje wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Myszkowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Krystyna Szafraniec
(fot. Archiwum)

Co pomaga w integracji członków klubu? Z pewnością regularnie odbywane, cotygodniowe, czwartkowe spotkania, podczas których omawiane są zamierzenia turystyczne, weryfikowane odznaki, poznawane regulaminy rajdów i odznak, prezentowana jest kronika. Klubową społeczność scala z pewnością doroczny konkurs o miano turysty roku (portrety najaktywniejszych na przestrzeni 25. lat wiszą na czołowej ścianie klubowej świetlicy), wspólne niedzielne wycieczki po okolicach miasta, okresowe wyjazdy na biwaki, jesienne pieczenie ziemniaków lub kiełbasek z grilla.

Klub promuje nie tylko swą działalność, ale i kolarstwo turystyczne i krajoznawstwo w ogóle. Ułatwiają to dwie gabloty (w przedsionku do świetlicy klubu oraz przy wejściu do pływalni MOSiR), klubowy miesięcznik "W naszym klubie" rozdawany bezpłatnie turystom, na bieżąco uaktualniana klubowa strona internetowa http://www.pttkm2.obywatel.pl, sukcesywne przekazywanie wiadomości z życia klubu do lokalnej prasy, wprowadzona w życie lokalna odznaka krajoznawcza "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej", coroczny kwietniowy rowerowy rajd urodzinowy, regularnie i barwnie prowadzona kronika, co jakiś czas prezentowana szerszej publiczności przy okazji zjazdów oddziału czy nawet Zjazdu Krajowego PTTK (dwukrotnie przy takiej doniosłej okazji wyróżniana), udział członków klubu w gremiach organizacyjnych wszystkich szczebli. Praca społeczna w Komisji Regionalnego Ośrodka Programowego, Radzie Programowej ROP, sądzie koleżeńskim oddziału czy w Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK (mamy w niej dwóch reprezentantów) z pewnością owocuje kolejnymi doświadczeniami, ułatwia zdobywanie wielu nowych informacji przydatnych w działalności klubowej, pozwala też na dzielenie się własnymi, co prawda skromnymi, ale zdobywanymi w kontaktach z dziećmi i młodzieżą, doświadczeniami.

Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT