PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Przodownicy turystyki kolarskiej


Podobnie jak w innych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej, głównym i z reguły bezpośrednim organizatorem życia turystycznego w klubie bądź sekcji PTTK jest przodownik turystyki kolarskiej (ptkol.).

Funkcja przodownika turystyki kolarskiej istnieje od roku 1953. Listę "oficerów" kolarstwa turystycznego otwiera przodownik z legitymacją nr 1 - Wacław Górawski z Sopotu. Działaczem o najdłuższym stażu jest bez wątpienia ptkol. nr 84 Alojzy Szupina z Cieszyna, którego nazwisko znajdujemy na zbiorczym wykazie zweryfikowanych przodowników z kwietnia 1999 r. Być może przy okazji niedawnych obchodów jubileuszu 50-lecia PTTK uaktywnili się lub jeszcze uaktywnią inni szacowni członkowie naszego towarzystwa z uprawnieniami przodowników turystyki kolarskiej.


Ryszard Mielnik w karykaturze W. Lipeckiego

Szkoleniem przodowników turystyki kolarskiej zajmują się oddziałowe i regionalne komisje turystyki kolarskiej, co pewien czas kurs prowadzi także (bądź przyjmuje egzaminy eksternistów) Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK. Program szkolenia obejmuje 14 godz. części ogólnej, 14 godz. części specjalistycznej oraz 16 godz. ćwiczeń praktycznych (np. w czasie obozu wędrownego). Kandydat na przodownika musi mieć trzyletni staż członkowski PTTK, mały srebrny KOT oraz chęć działania do organizowania wycieczek i rajdów rowerowych, propagowania odznak turystyki kolarskiej, uczestniczenia w życiu turystycznym macierzystego klubu bądź komisji. W celu otrzymania uprawnień należy złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości programu szkolenia fachowego. Działalność ptkol. jest społeczna i co dwa lata podlega weryfikacji. Po upływie dziesięciu lat aktywnej działalności organizacyjnej na niwie kolarstwa turystycznego przodownik uchwałą KTKol. ZG PTTK może zostać wpisany na listę ptkol. niepodlegających okresowym weryfikacjom.

W historii PTTK wyszkolono prawie 7 tys. przodowników KOT; z tej liczby aktywnych jest ok. 20 proc. (przynajmniej tylu poddaje się okresowym weryfikacjom).


Członkowie Honorowi PTTK, przodownicy turystyki
kolarskiej, zarazem przewodniczący wojewódzkich zespołów
turystyki kolarskiej w Opolu - Tadeusz Zerych (z lewej) i
w Katowicach - Stanisław Radomski. (fot. M. Kotarski)

Godność honorowych ptkol. (nadawaną co cztery lata przez Krajową Naradę Aktywu Kolarskiego PTTK) otrzymało 89 najaktywniejszych działaczy obojga płci. Aczkolwiek jest to tytuł faktycznie honorowy, niedający żadnych uprawnień ani zniżek, jest wysoko ceniony przez wyróżnionych.

Kolarze, podobnie jak wszyscy członkowie PTTK, bywają też obdarzani najwyższą godnością - Honorowego Członka PTTK (nadawaną przez Zjazd Krajowy PTTK). Do tej pory wystawiono 221 legitymacji honorowych członków PTTK; żyje około stu z nich. W gronie honorowych członków naszego towarzystwa są także turyści kolarze: ptkol. nr 283 Zbigniew Boroński z Bydgoszczy, ptkol. nr 342 Stanisław Radomski z Gliwic, ptkol. nr 431 Barbara Kaczmarek ze Szczecina, ptkol. nr 453 Tadeusz Zerych z Opola. Pocieszający jest fakt, że zdecydowana większość z nich nadal uprawia swą dyscyplinę turystyczną, uczestniczy w życiu organizacyjnym, szkoli następców.

Marian Kotarski


Do zwiedzania muzeum w Wolinie sposobią się:
Barbara Kaczmarek (Członek Honorowy PTTK) oraz Zygmunt
Malinowski i Włodzimierz Balicki (fot. M. Kotarski)


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT