PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Stanisław Radomski - turysta nie tylko gliwicki


Gliwiczanin, 69-letni Stanisław Radomski, to człowiek, który rower ma chyba w swej tarczy herbowej. Od lat szkolnych jest turystą i krajoznawcą, od młodości - cyklistą, a od zawsze - działaczem. Przodownik turystyki kolarskiej z legitymacją nr 342, a od 10 czerwca 1993 r. honorowy przodownik turystyki kolarskiej. Jest wykładowcą i instruktorem. Zasiadał bądź zasiada we władzach wszystkich szczebli organizacyjnych naszego towarzystwa.

Od 1997 r. jest członkiem głównego sądu koleżeńskiego, od 1991 r. przewodniczy Regionalnej Radzie Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach, chociaż jej kierownictwo, jeszcze pod nazwą Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej, śląscy działacze powierzyli mu już 28 stycznia 1990 r., działa w Zarządzie Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy (w klubie, którego w 1958 r. był współzałożycielem, a któremu od 1993 r. prezesuje jego małżonka), aktywnie uczestniczy w pracach macierzystego oddziału.

W latach 1960-1997, z krótką przerwą, wchodził w skład Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK i pełnił przez kilka kadencji funkcję wiceprzewodniczącego; w latach 1960-1961, potem w 1964 r. oraz w latach 1966-1968 i 1970-1973 był prezesem Turystycznego Klubu Kolarskiego im. W. Huzy w Gliwicach. Dalsze wyliczanie sprawowanych przezeń funkcji może być nużące; faktem jest, że aktywna praca na rzecz turystyki została dostrzeżona i nagrodzona najwyższą godnością: XV Walny Zjazd nadał Mu w 2001 r. godność Członka Honorowego PTTK. Godność, dodajmy, w pełni zasłużoną.

Śląski cyklista, człowiek wysokiej kultury osobistej, bardzo życzliwy ludziom, jest nie tylko aktywnym propagatorem turystyki, ale i rekordzistą wśród kolegów. Na rowerze jeździł po drogach wszystkich, nawet wyspiarskich państw Starego Kontynentu; rozmiłowany w kolarstwie pokonał ok. 130 tys. km na jednośladzie. Uczestniczył w 38. ogólnopolskich zlotach przodownickich i bodaj 30 centralnych zlotach turystów kolarzy; na swym koncie ma też udział w prawie 30. międzynarodowych rajdach kolarskich AIT (w tym we wszystkich ośmiu odbywających się w Polsce).

Jako pierwszy ukończył trasę dużego kolarskiego rajdu Dookoła Polski, zdobywając w 1971 r. odznakę nr 1; czterokrotnie zdobywał KOT "Za wytrwałość" i siedmiokrotnie KOT duży złoty. W roku 2000 zdobył odznakę permanentnego rajdu kolarskiego "Szlakami zamków w Polsce" w stopniu złotym. Za działalność wyróżniony został m.in.: srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą Honorową Odznaką PTTK, złotą odznaką Zasłużony Działacz Turystyki.

Wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, szkoląc przodowników turystyki kolarskiej, opracowując historię kolarstwa turystycznego, pisząc poradniki turystyczne, spisując biografie działaczy, recenzując książki. Z jego inicjatywy wprowadzono w życie honorową odznakę oddziału, klubu, a w 2001 r. odznakę zasłużonego działacza dla kolarstwa turystycznego w województwie śląskim.

W okresie minionego półwiecza nie było chyba imprezy na ziemi gliwickiej, a może i na Górnym Śląsku, której by nie organizował lub w niej nie uczestniczył. Od kilku miesięcy aktywnie uczestniczy w organizacji 43. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej zaplanowanego na drugą dekadę czerwca br. z metą w Czechowicach k. Gliwic.

Stanisław Radomski wszystkie podejmowane przez siebie zadania realizuje nadzwyczaj starannie. W swych tekstach nie pozwala na zaistnienie nie tylko błędów merytorycznych, ale i nawet zwykłych literówek. Nic więc dziwnego, że dla nas, rowerzystów, jest niekwestionowanym autorytetem.

Agnieszka Wojtasik

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT