PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Z historii "Informatora"


Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK jest chyba jedynym ogniwem w strukturze Zarządu Głównego naszego towarzystwa systematycznie wydającym własny periodyk.

Pierwszy skład komisji powołanej 23 kwietnia 1952 r., któremu przewodniczył Feliks Gołębiowski, działalność informacyjną rozpoczął od wydawania biuletynu rozsyłanego do ogniw wojewódzkich i oddziałów. "Komunikat nr 1", jakim dysponujemy w naszych zbiorach, z pewnością ukazał się w pierwszej połowie 1953 r., bowiem z jego treści wynika, że do 5 lipca tego roku przyjmowane były zgłoszenia na II Turystyczny Raid (tak wówczas pisano ten wyraz) Kolarski PTTK w dniach 18-22 lipca 1953 r. na trasie Chełm - Lublin - Warszawa. Imprezy z tego cyklu są organizowane po dziś dzień, ale jako centralne zloty turystów kolarzy. Kolejny "Komunikat" ukazał się rok później, a w jego treści dominowały kwestie związane "ze zlotem gwiaździstym do Warszawy na III Ogólnopolski Raid Kolarski PTTK".


W latach 1985-1992 "Informator" redagował
Marian Kotarski

"Informator", a więc pisemko pod edytowanym do dziś tytułem, po raz pierwszy ukazał się 7 stycznia 1957 r. i wychodził do 1960 r., kiedy władze towarzystwa zdecydowały o zlikwidowaniu branżowych biuletynów. Komisja Turystyki Kolarskiej nie zaniechała jednak działalności informacyjnej i wysyłała pisma kierowane do ogniw terenowych ponownie pod nazwą "Komunikat". Od grudnia 1965 r. powrócono do tytułu "Informator", ale nadal ukazywał się on dość nieregularnie. Dopiero od 1972 r. stał się wydawanym co miesiąc periodykiem.

Kto redagował pierwsze numery poprzednika obecnego "Informatora" trudno dociec. Na ostatniej stroniczce biuletynu wydanego w połowie lat 60. widnieje inicjał H.G., a wiec możemy się domyślać, że w owym czasie czynił to ówczesny sekretarz komisji Henryk Ginter.

"Informator" nr 7, 8, 9/69 nosi sygnatury "kl", nr 3/79 zaś - jednoznaczne stwierdzenie "zebrał i opracował Jerzy Klamann". Podobne adnotacje "opracował mgr Jerzy Klamann" znajdujemy już na wszystkich następnych numerach pisemka, które wydawane jest co miesiąc i wysyłane do wszystkich ogniw turystyki kolarskiej. Mając nazwę "Informator", periodyk zawiera nie tylko komunikaty instytucji nadrzędnej, tj. KTKoI. ZG PTTK, ale staje się też trybuną dla działaczy komisji i klubów z całego kraju. Pamiętam, że jako nowo wyszkoleni przodownicy turystyki kolarskiej z niecierpliwością oczekiwaliśmy w oddziałowej komisji turystyki kolarskiej w Zawierciu na początku lat 70. na kolejny numer miesięcznika. Były w nim rady i podpowiedzi, jak organizować życie turystyczne, wiadomości o tym, co dzieje się w innych komisjach oddziałowych i w klubach kolarskich, kto i jaką zdobył odznakę, kto zorganizował rajd, a kto wrócił z podróży zagranicznej lub wyjeżdża na AIT.

Od grudnia 1972 r. "Informator" redagował Longin Łukawski, graficznie zaś opracowywał Leon Piątkowski; od kwietnia 1975 r. do kwietnia 1977 r. ilustratorem był także Ryszard Mielnik. W maju 1982 r. redakcję przejął Jerzy Meissner, wydając numery 131-142. Wszystkie te biuletyny i periodyki pisane na maszynie, powielane były na matrycach woskowych. Od numeru 143 (datowanego na kwiecień - maj - czerwiec 1985 r.) do numeru 193 (marzec 1992 r.) pisemko kolarskie redagował i wydawał niżej podpisany, powielając je na kserokopiarce w nakładzie po 500 egz. Zastosowana technika kserokopii pozwoliła na stosowanie zróżnicowanego liternictwa i uatrakcyjnianie treści licznymi rysunkami. Systematyczność w ukazywaniu się miesięcznika oraz zainicjowany pomysł podawania w stopce autorów wykorzystanych materiałów zaowocowały licznym zespołem korespondentów terenowych, sukcesywnie nadsyłających na adres redakcji informacje o działalności turystycznej reprezentowanych przez siebie gremiów.

Od kwietnia 1992 r. (nr 194) do marca 1993 (nr 204) periodyk redagował Kazimierz Kozłowski z Warszawy, po czym od nr. 205 (kwiecień 1993 r.) do nr. 226 (kwiecień 1995 r.) redakcję przejął Krzysztof Szucht z Łodzi wspomagany przez Marcina Sawickiego, a od stycznia 1995 r. przez Zenona Szadkowskiego.

Wszystkie do tej pory "Informatory" i "Komunikaty" wydawane były w formacie A-4 i rozprowadzane bezpłatnie. Od numeru 206/maj 1993 r. pisemko jest odpłatne i do odbiorców trafia poprzez wewnętrzną prenumeratę.

Począwszy od nr 227/maj 1995 "Informator" ma format A-5 i tekturową okładkę (tylko do nr. 279). Od nr. 227 organ Komisji Turystyki Kolarskiej ponownie był redagowany przez Kazimierza Kozłowskiego, po czym od numeru 278/sierpień 1999 trafił w ręce Tomasza Kostyry, który swą kadencję zakończył wydaniem łączonego numeru 289, 290, 291 datowanego na okres lipiec - wrzesień 2000 r. Zbiorczy numer 292 - 297 opracował Włodzimierz Balicki, ratujący periodyk przed zniknięciem z rynku informacyjnego, a od nr. 298 - 299 (styczeń i luty 2002 r.) do chwili obecnej pisemko redaguje i komputerowo przygotowuje do powielenia na kserokopiarce Paweł Tywoniuk.


Uwaga rowerzyści! Informacja pisemna
lub w postaci znaków bądź
piktogramów jest niezbędna!
Fot. M. Kotarski

Podobnie jak w działalności poprzednika, także i pod obecną redakcją najwięcej niezadowolenia czytelników wywołuje niestaranna adiustacja, literówki i zdarzające się błędy, nieregularność ukazywania się, a przez to spore opóźnienia w przekazywaniu istotnych wiadomości, regulaminów imprez i komunikatów. Od września 2002 r. komisja ustaliła, iż korektorem zostanie Roman Kościński, aby poprawić image czasopisma.

Nowinką ostatnich miesięcy jest umieszczanie treści periodyku oraz wielu innych wiadomości na internetowej stronie komisji znajdującej się pod adresem http://ktkol.pttk.pl, ale minusem (taki już los nowości) zbyt rzadkie, moim zdaniem, aktualizowanie publikowanych na niej informacji. Warto wiedzieć, że od nr. 239/maj 1996 kolarski periodyk posiada ISSN 1426-5184, a więc został ujęty w międzynarodowym systemie ewidencjonującym ukazujące się czasopisma.

Pisemko wysyłane jest nie tylko do prenumerujących je turystów i klubów, ale także - jako egzemplarz okazowy - do kilkunastu bibliotek. Zagadnieniami prenumeraty i ekspedycją miesięcznika do odbiorców zajmuje się (do chwili obecnej) Włodzimierz Balicki, dbający także o systematyczne uzupełnianie kompletu "Informatora" w zbiorach Centralnej Biblioteki PTTK im. K. Kulwiecia.

Cena jednego numeru "Informatora" wynosi 2,50 zł; prenumeratę na okresy półroczne przyjmuje Oddział PTTK "Mazowsze" w Warszawie znajdujący się przy ul. Litewskiej 11/13; wpłaty należy kierować na konto: PKO BP XV O/Warszawa, nr 10201156-123110525 z podaniem celu wpłaty i okresu zamawianej dostawy pisemka drogą pocztową.

Tych kilka zdań przypomnienia z pewnością przyda się naszym Czytelnikom do unaocznienia faktu, że organ prasowy Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ma już 50-letnią historię.

Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT